Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 6
Gorkem.

8 yıl önce - Çrş 13 Ağu 2014, 17:12

tahmin ediyorum,
Belgrad ormanları taraflarında olabilir
veya kapıthaneden başlayıp ormanları geçip kuzeye dogru gidiyordur diye tahmin ediyorum


Mustafa.
7 yıl önce - Pts 27 Ekm 2014, 16:04

Alıntı:
İhale Konusu: Haliç-Kemerburgaz-Karadeniz Sahili (Dekovil) Raylı Sistem Projesi hizmet alımı
İhale Kayıt No: 2014/138314
İhale Tarih ve Saati: 17/11/2014 11:30
İlgili Müdürlük/Birim Ulaşım Planlama Müdürlüğü
İlgili Adres: M.NEZİHİ ÖZMEN MAH. KASIM SOK. 62 34010 MERTER GÜNGÖREN/İSTANBUL
İlgili Telefon: 2124494080
İlgili Faks: 2124494083
İlgili E-Posta: ulasimplanlama@ibb.gov.tr
İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü M.Nezihi Özmen Mh. Kasım Sk. No:62 Merter-Güngören/İSTANBUL
İhale Türü: HİZMET ALIMI
İhale Usulü: Açık İhale
Niteliği ve Miktarı: 62 Km.Raylı Sitem Projesi
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri: Haliç-Kemerburgaz-Karadeniz Sahili
İşin Süresi / Teslim Tarihi: İşe başlama tarihinden itibaren 180(Yüz seksen) gündür
İlan Sayısı:
İlan Metni:

Haliç-Kemerburgaz-Karadeniz Sahili (Dekovil) Raylı Sistem Projesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2014/138314
1-İdarenin
a) Adresi : M.NEZİHİ ÖZMEN MAH. KASIM SOK. 62 34010 MERTER GÜNGÖREN/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124494080 - 2124494083
c) Elektronik Posta Adresi : ulasimplanlama@ibb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 62 Km.Raylı Sitem Projesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Haliç-Kemerburgaz-Karadeniz Sahili
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 180(Yüz seksen) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü M.Nezihi Özmen Mh. Kasım Sk. No:62 Merter-Güngören/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 17.11.2014 - 11:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kentiçi Raylı Sistem (LRT- Metro) Projeleri veya Kentiçi Raylı Sistem (LRT- Metro) Mühendislik - Müşavirlik Hizmetleri yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü M.Nezihi Özmen Mah.Keresteciler Sitesi, Kasım Sok.No:62 Merter-Güngören/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü M.Nezihi Özmen Mh. Kasım Sk. No:62 Merter-Güngören/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.http://www.ibb.gov.tr/tr-TR/Pages/IhaleIlani.aspx ...leID=13366


Gorkem.

7 yıl önce - Pts 27 Ekm 2014, 17:09

Bu ihalede şu ozellik güzel olmuş...

Alıntı:
Kentiçi Raylı Sistem (LRT- Metro) Projeleri veya Kentiçi Raylı Sistem (LRT- Metro) Mühendislik - Müşavirlik Hizmetleri yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.


elbruz
7 yıl önce - Prş 20 Ksm 2014, 20:48
keşif gezisi


arkadaşlar bu hafta içinde trenyoluna ait kalıntıları bulmak üzere keşfe cikacagiz.
belgrad ormanı'na bahceköy den giriş yaptıktan sonra, kurt kemeri'ne varıp,çiftalan köyü istikametine dogru ormanin icinden gitmeyi planliyoruz. yol tarifi ya da önerisi olan var mi ?

Sefer Bayraktar bey'in benzer bir geziye ait fotograflarini gordum. kendisine mesaj gonderemiyorum. Eger okuyorsa, yol yardiminda bulabilir mi ?


mutlui
7 yıl önce - Sal 16 Arl 2014, 13:43

elbruz, keşfe çıktınız mı? Ne buldunuz? Biraz anlatır mısınız?mutlui
7 yıl önce - Prş 08 Oca 2015, 16:13

Güzel haber: ihale sunuçlanmış! Hakim Mühendislik ihaleyi kazanmış. Firmanın web sitesinde henüz bir bilgi yok.

Bkz:
http://www.rayihale.com/2015/halic-kemerburgaz-ka ...inacaktir/


http://www.hakiminsaat.com.tr


yakupfurkan24
7 yıl önce - Prş 08 Oca 2015, 16:27

bu hat lrt mi metro mu yoksa eskiden olduğu gibi mi olacak?

mutlui
7 yıl önce - Cum 09 Oca 2015, 17:15

Alıntı:
bu hat lrt mi metro mu yoksa eskiden olduğu gibi mi olacak?


Bu daha belli değil. Fazlı Kılıç'a göre bu turistik bir hat olacak. Yani eski bir tramvay gibi. Yavaş gidecek. İstediğin yerde inip ormanı ve köyleri gezeceksin. Öte yandan da üçüncü havalimanına ya da üçüncü köprüyü geçen havalimanına giden tren yoluna bağlanacak diye yazılıyor. Bence bu vizyonlar çelişkili. Tabii ki Eminönü-Eyüp-Alibeyköy tramvay hattına entegre olmasında da fayda var. Bakalım, ne olacak.

İşin süresi 180 gün ise, bu günlerde de sözleşmesi imzalandıysa, Temmuz'un ortasında ayrıtılarına ulaşacağız.


Ertan Akyüz
7 yıl önce - Pts 27 Tem 2015, 16:21

İyi de nasıl inşaa edilecek ki bölgeyi yakında görmüş biri olarak güzergah üzerine bir sürü yeni yapı inşaa edilmiş, En başında AXİS AVM geliyor önce bu yapıların yıkılması lazım.

mutlui
7 yıl önce - Çrş 29 Tem 2015, 00:18

Derenin batı tarafından geçecek diye biliyorum.sayfa 6
ANA SAYFA -> ULAŞIM