Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 312
Misafir 411

1 yıl önce - Pts 05 Şub 2018, 21:00

Toplantıda şubatta yıkım martta başlangıç demişler ama...ama...amaaa...

Misafir 8e4

1 yıl önce - Pts 05 Şub 2018, 22:19

Rezaleti pisliği sürekli bimere şikayet edin.Rahatsız olmayan etmesin.

Misafir c6c

1 yıl önce - Sal 06 Şub 2018, 11:18

Merhaba;
Şimdi sizinle yeni farkettiğim birşeyi paylaşmak istiyorum.
Ankara büyükşehir belediyesinin alttaki linkine bi bakmanızı öneriyorum. Yıkılmayan gecekondular için yıkım ihalesi açılmış. 6 şubatta ilan edilmiş. ihale tarihi 20 şubat olarak belirlenmiş. ihale içeriğini aynen paylaşıyorum.

Buradan hareketle Mustafa Tuna'nın da konu ile ilgilendiğini ve bir an önce bitirilmek istendiğini anlayabiliriz. Dilerim daha güzel haberler de gelir.
Bu arada side baştan sağma yorum yapan gereksiz kişilere de taviz vermeyin.

#######
Web Sitesinde Yayınlanma Tarihi 06.02.2018
İhale Adı BİNA YIKIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR
İhale Birimi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı
İhalenin Kısa Özeti
Dikmen Vadisi Son Etap Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında 310 Adet Gecekondunun Yıkılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

KIK Kayıt No 2018/30500
Ihale Usulü Açık İhale Usulü
İdare'nin Adresi
EMNIYET MAH. HIPODROM CAD. 5 VARLIK YENİMAHALLE/ANKARA

Idare'nin Telefonu 3125072357
İdare'nin Faksı 3125072361
İdare'nin E-postası kentestetigi@ankara.bel.tr
Idare'nin Dökümanının Görülebileceği İnternet Adresi https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
İhale Konusu Hizmetin Niteliği, Türü ve Miktarı
310 Adet Bina ve Müştemilatının Yıkılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

İhalenin Yapılacağı İl Ankara
İhale'nin Yapılacağı Adres
Ankara Büyükşehir Belediyesi Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5 Yeni Hizmet Binası B Blok 7. Kat Yenimahalle/ANKARA

Tarih Saat 20/02/2018 14:00
İhale Metni
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı ResmiGazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yapım İşlerinde Benzer İş GruplarıTebliği’nde yer alan B-III gurubu işler veya B grubuna ait her türlü söküm, yıkım, onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ankara Büyükşehir Belediyesi Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5 Yeni Hizmet Binası B Blok 10. Kat Yenimahalle/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5 Yeni Hizmet Binası B Blok 7. Kat Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İşin Süresi
Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

#########dayii
1 yıl önce - Sal 06 Şub 2018, 20:45

Evet ihale doğru belediyenin sitesinde gordum simdi bina yikim isi diye yer aliyor sitede ne diyelim yillardir pislik icinde yasayan dikmen halkina hayirli olsun

Misafir 411

1 yıl önce - Sal 06 Şub 2018, 20:47

İhaleye gerek bile yok bize yetki versinler tüm hak sahipleri tertemiz yaparız yeter artıkkkk

Misafir 05e

1 yıl önce - Sal 06 Şub 2018, 21:06

Hayırlısı bakalım. Ihale 20 şubatta yer tesliminden 90 gün içinde yıkılacak sanırım. Inşallah 2019 temmuza yetişir evlerimiz.🤔dayii
1 yıl önce - Sal 06 Şub 2018, 22:21

Gecekondular bir an once yikilmali vadi pislikten arindirilmali insaatlara baslanmalidir

Misafir 8e4

1 yıl önce - Sal 06 Şub 2018, 22:36

Yıkımcıları taşlayan olmaz inşallah.

Misafir d05

1 yıl önce - Sal 06 Şub 2018, 22:42

Çevik gelir yıkımlara yoksa yıkım ekibini yarım saatte atarlar ordan

Misafir a3d

1 yıl önce - Sal 06 Şub 2018, 22:45

İnşallah ihaleyi alacak şirket hemen tamamlar 90 günün 89.günü başlamazlarsayfa 312
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
ANA SAYFA -> ANKARA - Haberler ve Sohbet