Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
İslamda kadının örtünmesi...
« önceki   123 ... 505152 ... 808182   sonraki »

ANA SAYFA -> HABERLER ve SOHBET
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
sayfa 51
HÜLYA79
8 yıl önce - Pzr 16 May 2010, 11:27

Kopyala - yapıştır oldu ,ama bu konular ince konular..islamda Bence diye birşey olamaz..KURAN VE SÜNNET çerçevesinde değerlendirmek en doğrusu.Bu konuda da ilim sahibi olmayan kişilerin yorumlarının tehlikeli olduğunu düşünüyorum.
İsterseniz Diyanet işleri başk. ne diyor bir bakalım:


DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Fetva-93

T.C.
BAŞBAKANLIK
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU BAŞKANLIĞI
KARAR NO : 6
KARAR TARİHİ: 03. 02. 1993
KONU : Tesettür

İslâm dininde kadının kıyafeti ile ilgili olarak zaman zaman sorulan sorular dolayısıyla konu, kurulumuzca ele alınıp incelendi:

Nûr Suresi’nin 30. ayetinde, mü’min erkeklerin harama bakmamaları, namus ve iffetlerini korumaları emredildikten sonra 31. ayetinde kadınlarla ilgili olarak meâlen, “Mü’min kadınlara da söyle: Gözlerini (bakmaları haram olan şeylerden) çevirsinler, edep yerlerini korusunlar, -kendiliğinden görünen müstesna- zinetlerini açmasınlar, başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar!” buyurulmakta ve ayetin devamında kadınların kendiliğinden görünmeyen zinet yerlerini, kimlerin yanında açabilecekleri belirtilmektedir.

1- HARAMA BAKMAK VE İFFETİ KORUMAK

Görüldüğü gibi bu iki ayette hem erkeklerin hem de kadınların harama bakmamaları, edep yerlerini iyice örtülü tutup, iffet ve namuslarını zina, fuhuş ve onlara sebep olabilecek durumlardan korumaları emredilmektedir.

Hz. Peygamber (s.a.v) de “...Gözlerin zinası şehvetle bakmaktır...” buyurarak harama bakmayı, göz zinası olarak nitelemiştir .

Ancak, gözün harama tesadüfen ilişmesinin kasıtlı bakmak hükmünde olmadığı da hadis-i şeriflerde belirtilmiştir .

İslâm alimleri, yukarıda mealleri yazılı ayetlere ve konuyla ilgili hadislere dayanarak, erkeklerin ve kadınların, nikahlı eşleri dışında herhangi bir kimseye şehvetle bakmalarının haram olduğu üzerinde müttefiktirler. Tedavi, şahitlik ve evlenme maksadı gibi, zaruret veya ihtiyaç halindeki bakmalara, fıkıhta belirtilen şartlar ve ölçüler dahilinde müsaade edilmiştir.

Fitne tehlikesi ve şehvet korkusu olmamak kaydı ile, gerek erkeklerin ve gerekse kadınların, kendi yakınlarından ve yabancılardan kimselere ve nerelerine bakıp bakmayacaklarına dair hükümler, delilleri ile birlikte fıkıh kitaplarında mevcuttur .

2- ÖRTÜNME

Nûr Suresi’nin 31. ayetinde zikredilen bu emirlerden sonra kadınların örtünmesi ile ilgili olarak da, -kendiliğinden görünenler müstesna- zinetlerini, zinet yerlerini açmamaları ve başörtülerini yakalarının üzerine salmaları emredimiştir.

Cahiliye devrinde başını örten kadınlar, başörtülerini enselerine bağlar veya arkalarına salıverirlerdi. Allah Teâlâ, bu ayetle, İslâm’dan önceki bu adeti kesinlikle yasaklayarak mü’min kadınların -kendiliğinden görünen hariç- zinetlerini, zinet yerlerini açmamalarını ve başörtülerini; saçlarını, başlarını, kulaklarını, boyun, gerdan ve göğüslerini iyice örtecek şekilde yakalarının üzerine salmalarını emretmiştir.

Hz. Âişe (r.a), “Allah ilk muhacir kadınlara rahmet eyleye, Yüce! Allah “Mü’min kadınlar başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar!” ayetini indirince, onlar eteklerinden bir parça keserek, onunla başlarını örttüler” der”.

Yine Hz. Aişe (r.a) bir gün ensar kadınlarından sitayişle bahsederken, buna benzer bir ifade ile, başörtüsü emrine nasıl uyduklarını anlatır.

3- ÖRTÜLMESİ GEREKLİ OLMAYAN KISIMLAR

Örtülmesi emredilen, zinetten istisna edilen ve mücmel olarak geçen “kendiliğinden görünen” ifadesi; ashabdan Hz. Ali, İbn Abbas, İbn Ömer, Enes, tabiîlerden Said b. Cübeyr, Atâ, mücâhid, Dahhâk, Müctehid imamlardan Ebû Hanîfe, Mâlik ve Evzaî (r.a)’nin de dahil olduğu İslâm alimlerinin çoğunluğu tarafından; “Yüz ve bileklere kadar eller” olarak tefsir edilmiştir.

4- ÖRTÜLMESİ GEREKLİ OLAN KISIMLAR

Ayetteki “kendiliğinden görünen” mücmel ifadeyi -az da olsa- farklı tefsir eden alimler, kadınların, istisna dışında kalan zinetlerini ve zinet yerleri olan saç, baş, boyun, kulak, gerdan, göğüs, kol ve bacakların örtülmesi olarak anlamışlar ve bunlardan herhangi birini açmalarının caiz olmadığı hümünde ittifak etmişlerdir.

Kadınların, bu zinet yerlerini kimlerin yanlarında açabilecekleri ise, ayetin devamında bildirilmektedir.

Bu âyet–i kerime nazil olunca, yukarıda rivayet edilen hadislerle de sabit olduğu üzere, ensar ve muhacir kadınların, eteklerinden bir parça keserek, onunla başlarını örtmeye acele etmeleri, Hz. Âişe (r.a)’nın ablası Esmâ (r.a)’nın, ince bir elbise ile Hz. Peygamber (a.s)’ın huzuruna çıktığı zaman, Hz. Peygamber’in “ergenlik çağına gelen bir kadının elleri ve yüzü dışında kalan yerlerini göstermesinin caiz olmadığını” bildirmesi, yine Hz. Peygamber’in, bileklerinin dört parmak yukarısını işaret ederek, “Allah’a ve ahiret gününe iman eden bir kadına, ergenlik çağına gelince yüzü ve şuraya kadar elleri hariç, herhangi bir yerini açması caiz değildir.” buyurması; sözkonusu ayetteki emirlerin vücub için olduğuna, kadınların yukarıda sayılan zinet yerlerini örtmekle yükümlü olduklarına delalet etmektedir.

5- ÖRTÜNMENİN GAYESİ

Dinimizin emrettiği örtünmeden maksat, kadının zinetini ve zinet yerlerini eşi veya mahremi olmayan erkeklere göstermemesi ve yabancı erkekler tarafından görülmesine meydan vermemesidir. Bu itibarla örtünün; saçın, ten renginin veya zinetlerin görülmesine engel olacak kalınlıkta, vücut hatlarını göstermeyecek nitelikte olması gerekir.

Bu konuda, yukarıda meali zikredilen hadis-i şerifler dışında, daha pek çok hadis-i şerif bulunmaktadır.

Ahzâb Suresi’nin 60. ayetinde de “Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve mü’minlerin kadınlarına söyle: (Evden çıkarlarken) üstlerine vücutlarını iyice örten dış elbiselerini giysinler! Bu, onların iffetli bilinmelerini ve bundan dolayı incitilmemelerini daha iyi sağlar.” buyurulmaktadır.

Bu ayette müslüman hanımların evlerinden çıkarken, üstlerine vücut hatlarını belli etmeyecek bir dış elbise almaları, ev kıyafeti ile sokağa çıkmamaları emredilmektedir.

Nûr Suresi’nin 60. ayetinde ise, yaşlanmış kadınların, 31. ayette örtülmesi emredilen zinet ve zinet yerlerini örtmek kaydı ile (manto, pardesü, çarşaf gibi) dış elbiselerini üstlerine almadan dışarı çıkabilecekleri belirtilerek şöyle buyrulmaktadır: “Bir nikâh ümidi beslemeyen, çocuktan kesilmiş yaşlı kadınların, zinetlerini (yabancı erkeklere) göstermeksizin, dış elbiselerini çıkarmalarında, kendilerine bir vebal yoktur. Yine de dış elbiseli olmaları, kendileri için hayırlıdır.

NETİCE:

1. Gerek erkeklerin ve gerekse kadınların gözlerini haramdan korumaları,
2. Kadınların, vücudun el, yüz ve ayakları dışında kalan kısımlarını, aralarında dinen evlilik caiz olan erkekler yanında, vücut hatlarını ve rengini göstermeyecek nitelikte bir elbise (örtü) ile örtmeleri,
3. Başörtülerini, saçlarını, başlarını, boyun ve gerdanlarını iyice örtecek şekilde yakalarının üzerine salmaları, dinimizin; Kitab, sünnet ve İslâm alimlerinin ittifakı ile sabit olan kesin emridir. Müslümanların bu emirlere uymaları dini bir vecîbedir.

TESETTÜRLE İLGİLİ HADİSLER

1- “Şüphe yok ki Allah, Ademoğluna zinadan payını yazdı (yani onun kendi iradesini kullanarak işleyeceği zina türünü levh-i mahfuz’da belirtti, diğer bir yoruma göre şehvet sevgisini onun fıtratına yerleştirdi) Artık Ademoğlu yazılan payına kesinlikle ulaşır. Gözlerin zinası (şehvetle) bakmak, dilin zinası (haramı) konuşmaktır. Nefis de (zinayı) temenni edip şehvetlenir ve nihayet ilgili organ bunların ortak isteklerini yerine getirmek suretiyle onları tasdik eder ve arzularını gerçekleştirmekten imtina etmekle onları tekzib eder.” buyurur.
2- Ashabdan Cerir bin Abdullah el-Becelî (r.a)’den: Şöyle demiştir: “Ben Rasulullah (s.a.v)’e (harama) ani bakışın hükmünü sordum. O, bana, gözümü başka yöne çevirmemi emretti”.
3- “Ey Ali! Harama (tesadüfen) bakışın ardından (kasıtlı) olarak tekrar bakma; çünkü, şüphesiz (tesadüfen olan) birincisi sana (muaf)tır ve (kasıtlı olan) sonuncusu sana muaf değildir”.
4- Hz. Âişe (r.a) “Allah ilk muhacir kadınlara rahmet eyleye! Allah “Mü’min kadınlar başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar!” ayetini indirince onlar eteklerinden (bir rivayette en kalın olanı) kesip onunla başlarını örttüler.” der.
5- Hz. Âişe (r.a) bir gün ensar kadınlarından stayişlye bahsederken buna benzer bir ifade ile başörtüsü emrine nasıl uyduklarını anlatır.
6- “Hz. Âişe (r.a) şöyle demiştir: “Ebû Bekr (r.a)’ın kızı Esmâ (-ki Âişe validemizin ablasıdır) İnce bir elbise ile örtülü olarak Rasûlüllah (s.a.v’in) huzuruna girdi. Rasûlüllah (s.a.v) ondan yüzünü çevirdi ve kendi mübarek yüzünü ve ellerini işaret ederek;
“Ey Esmâ! Kadın erginlik çağına ulaşınca vücudunun şurası ve burası dışında kalan yerlerinin görülmesi (gösterilmesi) caiz değildir. buyurdu.
7- Yine Hz. Âişe (r.a)’den: Şöyle demiştir: “Rasûlüllah (s.a.v) bileklerinin dört parmak yukarısını işaret ederek “Allah’a ve ahiret gününe inanan bir kadın ergenlik çağına varınca yüzü ve şuraya kadar elleri dışında herhangi bir yerini açması helâl değildir!” buyurdu.


A.TUNCER
8 yıl önce - Pzr 16 May 2010, 21:39

Alıntı:
Türbanlı bir avukatın nüfus kağıdından Musevi olduğunu öğrendiği birini cansiperane savunması bana zor görünüyor. Türbanlı doktorlarda da yaşandı erkek diye hastaya müdahale etmedi senin ben okuduğun ilmin...


sizin önyargılarınız hazır.

Peki başörtüsüne karşı olan bi doktora gittiğimizde sırf eşimin başı kapalı diye geri çevirmesi ilgilenmemesi mi gerekiyor?


erdogans
8 yıl önce - Pts 17 May 2010, 09:21

arkadaşlar,

peki şöyle bir şey yapma imkanımız olabilir mi, Kuran-ı Kerim de baş örtüsü ile ilgili konunun geçtiği ayetlerdeki gerekli bölümleri arapça olarak ama latin alfabesinde yazma imkanımız olabilir mi,, bu şekilde tartışmalı olan kelimeler ve cümleler üzerine biz araştırma yapabiliriz. yani en azından ayetlerde geçen kelimeleri (mesela hımar gibi) daha iyi algılar ve tam tercümesini yaparız. sanırım geldiğimiz nokta, farklı tasvirler...erdogans
8 yıl önce - Pts 17 May 2010, 09:25

ama şunuda baştan ifade etmek istiyorum. eğer Kuran ı Kerim de, kadınların, burka giymesi, kara çarşafa bürünmesi, sadece burnunu, ağzını ve gözlerini gösterecek şekilde giyinmesi gerektiği yazıyorsa,,

gönül rahatlığıyla müslümanlıktan çıkarım.. kimilerine göre kafir olur, cehennemde yanarım..bunu açık söylüyorum.. bu konuyu tartışmam bile...


Ahmet Patır
8 yıl önce - Pts 17 May 2010, 09:52

Alıntı:
ama şunuda baştan ifade etmek istiyorum. eğer Kuran ı Kerim de, kadınların, burka giymesi, kara çarşafa bürünmesi, sadece burnunu, ağzını ve gözlerini gösterecek şekilde giyinmesi gerektiği yazıyorsa,,

gönül rahatlığıyla müslümanlıktan çıkarım.. kimilerine göre kafir olur, cehennemde yanarım..bunu açık söylüyorum.. bu konuyu tartışmam bile...

Beyfendi bu tarz konuları durup durup yukarı taşıyarak sürekli provoke ediyorsunuz. Bu konuya 18 adet mesaj yazmışsınız fakat sürekli içi boş, gereksiz, benzer şeyler.

Bu, yarayı kaşıyıp kanatmaktır. Yapıcı bir tarafınız da yok. Buradaki insanları düşük zekalı zannediyorsanız yanılıyorsunuz.

Saçma sapan yorumlarınızla insanların damarına basıp, galeyana getirmeye çalışmaktan vazgeçin!

Lütfen artık yetkili birisi bu konu ile ilgilensin.

Bilen bilmeyen herkes konuşuyor, hassas konular zedeleniyor...

Alıntı:
gönül rahatlığıyla müslümanlıktan çıkarım.. kimilerine göre kafir olur, cehennemde yanarım..bunu açık söylüyorum.. bu konuyu tartışmam bile...


Zaten kabül görmüş islami hükümlere göre kurduğunuz bazı cümleler dinden çıkma sebebidir. İslamiyette küfür sayılacak ifadeler vardır, eğer iman ehli olmak istiyorsanız bu ifadelerden kaçınmalısınız... Yine de en doğrusunu Allah bilir.


erdogans
8 yıl önce - Pts 17 May 2010, 20:15

haklısınız, biraz provokasyon kokan bir mesaj olmuş, bunun için özür dilerim.. fakat içi boş yazılar yazdığımı söylemişsiniz, o şekilde bakarsanız, bu sayfada yazılmış bir iki yazı dışında bütün yazılar içi boş olarak kabul edilebilir..

sizin talebinizi bende yineliyorum, yani bilgili kişilerin birşeyler yazması konusundaki talebinizi, diyorum ki, Kuran ı Kerim de baş örtüsüyle ilgili yerleri daha ayrıntılı incelemeliyiz.. bir kaç arkadaş sağ olsun bu konuda gerekli bilgileri bu sayfaya yapıştırmışlar, fakat hala tasvir yada tercümede ne şekilde ifade ederseniz edin, anlaşmazlıklar var. diyorum ki arapçasınıda yazalım latin harfleriyle birazda öyle kafa yoralım.. araştıralım...

son olarak, bir yerden sonra din, duygu, düşünce histir... provokasyon da deseniz, başka bir şeyde deseniz,, aynı zamanda siyatset ve politikadır... unutmayın eskinin politikacıları din adamlarıymış....

aman neyse,,, ben biraz çekiliyorum, yazılarınızı sadece okurum... zaten bu şekilde yazılar pek fayda olmuyor...hakan452
8 yıl önce - Sal 18 May 2010, 00:12

iranda örtünü baş ortusu bılmırler yalnızca belki kollarınız ve ayaklarınıda öetülü olacak ve hatta pantolon haram ve yasaktı. onlara göre bır namehrem kadınla gulup konuşmagın 1000 yıl hapsı var.

Kozaklılı_Baki
8 yıl önce - Sal 18 May 2010, 00:16

Bunun tartisilmasi sacma. 1400 yildan beri farz olan basörtüsü.
Yasar Nuri ve Zekeriya Beyaz gibi ne idügü belirsiz sahsiyetler yüzünden bu tip konular tartisilyior, aga babalari onlara aferin demistir herhalde.

Sanki 1400 seneden beri, Peygamber efendimizde dahil, Kurani (hasa) yanlis yorumladilar.


Kozaklılı_Baki
8 yıl önce - Sal 18 May 2010, 00:17

Bunun tartisilmasi sacma. 1400 yildan beri farz olan basörtüsü.
Yasar Nuri ve Zekeriya Beyaz gibi ne idügü belirsiz sahsiyetler yüzünden bu tip konular tartisilyior, aga babalari onlara aferin demistir herhalde.

Sanki 1400 seneden beri, Peygamber efendimizde dahil, Kurani (hasa) yanlis yorumladilar.


Barış HAKAN

7 yıl önce - Sal 06 Tem 2010, 18:57

İslam dinimizde örtünmeyi son derece önem vermiş. Tabi örtünme var mı yok mu tartışması yapanlar cahillikten ötedir. O kadar sağlam ispatlar var iken ne diye uzatırlar anlamış değilim.

Hafta sonu bir düğüne gitmiştim. Orda başörtülü olan bir kaç bayan gördüm. Gördüm derken çok varda, farklı olarak örtündüklerini gördüm. Mesela başörtülü olupta kısa kollu giyenler, kısa etek giyenler, çok renkli ve dar giyiyenler, gömlek giyip içindeki atleti görünenler... vs...vs Allah'ım çıldırdım. Yok böyle birşey. İnanın açıklardan çok daha çekici görünüyorlardı. Allah günah yazmasın ama sırf çekici diye bakmadım ama böyle giyindikleri için şaşkın bakmıştım. Yemin ederim sırf bunun gibileri yüzünden başörtüsü karşıt olanların işine acayip geliyorlar. Tabi böyle giyinenlerin genelleme yaparak hepsini aynı kefeye koymuyorum. Neden böyle yaparlar. Hiç mi farkında değiller.sayfa 51
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
« önceki   123 ... 505152 ... 808182   sonraki »
ANA SAYFA -> HABERLER ve SOHBET