Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 3
hacıpaşa38
12 yıl önce - Çrş 15 Ağu 2007, 03:34
Kustere (Tomarza) yörükleri


Saygıdeğer Hocam bu Kustere (Tomarza) yörüklerinin belli bir ana boyu var mı yoksa karışık boylardan mı oluşuyor

Burhanettin Akbaş

12 yıl önce - Çrş 15 Ağu 2007, 03:39

Bildiğim kadarıyla Kustere Yörükleri, Dulkadirli Türkmenlerinden geliyorlar. Yani Kahramanmaraş bölgesinden bizim bölgemize intikal etmişler. Zamantı, Develi, Tomarza bölgesinin büyük bölümünde Dulkadirliler gözüküyor. Dulkadirlilerin ana boyları Bayat, Bayındır ve Avşar boylarıdır ama içlerinde Kızık gibi, Karkın gibi boylar da var. Zaten bazı aileler de bu  eski hatıraları biliyorlar. Tel- Afşin'den gelenler köylerinin adını Tıravşın yapmışlar. Bu ismi Türkçeleştirmişler sanki. Afşin'den, Elbistan'dan, Andırın'dan vs. geldiklerini bize nakleden insanlar oldu. Bu da Osmanlı kayıtlarını doğruluyor.Burhanettin Akbaş

12 yıl önce - Çrş 15 Ağu 2007, 04:08

127. Dadağı  Oymağı: Ahmet Fakih oymağının bir bölümünü teşkil eden Dadağı oymağı 1543’te Çukurviran’da 31 hane, Boyalı’da 10 hane, Kemer mezraında 8 hane olarak bulunuyorlardı. Dadağı oymağı bugün Kocasinan ilçesine bağlı bir köy olup aynı adla varlığını sürdürmektedir. Kemer köyü de yine aynı bölgededir. 1584 yılında Çokviran ve Kemer mezralarında 72 hane nüfusa sahipti.
128. Dadlı (Tatlı-Tatılı) Oymağı: 1764 yılında 200 çadır kadar olan topluluk, yazı Kayseri’de, kışı ise Urfa Beylerbeyliği topraklarında geçiriyordu. Oğuz Türklerinin Beydili boyuna mensup oldukları bilinen Tatılı oymağı daha sonraki tarihlerde Sarıoğlan ilçesine bağlı Tatılı köyünü kurmuşlardır. 1563 tarihli Maraş Tahrir Defteri Tatulu oymağını Yörük taifesinden ve 48 nefer olarak Hınzırı nahiyesinde göstermiştir.  16. Yy’da Tarsus Türkmenleri olarak anılan Varsaklar arasında Kutlu Hanlı taifesine bağlı Dadalı adında bir oba bulunmaktadır. Bu oba 1543 tarihinde teşekkül etmiştir. 1543’te 13 hane, 1572’de yine 13 hane nüfusa sahipti.  Bugün Tarsus’ta Dadalı adlı bir köy vardır ve halkı köye sonradan iskan olan aşiretlerdendir. Varsakların, bir çok boyun birleşmesinden oluşan bir topluluk olduğunu biliyoruz.  
 Bolu’nun Akçakoca ilçesinde de Dadalı adlı bir köy var. Dadalı obası belgelere göre Adana, Halep, Rakka ve Urfa’da yerleşmiş gözüküyor.
129. Danişmendli Türkmenleri: Danişmentli büyük bir Oğuz boylar birliğinin adıdır. Danişmentli toplulukları arasında hemen hemen bütün Oğuz boyları vardır. Kayseri yöresinde de Selçuklularla birlikte büyük bir Danişmentli topluluğunun yerleşime geçtiği biliniyor. Danişmentli yönetici sülalesine ait birçok mezar (Türbe-Kümbet) Kayseri’de bulunmaktadır. M.1500’de de Kayseri’de Köse Danişment isimli bir mahalle bulunuyordu.  16. yüzyılın ikinci yarısında Doğu Anadolu’da yaşayan ve Bozulus aşiretine bağlı büyük bir Danişmentli topluluğu daha Kayseri ve civarında görüldü. 1584 yılında 119 bölük ve oymaktan oluşan Danişmentlü Türkmenleri 4942 neferdi ,ki bu yaklaşık 20 bin kişi demektir, Kayseri civarında kışlayıp kışın Arap vilayetlerine iniyorlardı.  Maraş Tahrir Defterinde 1563 yılında Koramaz nahiyesi yanındaki Sarı Çiçek yaylasında Danişmendlü Türkmenlerinin yaylaya çıktıkları ifade edilmektedir.  H.989’de Danişmendli Türkmenlerinin Van muhafazasına giderken Likavanik oymağı ile birlikte yaklaşık beş yüz atlı ile Zamantı’da bulunan Avşar oymaklarına zarar verdikleri, altı neferi öldürdükleri, birçoğunu yaraladıkları görülmüştür. Danişmendlilerin ve Lekvaniklerin Kethüdaları (boy beyleri) Zekeriya ve Hüdaverdi’nin adları zikredilirken, bunlardan şikayetçi olan Avşar Kethüdaları olarak da Recep, Bahri ve Küçük Minnet’in isimleri geçmektedir.
130. Danyal Oymağı: Kustere Yörüklerinden (Tomarza) olan oymak 1584 yılında Cevni kışlağında 62 hane nüfusa sahipti.
131. Deliler Oymağı: Avşar boyuna mensubiyeti bilinen Deliler oymağı 18. yüzyılda yörede görülmüş ve Pınarbaşı ilçesinin İğdeli, Kızıldere, Emeğil, Bahçecik, Gürleğen, Tahtalı, Kılıçkaya ve Onguncular köylerine iskan edilmişlerdir.  16. yüzyılda aynı adla görülen Deliler oymağı ise Develi Ovasında meskundu.  16. Yy başlarında Osmanlı egemenliğinde bulunan Köpekliler, Halep bölgesindeydi ve 15 obaya ayrılmıştı ki birisi Deliler obasıdır. Hala Halep’te varlığını koruyan Deliler’in önemli kısmı Anadolu’da yayılmıştır. Nitekim 16. Yy’da Karaman’da sakin Atçeken oymakları arasında Turgut kazası Türkmenlerinden Deliler cemaati bulunmaktadır.  1645-6 tarihinde Deliler obasının bir kısmı Antep’e yerleşmiştir.
1699’da Rakka’ya iskanları emredildiği halde gitmeyip Develi’de yaşayan Delili, Güngördü ve Kırıntılı cemaatleri, Niğde, Bor, Ürgüp, Ulukışla, Anduğu, Ereğli kazalarında harman vakti yağma yapıp adam öldürüyorlardı. Bölge yöneticilerinin istekleri üzerine Maraş beylerbeyi Rişvanoğlu Halil’e gönderilen emirle 1702’de, cemaatlerin Kıbrıs’a sürgüne gönderilmeleri isteniyordu.
Kayseri’deki Zamantı bölgesinden getirilen Deliler Avşarı, Herikli ve Kütüklü ile beraber 1728 yılında Nevşehir merkezde yerleştirilmek istendi. Önce kaçtılarsa da şehirde 29 hane olarak yerleştirildi.  
 Günümüzde Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı İğdeli, Kızıldere, Emeğil, Bahçecik, Gürleyen, Tahtalı, Kılıçkışla ve Köşkerli köylerinde yaşamaktadırlar.  Ayrıca Malatya’nın Hekimhan İlçesinin Delihıdır ve Delibaba köyleri (yakındaki Basak köyünde de az varlar)   ile Giresun’un Kelkit ilçesi Deliler köyü de bu obadandır.
 Osmanlı belgelerinde bu obanın yerleştiği sahalar şunlardır. Abri – Gelibolu, Adana, Akkerman ve Kili, Aksaray, Anamur, Ankara, Arapsun, Aydın, Boz-Ulus – Konya, Danişment – Afyon, Ermenek, Günyüzü- Kırşehir, Hacıbektaş, Halep, İzmir, Karaman, Karıtaş, Kayseri, Kelkit, Kete, Kıreli – Beyşehir, Kırşehir, Kütahya, Maraş, Mihalıç, Nevşehir Kazası, Niğde, Rakka, Rumkale, Tercan.  
132. Deli Mehmetlü Oymağı: 1563 yılında Pınarbaşı nahiyesinin Lülü Aba köyünde 4 nefer olarak kaydedilmişler.
133. Demircili Oymağı: İslamlı Yörüklerinden olan Demircili oymağı İslamlıda Akin kışlağında meskun idi. Künbet ve İğdecik mezraları arzında kalan oymak 1584 yılında 44 hane idi. 1570 yılında Koramaz nahiyesinde bu oymağa bağlı 49 hane kaydedilmiştir.   Demircili oymağı 1563 yılında Zamantı Nahiyesinde Kalecik Kaya oturuyorlar ve Ali Kayası mezraı, Karaca Viran mezraı ve Bulgar Oğlu Çiftliğinde ziraat ediyorlardı. 32 nefer nüfusları vardı.  Maraş Tahrir Defterine göre, Demircili oymağı 1563 yılında Hınzırı nahiyesinde büyük bir alana yayılmıştı. Bu nahiyedeki Kaynak Pınar köyünde 129 nefer, Sarım Beg (diğer adı Ebülhayr kışlağı)  köyünde 27 nefer nüfusları vardı. Tersakan, Beşpınar, Boğaz Viranı, Kara Pınar, Kapuluca, Acem Viranı ve Hatice Ana mezralarında ziraat yapıyorlardı.   Demircililerin en önemli obalarından biri Sarım Beg obası idi. Yozgat il merkezine bağlı Sarım Bey köyü Demircililerin bu obasının adını taşımaktadır.
134. Demürhanlu Oymağı: İslamlu Yörüklerinden olan oymak, 1584 yılında Ağca İn Kışlağında 56 hane nüfusa sahipti.
135. Derecikli Oymağı: 1500 tarihinde Yahyalı Yörükleri arasındadır ve 37 hane nüfusları vardır.  
136. Dereli Oymağı: Yahyalı Yörüklerinden olan oymak 1500 yılında 26 hane nüfusa sahipti.  
137. Derenci Oymağı: İslamlu Yörüklerinden olan topluluk 1570 yılında 61 hane olarak Koramaz nahiyesine (Bünyan yöresi) kaydedilmiştir.  
138. Der-Paçalı Oymağı: Bu oymak Malya Nahiyesinde (Tomarza) Ağcain, Oymaağaç ve Karakaya mezralarında oturmaktaydı. Bugün Kocasinan ilçesine bağlı Akin ve Oymaağaç köyleri vardır.
139. Derzi Oymağı: 1500 tarihinde Yahyalı Yörükleri arasındadır ve 20 hane nüfusları vardı.  
140. Derzi Demirhanlu Oymağı: Irmak Kenarı nahiyesi Yörüklerinden olan oymak, 1570 yılında 7 hane nüfusa sahiptir.  
141. Derzi Turhanlu Oymağı: Kustere Yörüklerinden (Tomarza) olan oymak, 1584 yılında Avşar kışlağında 7 hane nüfusa sahipti.
142. Dervişan Oymağı: Karataş Yörüklerinden olan Dervişan Oymağı, Karataş (İncesu) nahiyesinde Gömezoğlu, Karakilise ve Arapgir kışlağında meskundu. Kaman Zaviyesi dervişlerinden oldukları için bu adı almışlardır. 1500 yılında Arapgir kışlağında 25 nefer nüfusları vardı.  1522’de 5 nefer, 1543’te 57 hane nüfusları vardır. Karataş nahiyesindeki Karakilise mezraında bulunuyorlardı. 1570 yılında oymağın nüfusu 5 haneye düşmüştür.Aynı bölgede Omuzu Güçlü oymağına bağlı bir başka Dervişan oymağı daha vardı. Onların nüfusu da 7 hane idi.  
143. Deve Abdal Oymağı: 1563 yılında Pınarbaşı nahiyesinin Gümüşgün köyünde 17 nefer olarak bulunuyorlardı.
144. Develi Oymakları:Osmanlı döneminin başlarında Ürgüp’e bağlı bir nahiye merkezi olarak gözüken Develi, 1502 yılında Karahisar-ı Develi adıyla bir kazanın kurulmasıyla buraya bağlanmıştır. 1584 yılında Niğde Sancağına bağlı bir kaza merkezi olarak gösterilmiştir.1502 yılında Karaman mufassal defterinde “zeamet” olarak gösterilmiştir ki karşılığı nahiye demektir. 1502 yılında 24 köy ve 26 mezra olarak gösterilen nahiyenin Sindelhöyük, Ebce, Zile, İkipınar, Şeyh Çoban ve Erik Ağacı isimli köyleri nüfus yönünden oldukça kalabalıktır.1502 yılında Develi, iki mahalle olarak kaydedilmiştir. Bu mahallelerden Karabey Mescidi Mahallesi 49 hane, Aylugem Mahallesi ise 36 hane idi. Ayrıca kasabada  “Yerer” adı verilen bir zaviye vardı. 1518 yılında ise nüfus yönünden bir azalmanın yaşandığı ve hane sayısının 77’ye düştüğü görülmektedir.
1502 tarihinde Develi’de 21 köy mevcuttur. Bunlardan Kafir Everek ve Zile köylerinde gayrimüslimler ikamet ederken, Fenese ve Müslüman Everek köylerinde halk karışık olarak yaşamaktadır. Diğer köylerde ise sadece Müslüman nüfus tespit edilmiştir. Develi’de nüfus hareketleri bu tarihlerde ilginç gelişmeler gösterir. Mesela, 1502 tarihinde Mardüzi köyü varken 1518 tarihinde bu köyün kayıtları yer almaz. Yine bu tarihler arasında bazı köylerin hane sayıları Develi’den daha yüksektir. Develi’de 1518’de 150 nefer, 77 avarız hane varken, 139 nefer, 91 avarız hanelik İlipınar, 58 avarız hanelik Zile, 179 nefer ve 110 avarız hanelik Erik Ağacı, 185 nefer ve 72 avarız hanelik Sidelhöyük önemli bir nüfus bulundurmaktadır.Türkmen topluluklarının yerleşik hayata geçmesiyle birlikte Müslüman nüfus büyük bir artış göstermiş ve 1.197 nefer ve 668 avarız haneye çıkarken, gayrimüslim nüfusta büyük azalmalar görülmüş, nüfusları 135 nefer ve 115 avarız haneye düşmüştür.
16. ve 18. yüzyılda Develi’de görülen Oğuz-Türkmen oymakları şunlardır:
DEVELİ’DE YÖRÜK-TÜRKMEN OYMAKLARI
1. Ağalar Oymağı
2. Ağarlı Oymağı
3. Akbaş Oymağı
4. Atçeken Ulusu
5. Avşar Hacı Mustafa Oğulları
6. Ayvaz Hacılı Oymağı
7. Bahrili Avşar Oymağı
8. Bayat Oymağı
9. Beğdili Oymağı
10. Benderbeği Oymağı
11. Bereketli Oymağı
12. Boynu İnceli Oymağı
13. Bulgarlı Oymağı
14. Cemalli Oymağı
15. Civanşir Türkmenleri
16. Cuşlu Oymağı
17. Çarıklı Oymağı
18. Çolaklar/ Çomaklar Oymağı
19. Deliler Oymağı
20. Develi Oymağı
21. Dölek Oymağı
22. Erik Ağacı Oymağı
23. Eriklitaş Oymağı
24. Esenli /Esinli / Eşinli Oymağı
25. Evlad-ı Şah Melik Oymağı
26. Güngördü Oymağı
27. Hacı İvazlı Oymağı
28. Hacılar Oymağı
29. Hamza Kethüda Oymağı
30. Hasırcı Oymağı
31. Hocabeğli Oymağı
32. Hüseyinli Oymağı
33. İlaldı Oymağı
34. İmamkulu Oymağı
35. İvaz Hacılı Oymağı
36. Kabaklı Oymağı
37. Karaevli Oymağı
38. Karnık / Karnıklı Oymağı
39. Kartal Uşağı Oymağı
40. Kartinli / Kartınlı Oymağı
41. Kaşıkçılar Oymağı
42. Kayı Oymakları
43. Kazıklı Oymağı
44. Ketişoğlu Oymağı
45. Kıfoğlu / Kıfıoğlu Oymağı
46. Kırıntılı Oymağı
47. Kızık Oymağı
48. Kızıl Koyunlu Oymağı
49. Kozanlı /Kozanoğlu Oymağı
50. Köseoğlu Oymağı
51. Kuşçu Ceridi Oymağı
52. Lek / Lekvanik Oymağı
53. Musacalı / Musa Hacılı Oymağı
54. Oturak Kızıklı Oymağı
55. Pehlivanlı Oymağı
56. Piroğlu / Pirioğlu Oymağı
57. Recepli Oymağı
58. Salır Oymağı
59. Sarıcalı Oymağı
60. Sarısindili Oymağı
61. Selvi Oymağı
62. Sendiremeke Oymağı
63. Sindel Oymağı
64. Soysallı Oymağı
65. Süleymanlı oymağı
66. Şeyhli (Sülü Bey) Obası
67. Tabanlı Obası
68. Taylı Obası
69. Yahyalı / Yahyalı Bölüğü Oymağı
70. Yıva Oymağı
71. Yörük Oymağı
72. Yüzde / Yüzdepare Oymağı


145. Dikilitaş Oymağı: Irmak Kenarı Nahiyesinde (Felahiye- Özvatan – Sarıoğlan) yöresinde bulunan bir Türkmen topluluğudur. Kayseri Sancağı Yörükleri arasında ise Diklitaş köyünde 1484 yılında 11 hane olarak bulunuyorlardı.  Dikilü adını taşıyan bir başka oymak ise Ilısu köyünde 3 hane nüfusa sahipti.  Bugün Pınarbaşı ilçesinin Dikilitaş isimli bir köyü mevcuttur.
146. Dinlü Oymağı: 1563 yılında Pınarbaşı nahiyesinin Koğalu Öz köyünde 48 nefer olarak bulunuyorlardı.  
147. Dıraçlı / Dıracalu Oymağı: Malya Nahiyesinde (Tomarza) bulunan bir Türkmen topluluğudur. 1500 yılında Oymaağaç köyünde 50 hane nüfusları vardı. 1570 ise 45 hane nüfusları bulunuyordu.  1584 yılında ise Ağca İn, Oymaağaç ve Karakaya mezralarında 96 hane nüfusları vardı.
148. Dodurga (Dodurlu) Oymağı: Oğuzların boy adını taşıyan bu oymak, Recepli Avşarlarına bağlı olarak gösterilmiştir.  Kayseri’de de Dodur adını taşıyan bir mahalle bulunmakta idi.  Eruh, Rakka, Karaman, Kırşehir, Kulb, Kadirli, Sis, Zamantı, Kayseri ve Kars-ı Maraş bölgelerinde yayılmışlardır.  Maraş’ın Elbistan ilçesi Geçit köyü bu obadandır.
149. Dostlu Oymağı: Köstere Yörüklerinden olan oymak, Çapaklı ve Pirçeli’de oturmakta idi. (Tomarza yöresi) 1520 yılında Çapaklu’da 45 hane nüfusları vardı.  
150. Döğer Boyu Oymakları: Oğuzların Döğer boyuna mensup bir oymak bugün Kocasinan ilçesinin Himmetdede bucağına bağlı bir köydür ve Döğer adını taşımaktadır. 16. yüzyılda İslamlı nahiyesinde bağlı Döğer isimli bir ekinlik vardı. (Felahiye-Özvatan-Sarıoğlan) Diğer bir oymak da Döğerli adını taşımaktadır ve Bozatlı obalarından biridir. Tomarza yöresinde görülen bu oymak, Kulu köyü ile Batlusun ( ya da Katlusun) mezraında oturuyordu. Döğerlü adını taşıyan bu oymağın 1522’de 26 hane,  1543’te 32 hane nüfusu vardı.  
151. Dölek Oymağı: Yörük topluluklarından ve Dölek aşiretine bağlı oymaklar 18. yüzyılda Kazıklı aşireti mensupları ile birlikte Develi yöresinde ve Kozan dağı çevresinde görüldüler. Asıl yerleri Adana sancağı ve Sarıçam kazası olmasına rağmen bu yöreden Develi bölgesindeki yaylalara gelip bir kısım taşkınlıklara sebebiyet verdiler ve iskan edilmeleri için uzun bir uğraş verilmiştir.  
152. Dulkadirli Türkmenleri: Genellikle Bayat ve Bayındır boyuna mensup olan Dulkadirli Türkmenleri Kayseri yöresinde sıkça görülen topluluklardandır. Kahramanmaraş üzerinden Kayseri’ye geçen bu topluluğa mensup obalar şöyle sıralanabilir:
Ağcakoyunlu Oymağı
Ağcalu Oymağı
Alçı Oymağı
Avcılı Oymağı
Aşağı Marason Oymağı
Bektaş Oymağı
Firuz Kethüda Oymağı
Göksulu Oymağı
Hacıpaşalı Oymağı
Harmandalı Oymağı
Karasökmen Oymağı
Kevni Oymağı
Kılıç Oymağı
Kösehacılı Oymağı
Kustere Yörükleri
Persekler
Şam Bayatı Oymağı
Şeyhli Oymağı
Türkmen Sülüklü
153. Duluğu Yumru / Tuluğu Yumru Oymağı: Zamantı Yöresi Yörüklerinden gösterilen oba, 1563 yılında Pınarbaşı nahiyesinde Sami köyünde (köyün diğer adı Duluğu Yumru) 48 nefer, Sami Ören köyünde 32 nefer ve Berik (Pertek?) köyünde 21 nefer olarak bulunuyordu.
154. Dumanlı (Dumanlı Şeyhler) Oymağı: Boynu İnceli Türkmenlerinden olan bu oymak Yeşilhisar ilçesinde ikamet etmektedir.
155. Dündar/ Dündarlu Oymağı: Ramazan ulusuna tabi olan Türkmen topluluğu, Irmak Kenarı nahiyesinde (Felahiye, Özvatan ve Sarıoğlan yöresi) gösterilmiştir. Oğuzların Eymir boyuna mensupturlar. Dündarlı isimli bir oba ise 1500 yılında sadece 2 hane nüfusa sahipti. Bugün Yahyalı ilçesinin batısında Niğde iline bağlı Dündarlı isimli bir köy bulunmaktadır.


hacıpaşa38
12 yıl önce - Çrş 15 Ağu 2007, 04:28

Saygıdeğer Burhanettin Hocam Kayseri' de Avşar boyunu temsil eden adlar lisesin de Hacıpaşa oymağı nın adı geçiyor Acaba bu oymak Avşarmı aynı zamanda Dulkadirli olarakda bahsediliyor Dulkadirliler de Bayat, Bayındır ,Avşar boylarından oluşuyor açıklarmısınız teşekkürler

Burhanettin Akbaş

12 yıl önce - Çrş 15 Ağu 2007, 04:43

Ben de onu söylemeye çalışıyorum. Dulkadirli oldukları kesin. Çünkü elimizdeki bilgiler onu gösteriyor:
Alıntı:
226. Hacıpaşa (Hacıpaşalı) Oymağı: Bu oymak Kustere Yörüklerine bağlı gösterilmiştir. Bu oymağın eski adı Keprin olan Tomarza ilçesinin Toklar bucağına bağlı Köprüköy’de oturdukları anlaşılıyor. 1500 yılında Keprin’de 15 hane nüfusa sahipti.  Yine bugün Tomarza ilçesinde Hacıpaşa adını taşıyan bir köy bulunmaktadır. Hacı Paşalu oymağının 1584 yılında Gizin köyünde oturduğu ve 45 hane nüfusa sahip olduğu görülüyor.  1563 yılında Pınarbaşı nahiyesi Karakısık köyünde 6 nefer olarak bulunuyorlardı. Boynu Yoğun mezraında da ziraat yapıyorlardı.


Yani Hacıpaşa oymağı ile ilgili ilk bilgiler 1500 yılına kadar uzandığına göre, bunu boyla izah etmek çok zor; ancak Dulkadirli Türkmenleri veya Maraş Yörükleri ile izah etmek gerekir. O yıllardaki oymaklardan çok azının boylarını biliyoruz. Bu oymak, 16. yüzyıldan beri Tomarza yöresinde gözüküyor. Farklı köylere zamanla intikal etmişler ve yaylak-kışlak olarak kullanmışlar. Sonra da kendi oba adlarını taşıyan köyü kurmuşlar. Dikkat ederseniz o tarihte Hacıpaşa köyü, köy listesinde yok. Bu ismi de almaları büyük ihtimal boy beylerinin adının Hacı Paşa oluşu ile ilgilidir.
Avşar da olabilirler, Avşarlarla komşuluk etmiş de olabilirler. Lakin bizim bölgemize 18. yüzyılda gelen Avşar boyuna mensup insanlar da var. Bunlar, sonradan geldikelri için boy adlarını biliyorlar. 16. yüzyılda Anadolu'ya gelen obaların boy adlarını bilmeleri ise çok zor. Hacıpaşa için de böyle. Daha 16. yüzyılda boy adlarının yerine oba beylerinin adı olan "Hacı Paşa" adını kullanıyorlar bile. Kesin olan tek şey Türkmen oldukları ve Dulkadirlilere mensubiyetlerinin bulunuşu.Burhanettin Akbaş

12 yıl önce - Prş 16 Ağu 2007, 04:20

156. Ebiç  Oymağı: İslamlu yörüklerinden olan oymak Hacı Bayram ve Ebiç adlarıyla anılıyordu. Bu oymağa Hacı Bayram Veled-i Seydi kethüdanın adından dolayı bu isim verilmişti. 1543’te 92 hane olan oymak, Ağin, Kozin kışlağında kalıyordu ve  Emirhan, Çaput, Avşar, Toma ve Viran Ağıl mezralarını tasarruflarında tutuyordu.
157. Edigi Kıllı Oymağı: 1563 yılında Pınarbaşı nahiyesine bağlı Çaylak, Ağca Viran, Söğütlüce mezralarında ziraat yapıyorlardı.  
158. Elbaşlı (İlbaşlı) Oymağı: Pehlivanlı aşiretine bağlı olan bir Türkmen obasıdır.  Bünyan ilçesinin Elbaşı beldesine adını veren oymak bu beldede oturmaktadır. Oğuzların Bayat boyuna mensupturlar. Elbaşı, tarihi bir isim olup Osmanlıların sınırları muhafaza eden aşiretlere verdiği bir addır.  Lakin 16. yüzyıl Maraş Tahrir Defterinde bugünkü Elbaşı kasabasının kayıtlarda yer almadığı görülmektedir. Bu bölgede 1563 yılında Elkendin köyünde Dede İlbaşı Çiftliği adıyla bir çiftlik kayıtlıdır.  Acaba bu Dede İlbaşlı Çiftliği zamanla İlbaşı adıyla bir yerleşim yerine mi dönüşmüştür? Kesin bir şey söylemek şu an için imkansız gözüküyor.
159. Ekinlü Oymağı: Irmak kenarı nahiyesi Yörüklerinden olan oymak, 1570 yılında 59 hane nüfusa sahipti.
160. Emre (Emir)Kethüda Oymağı: Kustere Yörüklerinden olan Türkmen topluluğu Kustere’ye (Tomarza) bağlı Kösedöğer mezraında meskundu. 1500’de 21 nefer, 1520’de ise 46 nefer nüfusları vardı. 1570 yılında 100 hane oldukları görülmektedir. 1584 yılında ise oymak Kulu ve Germür’de 119 hane nüfusa sahipti.
161. Emirler/ Emirhanlu (Emirli-Emerli) Oymağı: Kayseri’de bulunan bir Yörük topluluğu olarak gösterilmiştir.  Yerleşim yerleri tam olarak bilinmemektedir. Emirhanlu adını taşıyan bir oymak, 1563 yılında Pınarbaşı nahiyesi Cedid mezraında ziraat yapmakta idi.  
162. Emir Kethüda Oymağı: Kustere Yörüklerindendir. 1584 yılında Kedmür (Kömür) mezraında 27 hane, Bük (Büke/Böke) köyünde 40 hane, şehirde ise 2 hane nüfusları vardı.  Bugün Tomarza bölgesinde Emir Uşağı adını taşıyan bir köy bulunmaktadır.
163. Enbel Oymağı: İslamlu Yörüklerinden olan oymak, İslamlu’ya bağlı Emirgan kışlağında meskun gösterilmektedir. İslamlu adı verilen bölge Kayseri’nin batısından itibaren başta Kızılırmak vadisi olmak üzere, Erkilet havalisini de içine aldığına göre Emirgan kışlağı da bu hudutlar arasında olmalıdır. 1500 yılında 19 hane nüfusları vardı. 1570 yılında 40 hane olarak Koramaz nahiyesine kayıtlıdırlar.  
164. Eriklitaş Oymağı: Sahra nahiyesinde meskun bir Türkmen topluluğu olarak gösterilmiştir.  Sahra nahiyesi, Kayseri ile Felahiye arasındaki düzlükte yer alan sahrayı içine aldığına göre, bölgedeki Kayseri-Malatya yolunun 15. kilometresi civarında Mancusun köyünün girişindeki yolun tam karşısında bulunan ve Erikli adı verilen yer olmalıdır. Şu an mesire yeri durumunda olan bölgede yerleşim kalmamıştır. 16. yüzyılda Erik Ağacı ismi verilen Yörük topluluğu da dikkat çekicidir. Eriklitaş oymağının Develi’de Havadan köyünde oturduğunu yöre halkının veridiği bilgilerden öğreniyoruz.  
165. Erguncuk (Argıncık) Oymağı: Kayseri sancağı Sahra nahiyesinde bulunan bir Türkmen topluluğudur.  Kayseri’nin Argıncık semtine adını vermiştir. Bir yazma ya da okuma hatası olarak Erguncuk şeklinde yazılmış ya da okunmuş olabilir.
166. Esenli /Esinli / Eşinli Oymağı: Kayseri’de bulunan bir Yörük topluluğudur. Develi ilçesinin Eşelik köyünde meskundur.
167. Eşrefoğlu / Eşrefli Oymağı: Kayseri’de bulunan bir Yörük topluluğu olarak gösterilmiştir. Bazı kaynaklar Zamantı’da yerleşik olduğunu göstermiştir.  Irmak Kenarı nahiyesinde 1520 yılında karşımıza çıkan oymak Zamantı bölgesinden buraya gelmiş olmalıdır. 1520’de 43 hane nüfusa sahipti ve Emirdağ mezraında oturuyorlardı. Eşreflü oymağı 1563 yılında Pınarbaşı nahiyesinde varlıklarını sürdürmekte idiler. Kızıl Kilise köyünde 21 hane, Dağ Zeknir köyünde 19 hane nüfusları vardı. Kızıl Kilise’de 4 nefer de eşkinci kaydedilmiştir.
168. Etyemez Oymağı: İfraz-ı Dulkadriye Türkmeni olarak gösterilmiştir. Yerleştikleri yer İncesu ilçesidir.
169. Evci Oymağı: İslamlu Yörüklerindedir. 1584 yılında Keteci mezraında 20 hane nüfusa sahiptirler.   Kayseri-Adana arasında ve özellikle Yahyalı bölgesinde Everek, yaylacı ve Buları  civarındaki Evcilerin Tahtacı Türkmenlerinin bir oymağı olduğu hakkında görüşler bulunmaktadır.
170. Evlad-ı Sinan Oymağı: Kustere Yörüklerinden olan Yörük oymağı Kustere’ye bağlı Efkere ve Soğan kışlağında meskun idi.  Efkere, Gesi beldesi yakınlarında bir köy olup 1914 yılına kadar Ermenilerle meskundu.Evlad-ı Sinan cemaati bu köyde Çeşme Mahallesini kurmuşlardır.  Bu bölgedeki Soğan kışlağının yerini ise tespit edemedik. 1500’de 42 hane, 1520’de 44 hane olarak Efkere’de gözükmektedirler.  
171. Evlad-ı Sarıfakih Oymağı: Kustere Yörüklerinden gösterilmiştir. Tomarza bölgesinde Güzgüden (Kuzugüden) Kışlağında meskun gösterilmektedir.
172. Evlad-ı Seferlü: Karataş Yörüklerinden (İncesu) olan oymak, Güllü İmamlu mezralarında 1520 yılında 19 hane, 1570 yılında 62 hane nüfusa sahipti.
173. Evlad-ı İslamlu Oymağı: İslamlı Yörüklerinden olan oymak, 1500 yılında 21 hanedir ve İslam oğullarının çiftliği olan Avşar mezraında kalıyorlardı.
174. Evlad-ı Beyan Oymağı: Kustere Yörüklerinden olan oymak 1584 yılında Döğer / ya da Döğen köyünde 52 hane idiler.  
175. Evlad-ı Cotan Oymağı: Kustere Yörüklerinden olan oymak 1584 yılında Sökse köyünde 18 hane olarak bulunuyordu. Şelmeze mezraını elinde tutuyordu.
176. Evlad-ı Cumalılar Oymağı: Karataş Yörüklerinden (İncesu)  olan oymak 1520 yılında Kızılviran’da 17 hane olarak gösterilmiştir.
177. Evlad-ı Eşref Oymağı: İslamlu Yörüklerindendir. 1584 yılında Emrudlu mezraında 35 hane idiler.
178. Evlad-ı Hanadlar Oymağı: Karataş Yörüklerinden (İncesu) olan oymak, 1570 yılında 25 hane nüfusa sahipti.
179. Evlad-ı Madımak Oymağı: Irmak kenarı Yörüklerinden olan oymak 1570 yılında 18 hane nüfusa sahipti.
180. Evlad-ı Mukbil Oymağı: Karataş Yörüklerinden (İncesu) olan oymak 1584 yılında Saka mezraında 23 hane idiler.
181. Evlad-ı Şah Melik Oymağı: Kustere Yörüklerindendir. (Tomarza) 1584 yılında Şevgan mezraında 47 hane nüfusları vardı.  Bugün bu oymak Şah Melik adıyla kurdukları Develi’deki köylerinde oturmaktadırlar.
182. Evlad-ı Toraman: Yahyalı Yörüklerinden olan oymak, 1520 yılında Eğri İn mezraında 5 nefer nüfusa sahipti.  
183. Evlad-ı Tutak: Kustere Yörüklerindedir ve 1520’de 5 hane olarak tespit edilmişler. Kayseri’de Tutak isimli bir mahallenin bulunduğunu da biliyoruz. 16. yüzyılda Tutak Mahallesinde (Cami-i Lala adıyla da geçiyor) 96 Müslüman aile yaşıyordu.
184. Evlad-ı Yamaç Oymağı: Irmak Kenarı nahiyesinde 1570 yılında 15 hane nüfusları vardı.  
185. Evrenlü Oymağı: Yahyalı kışlağında 1522’de 9 nefer olarak tespit edilmiştir, daha sonraki tarihlerde bu oymağın izine rastlanmamıştır. Başka bir oymağa karışmış olmalıdır.  
186. Eynelhanlu Oymağı: İslamlu Yörüklerindendir. 1584 yılında Kalkancı mezraında 46 hane nüfusalrı vardı.
187. Eymür (köy) : 16. yüzyılda Kayseri’nin Irmak Kenarı nahiyesinde bir köydür. Oğuz Türklerinin boy adını taşıyan bu köyün Felahiye, Çukur, Sarıoğlan yöresinde olduğu anlaşılıyor. Sümer, bu köyün Irmak Kenarında 203 vergi nüfusuna sahip olduğunu ifade etmektedir.
188. Fakihlü Oymağı: 1563 yılında Pınarbaşı nahiyesinde Söğüt Önü / Söğüt Özü adı verilen mezrada Müslim Hacılı oymağı ile  ziraat yapıyorlardı.  Sarız bölgesinde ise aynı tarihlerde bu oymağın bir kolu Karaca Viran mezraını ekip biçiyordu.
189. Firuz Kethuda Oymağı: Dulkadirli Türkmenlerinden olan oymak, Kustere’ye tabi (Tomarza) Yukarı Mersin (Marason)  kışlağında meskundu.1520’de 38hane,  1570 yılında 43 hanedirler. Bu oymaktan insanlar bugün eski adı Tıravşın olan bugünkü İncili köyünde oturmaktadırlar. İncili Çavuş da bu Firuz Kethuda oymağına bağlı bir Türkmendi.
190. Firuzlu Oymağı: 1563 yılında Pınarbaşı nahiyesi Söğüt Kolu köyünde Cori’de 6 nefer olarak bulunuyorlardı ve Görgit mezraında ziraat yapıyorlardı.


Nevzat Afacan
12 yıl önce - Çrş 10 Ekm 2007, 10:51
Avcı Türkmeni


Sayın editör,
İnternette raslantı sonucu karşılaştığım bazı bilgiler fazlasıyla ilgimi çekti. Bu yüzden sizlerle bilgi paylaşımı, daha doğrusu bilgilerinizden faydalanmak istedim.Öncelikle kendimden kısaca bahsetmek istiyorum. Ben Kırşehir İli, Mucur İlçesi'nin Avcı Köyündenim.Köyün ilk kurucuları mensubu olduğum Dulkadirliye bağlı Avcı Türkmen Obası. Daha sonra bu köye Osmanlılar tarafından Karacakurt Türkmenleri'de yerleştirilmiş.Sizden öğrenmek istediğim asıl konu ise Sitenizde bahsettiğiniz Kayseride yerleşik olan Avcı Obasının şu andaki durumu ve genel olarak bu oba hakkında varsa daha fazla bilgileri lütfederseniz bana aktarmanız olacaktır. Selam ve saygılarımı iletirim.


Burhanettin Akbaş

12 yıl önce - Çrş 10 Ekm 2007, 16:52

Bu topluluğun diğer adının Çıracılar olduğu biliniyor. Dulkadirli Türkmenlerine mensuptur ve Kayseri’ye yerleşmişlerdir. 1584 yılında İslamlu’da görülen Avcı oymağı ise 13 hane idi ve Köstenci, Döğer ve Kiçibaş mezralarında oturuyorlardı.   Bir kayıtta üç nefer Avşar şakilerinin “Avcı Türkmanına” şekavette bulunmaları üzerine Kayseri mutasarrıfı Zaralı Zade Osman’a bir yazı gönderilerek bunların yakalanması istenmektedir.(Fi evahiri za 1147) 

Kayseri'deki Avcı Türkmenleri ile ilgili bu bilgi 1584 yılını gösteriyor ve İslamlu'da 13 hane olarak kaydedilmişler. O tarihte o günkü adlandırmaya göre İslamlu olarak geçen yer, bugün Kayseri'nin Ankara istikametine düşen Himmetdede ve Yemliha kasabalarını içine alan bölgedir. Zaten Döğer köyünün yerleşim yeri olarak zikredilmesi de bu bilgiyi sağlamlaştırıyor. Çünkü, şu an Döğer köyü mevcuttur ve aynı bölgededir. Avcı Türkmenleri bugün şu köyde ikamet ediyorlar demek çok zor ama en azından bölge olarak ifade edebiliyoruz. Yani Kayseri'nin Kırşehir-Ankara istikametindeler ve Himmetdede ile Yemliha Kasabasının bulunduğu coğrafyadalar. Çünkü İslamlu, o bölgedir.


Nevzat Afacan
12 yıl önce - Prş 11 Ekm 2007, 11:16
Cevap mesajı


Sayın Burhanettin Hocam,
Öncelikle cevap mesajınızla beni aydınlattığınız için teşekkür ediyorum. Genelde Türk, özelde ürkmen olmamızdan dolayı hepimiz akraba sayılırız. Ancak, aynı obadan olmaktan dolayı akraba olduğumuzu düşündüğüm Avcı Türkmenlerinin Kayseride yerleşik olanları ile gerek siteniz aracılığı ile gereksede Kayseri ve Kırşehir'in fiziki yakınlığı düşünüldüğünde bire bir temas kurmaktan mutluluk duyarım.Zaten iş yerim dolaysıyla bulunduğum yer Kayseri-Kırşehir karayolunun tam üzerindedir. Oldukça ilgi çekici bulduğum sitenizi izlemeye devam edeceğimi bildirir tekrar selam ve saygılarımı iletirim.


Bünyamin BAYRAM
12 yıl önce - Prş 31 Oca 2008, 16:33

Saygıdeğer hocam, Verdiğiniz bilgiler mükemmel ama devamı gelmiyecekmi.sayfa 3
« önceki   1234 ... 232425   sonraki »
ANA SAYFA -> HABERLER ve SOHBET