Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 3
35kaan
15 yıl önce - Pzr 30 Eyl 2007, 00:12

Seçimler öncesinde mahallemizdeki (Susuzdede) büyük çöp konteynerleri yerine, yeşil tekerlekli ufak çöp bidonları geldi. Bir yandan güzel bir uygulama ama diğer yandan mahallenin iyice pislenmesine sebep oldu. Çöp ayrıştırma belediye tarafından başlatılmadığı, teşvik edilmediği vede halk bu konuda bilgilendirilmediği için insanlar çöplerini karışık atıyor. Hal böyle olunca kağıt, plastik toplayıcıları o ufalan çöp kutularını, içindekileri rahatça alabilmek için boşaltmak zorunda kalıyorlar. Büyük konteyner bidonlar geniş olduğundan içini yere boşaltmadan alabiliyorlardı. Belediye bir yenilik getiriyor ama bir ayağı eksik kalınca gelen yenilik bir işe yaramıyor. Belediye organik çöplerin bu yeşil bidonlara atılmasını diğer plastik, kağıt vs. gibi sızma yapıp pislik yaratmayacak, geri dönüşümde kullanılabilecek atıkları şimdilik torbalara koyup bidonların yanına bırakılması (tıpkı Almanya'da olduğu gibi) uygulamasını teşvik edeblir. Bu plastik, kağıt vs. atıkları toplayanlarda kolaylıkla bu çöpleri çevreyi kirletmeden alabilirler. (geçici bir çözüm)

Erdem93

15 yıl önce - Pzr 30 Eyl 2007, 16:19

Bİr öğrenci olarak günümün yarısı dışarıda geçiyor.Bu nedenle güzel İzmir'imizin
kirlenmesine yakından şahitlik ediyorum.Öncelikle şunu söylemeliyim ki özellikle
öğrenci kesimi bu konuda hiç duyarlı değil.Tabiki bütün öğrenciler çöplerini yere
atıp çevreyi kirletiyor demiyorum.Ama çevrenin kirlenmesinin birinci sebebi öğrenciler.
Çevre kirliliğinin geçmesi ancak öğrencilerin bilinçlenmesi ile gerçekleşebilir ki
bu da çok zor bir iş. İnşallah ileriki yıllarda bunu yapabiliriz.


MELİH35
15 yıl önce - Sal 29 Oca 2008, 08:18

Okula servisle giderken genelde arabada giden insanların camdan dışarı hep birşeyler attığına denk geliyorum mesela sigara paketi mendil gibi çöp kutusuna atılacak şeyleri hemen arbada olan kişi camı açıp dışarı atıyor.Okulda da bazı öğrencilerin kantinde ya da bahçede çöp kutusu dururken yerlere birşeyler attığını görüyorum bunların önüne geçilebilmesi için önce bilinçlenmeli ve yaptığımızın yanlış olduğunu düşünmemiz gerekir

EnderYıldırım
14 yıl önce - Sal 15 Nis 2008, 11:01

Bu görüntüler, Konak Meydanı’na yakışmadı

İzmir’de sıcak havayı görüp kendilerini dışarı atanlar, Konak’taki yeşil alanı mesire yerine çevirdi. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi’nin karşısında sofralar kuruldu. Ortalık çöplüğe döndü


Bin­bir emek­le oluş­tu­rul­du
İZ­MİR’DE haf­ta so­nu ter­mo­met­re­ler 30’lu de­re­ce­le­ri gös­ter­di. Sı­cak­tan bu­na­lan va­tan­daş­lar ken­di­le­ri­ni dı­şa­rı at­tı. An­cak gü­nü de­ğer­len­dir­mek için Ko­nak Mey­da­nı’nı se­çen­ler, or­ta­ya is­ten­me­yen gö­rün­tü­le­rin çık­ma­sı­na ne­den ol­du. Bin­bir emek­le oluş­tu­ru­lan Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ve Va­li­lik’nin kar­şı­sın­da­ki ye­şil ala­na ya­yı­lan yüz­ler­ce ki­şi, ev­le­rin­den ge­tir­dik­le­ri yi­ye­cek­ler­le sof­ra­lar ku­rup, pik­nik yap­tı.

El­le­ri­ne ne geç­tiy­se at­tı­lar
YEMEK ar­tık­la­rı, pet şi­şe­ler, ga­ze­te par­ça­la­rı, ku­ru­ye­miş ka­buk­la­rı or­ta­lı­ğa atıl­dı. Ki­mi­le­ri de çim­le­re uza­nıp, sa­at­ler­ce uyu­du. Tür­ki­ye’nin Ba­tı’ya açı­lan yü­zü ol­ma id­di­ası­nı ta­şı­yan, 15 gün ön­ce­si­ne ka­dar dün­ya­nın en bü­yük or­ga­ni­zas­yon­la­rın­dan EX­PO 2015 için Mi­la­no’yla ya­rı­şan İz­mir’in mer­ke­zin­de, me­si­re yer­le­rin­de bi­le ya­şan­ma­ma­sı ge­re­ken gö­rün­tü­ler oluş­tu. Du­yar­lı va­tan­daş­lar bu du­ru­ma is­yan et­ti.

Be­le­di­ye­den du­yar­lı­lık çağ­rı­sı
BÜYÜKŞEHİR yet­ki­li­le­ri, ekip­le­rin, özel­lik­le ha­va­la­rın gü­zel ol­du­ğu haf­ta son­la­rın­da kent mer­ke­zin­de­ki ye­şil alan­lar­da pik­nik ya­pan va­tan­daş­la­rı söz­lü ola­rak uyar­dık­la­rı­nı söy­le­di. “An­cak ba­zı va­tan­daş­la­rı­mı­zın bu ko­nu­da ye­ter­li has­sa­si­ye­te sa­hip ol­ma­dı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz. Çev­re te­miz­li­ği el­bet­te gö­re­vi­miz. An­cak va­tan­daş­la­rı­mı­zın da da­ha te­miz bir İz­mir için işi­mi­zi ko­lay­laş­tır­ma­sı la­zım” de­di.

Milliyet Ege


yusuf erçelik
14 yıl önce - Cum 13 Hzr 2008, 19:19

Bu fotoğraflar çevremizi korumadığımızın kanıtıdır.
İL:Egenin incisi İZMİR
İLÇE:İZMİR'in en güzel ilçelerinden birisi KONAK
SEMT:Konak'ın güzel semtlerinden birisi YEŞİLYURT
MAHALLESİ:VATAN MAH
SOKAĞI:9068 VE 9063 SK. KESİŞTİĞİ YER.

Belki bu fotoğrafları görüp şaşırmayacaksınız.Artık her yer böyle diyeceksiniz ama yinede resimlerini koyuyorum.Böyle bir manzara karşısında yorum yok...

Ve resimler:
Saygılarımla...


[ Bu tür fotoğrafların altında wowturkey logosu görmek istemiyoruz. Fotoğraflar silindi.- HAKAN© - Cum 13 Hzr 2008 18:32 ]vsumer
13 yıl önce - Prş 21 May 2009, 05:59

Bu çöp atmama olgusunu gerçekleştirebilmeniz için çok yoldan bir seferberlik gerekiyor. Tabii en başta ailede ve sonra da okulda bunlar çocuklarımıza anlatılmalı. Ama bu da yeterli değil, sıkı bir denetim şart.

Mobese kameralarının yaygınlaştırılması ve bu işi takip etmek için de kullanılması gerekiyor. Yani, çöp attığı açıkça tespit edilen kişiye 1000 lira ceza kesilecek, bu kadar net! ABD'de sokak kirletmenin cezasi pek çok yerde 1000 dolar. Avrupa'da daha da ciddi cezalar bile var. Denetim sıkı olursa, yere çöp atan her zaman 2-3-4 defa düşünecek, ya yakalanırsam diye.


Yere çöp atmanın vatana ihanete yakın bir suç olduğu afişlerle anlatılmalı. Basit bir iş değil bu. Zaten cezaların ağırlığı da suçun ağırlığını açıkça ortaya koyuyor.

Öte yandan, çöplerin toplanması da önem taşıyor. Wowturkeyciler olarak bizler dahi düzenli olarak biraraya gelip, belli yerlerdeki çöpleri toplayabiliriz. Denizde damla misali de olsa, hiçbir şey yapmamaktan iyidir diye düşünüyorum ve pek çok insan bu çabayı görünce de etkilenecektir.


zeynep al
13 yıl önce - Prş 21 May 2009, 08:33

İnanın ki ben çöp toplayan işçileri görünce üzülüyorum. O insanlar para kazanabilmek için milletin umursamazca attıkları pisliklerle, ağızları bile kapanmamış torbalarla uğraşıyorlar. Yazıktır ya. Şimdi diyeceksiniz ki hep yurtdışından bahsediliyor, ama bu konuda nerede ilerlemişse bir topluluk oradan bahsetmek boynumuzun borcudur. Yurtdışında yaşıyorum. Her apartmanın önünde 2 büyük kapaklı çöp bidonu vardır. Apartmanın bahçesi varsa bu bidonlar bahçede tutulur ki sokaktan geçen insanlar birşey atmasınlar diye. Her müstakil evin de yine kendine ait 2 büyük çöp bidonu vardır. Koyu renk olan bidona çöp atılır, çöpler ağzı sıkıca kapalı olarak atılmak zorundadır. Asla sızma olmamalıdır. Diğer bidona ise karton plastik vb. geri dönüşümü yapılan şeyler atılır. Çöp gününde cam çöpünüzü bir kutunun içinde çöp kutularının yanına koyabilirsiniz. Her apartmanda hangi bidona ne atılır ne atılmaz levhaları vardir. Mesela gidipte bir koltuğu veya bir televizyonu atamazsınız çöp bidonuna. Çöp toplayanlar da gelirler, arabalarında bidonu kaldırıp ters cevirici bir sistem vardır, o şekilde kral gibi toplarlar çöpleri tertemiz. Hiçbirşeye dokunmadan. Varsayalım ki geri dönüşüm bidonuna atılmaması gerekn bir şey attınız. İşte o zaman yandıniz. Müthiş büyük bir cezası vardır. Eğer sizin müstakil evinizin bidonu ise o ceza size ödetilir, eğer apartman ise o ceza her daireye bölüştürülür. Ve çöpünüz o gün toplanmaz. Yine aynı konuya geliyoruz, cezalarla yaptırım. En eğitilmez dediğiniz insan bile böyle cezalandırma yolu ile toplum kurllarına uymayı öğrenir. Zannetmeyin ki yurtdışındakiler bunu yürekten yapıyorlar. Cezalar olmasaydı ortalık pisliğe dönerdi eminim. Bu uygulamalari ülkemde de görmek istiyorum. Her İzmir'e gidişimde, ağzı açık çöp kutuların içinde cirit atan kedileri ve yerlerde parçalanmış torbaları görmekten artık bıktım inanın.

kandiya
13 yıl önce - Cum 12 Hzr 2009, 15:09
İzmir in tek sorunu çevresi mi?


Güzel İzmir imiz göç almaya başladıgından beri degerini kaybetmeye başladı. Eskiden hatay caddesi ne kadar güzeldi.Gençler yürüyüş yaparlardı.Şimdi Mahmutpaşa görüntüsünde. Cadde kaldırımlarında dükkancıların yıgdıgı dökük saçılmış mallar görüntüyü çok bozuyor. Diger yandan belediyemizin otobüsleri en fazla egzos gazını vererek havayı kirletmekte rekor kırmaktadır. Otoparksızlık en büyük sorun. İzmirlilerin artık birşeyler yapmaları lazım. Çok geç kaldık. belediyecilerimiz oy peşinde koşacaklarına güzelligini yitiren şehrimiz için birşeyler yapmalılar diye düşünüyorum.

OrhunAlac
13 yıl önce - Cum 12 Hzr 2009, 19:07

Su balik ciftlikleri denizi mahvetti. Cesme'de denizin uzerinde balik yagi tabakasi olustu, gorseniz petrol sanarsaniz.

uzay
13 yıl önce - Cum 12 Hzr 2009, 20:40

Ender Bey sizi tebrik etmek istiyorum bende böyle bir başlık açmayı düşünüyordum çünkü çevremiz bilhassa Konak sınırlarında kalan ve Balçova sınırlarında kalan bölümler genellikle pis oluyor.Şahsen ben arkadaşlarım olsun çevremdeki ailem olsun hepsine öğretmek için yoğun uğraşlar verdim daha yeni yeni meyvesini veriyorlar.Çevremizdeki çöpler bide kıyıda köşede kısımlara atılıyorsa belediyeler hiç uğraşmıyor bile.Bugün Hatay'daki Tanju Okan Parkı'nda ot temizlemesi yapılmış paketleme bile yapılmadan çöp yığını şeklinde otlar duruyordu.Kamyon geldi Konak Beledyesi'nin içinde bir tane bira şişesini Konak Belediye'sine bağlı çalışan temizlik görevlilerinden birisi parkın yeşil dokusuna doğru fırlattı yani anlıycağınız daha belediyedeki temizlik çalışanları bile çevreyi kirletiyorsa zaten o iş bitmiştir.sayfa 3
ANA SAYFA -> İZMİR - Haberler ve Sohbet