Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Engin

12 yıl önce - Cum 20 Hzr 2008, 20:43
18 soru çöz, üniversite oku!


http://www.ntvmsnbc.com/news/450745.asp

aşağıdaki 18 soruyu çözen herkes açıköğretim ya da ön lisans programlarına kayıt yaptırabiliyor!

Alıntı:
TÜRKÇE

1- Ozanın ilk şiir kitabını bunca yıl ertelemesinin nedeni, gizlenmeyi seven bir kişiliğinin olmasından çok, yazdıklarını kolay kolay beğenmeyen, kusursuzu arayan biri olmasıydı sanıyorum. Kendisinden böyle söz edilen bir sanatçı aşağıdaki deyimlerden hangisiyle nitelendirilebilir?

A) İğneyle kuyu kazan
B) İşi başından aşkın olan
C) İşine dört elle sarılan
D) İşini sağlama bağlayan
E) İnce eleyip sık dokuyan


16- Dişçiye hiç ya da çok seyrek gidiyorlar. Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir?

A) “dişçiye”den sonra “ya” sözcüğü getirilerek
B) “çok” sözcüğü atılarak
C) “seyrek” yerine “az” sözcüğü getirilerek
D) “gidiyorlar” yerine “gitmezler” sözcüğü getirilerek
E) “hiç” yerine “ya hiç gitmiyorlar” sözü getirilerek

SOSYAL BİLİMLER

8- 1923 yılında Seçim Kanunu’nda yapılan değişiklikle yirmi beş yaş yerine on sekiz yaşını tamamlayan her
erkek vatandaş milletvekili seçme hakkını kazanmıştır. Aşağıdakilerden hangisinin, Seçim Kanunu’nda yapılan bu değişikliğin sonuçlarından biri olduğu savunulabilir?

A) Seçilen milletvekillerinin aynı siyasi görüşte olması
B) Kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına önem verilmesi
C) Milletvekili sayısının artırılması için yeni seçim
yöntemlerinin denenmesi
D) Milletvekili seçiminde seçmen sayısının artırılması
E) Seçmende okur-yazar olma özelliğinin aranması


20-
I. Ürün toplama süresi
II. Kırsal nüfus
III. Ekim alanı
IV. Tarımsal üretim
Bir bölgede tarımda makine kullanımının yaygınlaşmasıyla yukarıdakilerden hangilerinde azalma beklenir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III
D) II ve IV E) III ve IV


28- Okunu hedeften öteye atan okçu, okunu hedefe ulaştıramayan okçudan daha başarılı sayılmaz. İnsanın
gözü karanlıkta da iyi görmez, fazla ışıkta da. İyiliğin aşırısı olmaz, aşırı oldu mu zaten iyi değil demektir.
Erdemli kişi bunların farkında olan kişidir.

Bu parçada sözü edilen “farkındalık” durumu aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A) Amaca sahip olmayla
B) Kötülükten kaçınmayla
C) İsteklerini bastırmayla
D) Kendini düşünmeyle
E) Ölçülü olmayla


SOSYAL BİLİMLER - 2

14- Aşağıdakilerin hangisinde verilen iki ülke, hem ekvatora hem de başlangıç meridyenine göre farklı yarım kürelerde yer almaktadır?

A) Türkiye - Amerika Birle?ik Devletleri
B) Avustralya - Arjantin
C) ?talya - Suriye
D) Finlandiya - Brezilya
E) Çin Halk Cumhuriyeti - Kanada


23- “Ordu’nun dereleri, aksa yukarı aksa”
“Şu Fırat’ın suyu, akar derindir”
“Kar mı yağdı Kütahya’nın dağına”

Yukarıda verilen farklı türkülere ait dizeler aşağıdaki yargılardan hangisini destekler?

A) İnsanlar yaşadığı çevreyi değiştirir.
B) Sanat kültürel birikimin ürünüdür.
C) Türküler, kültürün zenginliğinin göstergesidir.
D) Yaşanılan coğrafya kültürü etkiler.
E) Sanat toplumsallaşmayı artırır.


EDEBİYAT - SOSYAL BİLİMLER

3 - Orta oyunuyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Erkekler tarafından canlandırılan kadın tipine “Zenne” adı verilir.
B) Başoyuncu, okumuş, orta sınıf şehirliyi temsil eden “Kavuklu”dur.
C) Herhangi bir metne bağlı kalınmadan doğaçlama olarak oynanır.
D) “Fasıl” oyunun asıl konusunun işlendiği bölümdür.
E) “Balama” ve “Frenk” oyuncu tiplerindendir.

4- Dil özellikleri dikkate alınırsa aşağıdaki dizelerden hangisinin Cumhuriyet Dönemine ait olduğu söylenebilir?

A) Şeb-i yeldâyı müneccimle muvakkid ne bilir
Mübtelâ-yı gama sor kim geceler kaç sâ’at
B) Leblerin mecrûh olur dendân-ı sîn-i bûseden
Lâlin öptürmek bu hâletle muhâl olmuş sana
C) Tahammül mülkünü yıktın Hülâgû Han mısın
kâfir
Aman dünyayı yaktın âteş-i sûzan mısın kâfir
D) Sülfür inceldi ve en yorgun yerinden kırıldı ayna
Ayna pusluydu bunca yıl nice sır taşımaktan
E) Senin hüsnün benim aşkım senin cevrin benim
sabrım
Demâdem artar eksilmez tükenmez bî-nihayettir

19- Aşağıdakilerden hangisi yer şekillerinin Ege Bölgesi’ne kazandırdığı özelliklerden biri değildir?

A) Tarımın bölge ekonomisinde önemli yeri olması
B) Kıyı kesimde nüfus yoğunluğunun iç kesimlerden
fazla olması
C) Ulaşım yollarının genelde doğu - batı doğrultusunda
uzanması
D) Yat turizmi açısından önemli limanların olması
E) Enerji üretiminde termik santrallerin payının olması

23- İklim koşulları ülkelerin beşerî ve ekonomik etkinliklerinin dağılışını belirleyen önemli bir etkendir. Buna göre, Türkiye’deki iklim koşullarının aşağıdakilerden hangisi üzerindeki etkisinin diğerlerine göre daha az olduğu söylenebilir?

A) Ege Bölümü’nün kıyı kesiminde turizm etkinliklerinin
yapılmasında
B) Antalya Bölümü’nde turunçgil tarımının yapılmasında
C) Erzurum - Kars Bölümü’nde büyükbaş hayvancılığa
elverişli otlakların bulunmasında
D) Adana Bölümü’nde yaylacılığın yaygın olmasında
E) Yukarı Fırat Bölümü’nde baraj yapımına uygun
yerlerin fazla olmasında

24-
I. Toprakların yıkanmış olması
II. Kış aylarında sıcaklık ortalamasının 0 ºC’nin
altına düşmesi
III. Her mevsimin yağışlı olması
IV. Eğimli alanların fazla olması

Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’de çay tarımının yapıldığı alanların özelliklerinden değildir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III
D) II ve IV E) III ve IV

25- Aşağıdaki bölümlerin hangisinde hem iklime hem de yer şekillerine bağlı ulaşım güçlüğü diğerlerinden
daha fazladır?

A) Yukarı Murat - Van B) Adana
C) Çatalca - Kocaeli D) Güney Marmara
E) Ege

26- Bir İtalyan soylusu, denizi hiç görmemiş birinin şaşkınlığına tanık olmak istemiş; taşralı, yoksul bir halatçıyı
alıp Napoli Körfezi’ne götürmüş. Körfeze vardıklarında, gökle denizin o kocaman, muhteşem mavi gülüşünün buluştuğu yerde yoksul halatçı, gözünü gemi direkleri, zincirleri, halat ve palamarlar yığınının ortasına dikmiş. Yüzü keyifli bir şaşkınlıkla aydınlanmış ve dayanamayarak “Ne çok halat var!” diye haykırmış.

Bu parçada halatçının tepkisi aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A) Algıda seçicilik B) Algıda örgütlenme
C) Algı yanılması D) Algıda değişmezlik
E) Algıda bütünlük


27- Küçük bir kız, vazodaki çiçekleri gördüğünde, onlara çiçek demeyi öğrenmiştir. Bir gün annesi, sararmasın
diye maydanozları su dolu bardağa koyduğunda, küçük kız maydanozlara da çiçek demiştir.

Küçük kızın maydanoza çiçek demesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) Pekiştirme B) Canlanma
C) Genelleme D) Ayırt etme
E) Yanılsama


29- Bir koşucunun, antrenman sahasına giren köpekten kaçarken 100 metreyi 10 saniyede koştuğu, antrenörü
tarafından kaydedilmiştir. Ama bu koşucu daha önce katıldığı yarışmalarda aynı mesafeyi hiçbir zaman
12 saniyenin altında koşamamıştır.

Koşucunun 100 metreyi 10 saniyede koşması, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Alışkanlıkların terk edilmesi zordur.
B) Bazı stresler başarıyı engeller.
C) Herkesin koşucu olma potansiyeli vardır.
D) Öğrenilmiş çaresizlik hedeften uzaklaştırır.
E) Güçlü motivler enerjiyi artırır.


30- Nasrettin Hoca bir gün eşekten düşer. Bunu gören çocuklar gülüşüp Hoca’yla alay edince, Hoca: “Niçin
gülüyorsunuz çocuklar? Düşmeseydim zaten ben inecektim eşekten.” der.

Bu fıkrada Hoca’nın sözleri aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine örnek oluşturur?

A) Özdeşleştirme B) Bahane bulma
C) Bastırma D) Yansıtma
E) Karşıt tepki geliştirme


FEN- 1

23- Bir insana,
I. kızamık aşısı yapıldıktan bir süre sonra kızamık
etkeninin verilmesi,
II. suçiçeği hastalığı geçirmeden suçiçeği etkeninin
verilmesi,
III. kabakulak hastalığı geçirdikten sonra kabakulak
etkeninin verilmesi

Uygulamalarından hangilerinin sonucunda o insanın hastalanması beklenir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III


28- Küresel ısınmada aşağıdakilerden hangisinin en son gözlenmesi beklenir?

A) Buzullarda erime
B) Kıyı ekosistemlerinde değişme
C) Deniz suyu seviyesinde yükselme
D) Hava sıcaklığı ortalamalarında artma
E) Atmosferdeki karbondioksit miktarında artma


DOĞRU YANITLAR

Türkçe
1: E 16: E
Sosyal Bilimler
8: D 20: A 28: E
Sosyal Bilimler-2
14: D 23: D
Edebiyat-Sosyal Bilimler
3: B 4: D 19: E 23: E 24: B 25: A 26: A 27: C 29: E 30: B
Fen-1
23: B


Şimdi görelim, bu sene kaç kişi "sıfır net" çıkaracak! Sakın gazetelerde lise notlarına bakıp ücreti karşılığı öğrenci alan Bulgaristan Üniversiteleri'ni küçümsemeyin. Bizde durum daha vahim. Sanırım bu soruları çözmek için dershaneye gitmeye gerek yok. Göbeğini kaşıyan da köpeğini kaşıyan da gayet rahat çözer.

Sanırım


Derya

12 yıl önce - Cum 20 Hzr 2008, 21:16

Bu yıl gecen yıllara nazaran sorular cok kolaydı.Doğru şıkkı bulucam diye eleme yaparken özellikle dikkat ettim aldatma yaratacak başka şık yoktu yani açıkçası doğrular ve yanlışlar apaçık ortadaydı .

6 yıldır Öss sınavına giriyorum hiç böyle kolay sorularla karşılaşmamıştım hatta soruların bu kadar kolay olduğuna inanamayıp ertesi gün Ösym den cevapları kontrol ettim.Türkçeden 30 sorudan 25 net yapmışım diğerleride fena sayılmaz.

Anlaşılan bu yıl herkes Üniversiteli olacak


cemaynur_yilmaz
12 yıl önce - Cum 20 Hzr 2008, 22:18

iyide hangi üniversite olduğu da önemli.eğer kötü bir üniversiteye gidersen hiç bir işe yaramaz ama iyi bir üniversiteye gidersen daha okurken kapılırsın

fatihahitaf
12 yıl önce - Cmt 21 Hzr 2008, 11:43

evet bu sene sorular kolaydı, barajı da çok kişi aşacak ve yeni açılan üniversiteler ve arttırılan kontenjanlar sayesinde halkın eğitimi ve ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan gücüne büyük katkısı olacak...

fakat yine de sınava çok fazla kişiyi yerleştirilmesi düşünülen kısıtlı bir kontenjanı düşünürseniz aslında bu puan hesaplarının da enflasyon hesaplarından farklı olmadığını görürsünüz, yani şöyle deyim her ne kadar çok kişi tercih yapabilecek durumda da olsa ve çoğunluk da yüksek puanlara sahip olsa birşey değişmeyecek çünkü sıralamada esas dikkat edilmesi gereken az yada çok puan almış olmak değil başarı sırasındaki yerinizdir... puanların ve barajla oynamaların sadece puanlar arasındaki farkı küçük göstermeye, adayları biraz daha motive etmeye faydası olabilir belki ama çok istediği bir okulu birkaç puanla kazanamayan aday kimi suçlayasın, çalışıp seneye daha çok puan almayı denemeyi seçecek elbette...

diyelim ki hacettepe tıp isteyen 20.000 aday çıktı ne olacak, herkesin puanı yüksek diye kabul edilmeyecek ya, kim aday başarı sırasında üstte ise yine o yerleşecek... diğer popüler okullar içinde aynısı geçerli... ama dediğimiz gibi çok sayıda üniversite açılıyor, kontenjanlar artıyor ve sorular da kolay, sınava girmeyen lise sonları da düşünürsek en avantajlı sene idi diyebiliriz...

bence sadece bir meslek edinmek için değil, kültür ve kişisel gelişim, sanat, hobi için de üniversite okunabilir, mutlaka örgün öğretim de istemenin anlamı yok, ikinci öğretim yada açık öğretim, uzaktan eğitim gibi olanaklardan da faydalanmak mümkün, tabi amacımız üniversite eğitimi almaksa... bu sınava girmediğime pişman oldum diyebilirim, sınav olanlara da istedikleri okulu ve bölümü kazanmalarını temenni ederim...


Misafir 233

5 yıl önce - Cmt 25 Nis 2015, 15:36

abi 6.sınıfım ileriki zamanda cıkacak soruları cozmeye calısıyorum kafaya bak ......

jeopol
5 yıl önce - Cmt 25 Nis 2015, 19:18

Alıntı:
.
abi 6.sınıfım ileriki zamanda cıkacak soruları cozmeye calısıyorum kafaya bak ......


Iste gencler boyle boyle ezbere alisiyor. Ezberlediginden farkli birsey gorunce de afallayip kaliyorlar.bir nevi robotlasiyorlar.


Misafir d48

3 yıl önce - Çrş 01 Mar 2017, 19:25

8numara eksikANA SAYFA -> HABERLER ve SOHBET