Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 177
aykutcol
7 yıl önce - Sal 28 Arl 2010, 18:49
KUZEY ANKARA HAK SAHİPLERİNE


KUZEY ANKARA KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ
DERNEĞİ
(06-099-084)

DUYURU : 1 27 ARALIK 2010

KUZEY ANKARA HAK SAHİPLERİNE

Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Derneği’miz İlgi:Ankara Valiliği Dernekler Müdürlüğünün 09.12.2010 gün ve Sayı: B054VLK4060800(K).06-099-084/10-157382 sayılı alındı belgesi ve 06-099-084 kütük numarası ile 09 ARALIK 2010 tarihinde kurulmuştur. Derneğin Kısa Adı : “KENTSEL DÖNÜŞÜM-DER” dir. Aynı zamanda “KENTSEL DÖNÜŞÜM MAĞDURLARI DERNEĞİ” olarakta kullanılacaktır.
Derneğimiz Tüzüğünün 2 nci maddesi (Madde 2; Dernek, 5104 sayılı kanunla Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi olarak sınırları belirlenen yerleşim bölgelerinin tamamını kapsamak üzere bu güne kadar sözleşme imzalamış ve bu günden sonrada sözleşme imzalayacak olan tüm hak sahibi ve bölgedeki mülk sahipleri, kooperatifler ve üyeleri ile tüm tüzel kişilikler ve yerleşim sonrası maliklerin tamamına, 5104 sayılı kanunda atfedilen kurum ve kuruluşlar “Toki , Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Tobaş” Tüm proje alanına hizmet veren kamu kurum ve kuruluşları ile aralarındaki iletişimi sağlamak, bu kurumlar ile aralarındaki anlaşmazlıklar hususunda yasal zeminde hak ve menfaatleri korumak, yerleşim sonrası yaşamsal alanlarda, yasal olarak derneklere verilmiş tüm yetki ve faaliyetleri icra etmek) doğrultusunda; yetkili kurumlar ile iletişim kurarak mağduriyetlerin giderilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak, bölge halkına şeffaf bir yönetim anlayışıyla her alanda hizmet sunmak, çalışmalarımız ve proje üzerindeki gelişmeler hususunda sizleri bilgilendirmek azmi ve gayreti içerisindedir.
Derneğimizin iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmiş olup çalışmalarımızda sizleride aramızda görmekten gurur duyarız.


İletişim Bilgileri:

Şenlik Mahallesi Nuripamir Caddesi 28/1 Keçiören/Ankara

Web Adresimiz: kuzeyankaradernegi.com.


E-mail: yonetim@kuzeyankaradernegi.com
sekreterlik@kuzeyankaradernegi.com

Büro.Telefon : 03123811366
Başkan : 05326836593
Genel Sekreter : 05056228327


aykutcol
7 yıl önce - Sal 28 Arl 2010, 19:03
MAĞDURİYETLERİMİZ,TALEPLERİMİZ VE SORULARIMIZ


MAĞDURİYETLERİMİZ:
5104 sayılı kanun ile Kuzey Ankara kentsel dönüşüm projesinde üretilecek olan konutlardan teslim almak üzere 2005 yılı başlarından itibaren 5600 civarı bölge halkı arsa ve üzerlerindeki konutları imzaladıkları sözleşme gereği büyükşehir belediyesine teslim ederek proje alanını terk etmiştir, belediye verilerine göre 978 adeti lojmanlara yerleştirilmiş,3806 kişiye ise kira yardımı yapılmakta olup diğer kısmına her hangi bir maddi katkıda bulunulmamıştır.
Başlangıçta 7500 adet üretilecek hak sahibi konutları 2010 yılına kadar devam eden arsa sirklasyonları ve sözleşme tanzimleri ile 8100 lü rakamlar ile ifade edilmeye başlanmıştır. Bölge halkının büyük çoğunluğu 2005 yılı itibarı ile sözleşme tanzim ederek bölgeyi terk etmiştir.
Gerek yetkili kişilerin ve görevlilerin şifai söylemleri gerekse projeye ait plan ve görsellerde ilk zamanlarda yer alan ; Konutların 2007 yılı itibari ile teslim edileceği, hak sahiplerine üretilen konutların yarı rezidans olacağı, bu konutların piyasadaki dairelerin 3 katı fiyatına eşdeğer olacağı, bölgeye değer katacak oteller, iş merkezleri, sosyal donatılar, akıllı evler, rekreasyon alanları gibi bir sürü tesisin yapılacağı hususu ile ,hak sahipleri konutlarının herkesin yer teslim ettiği mahalden, sözleşme tarih ve sırası, arsanın imarlı tapu tahsisli iskanlı oluşu önceliği ile giriş ve giriş altı katlar ile çatı katlarının verilmeyeceği vaat ve söylemlerine itibar eden bölge halkı bu yüksek beklentiler ve yetkililerin samimiyeti inanarak sözleşmeleri hiçbir itirazda bulunmadan imzalamışlardır. Sözleşmelerde teslim taahhüt süresi bulunmamakla beraber kat karşılığı arsa teslimine yönelik karşılıklı rızai anlaşma ile olması gereken hukuki ve yasal birçok husus yer almamaktadır.
Yaklaşık altı yıldır çoğu maddi yönden sıkıntılı bu insanlar zor şartlarda ve maddi yoksunluk içerisinde kendilerine vaat edilen konutları ve projenin bir an önce tamamlanmasını sabırla beklemektedir. Buna karşın bilgi edinme kanunu bağlamında bilgilenmek adına net ve rakamsal veriler ile projenin akıbetine yönelik sordukları sorulara dahi tatmin edici cevaplar alamamaktadırlar.
Yönetmelikte arsa bedelleri arasındaki farklılığı belirlemek amacı ile kıymet takdirine yer verilmez iken arsalar üzerindeki tesis ve ağaçlar taktir komisyonunca fiyatlandırılması yapılmış, arsalar arasındaki büyük maddi farklılıklardan dolayı eşit olmayan kazanımlara sebebiyet verilmiştir. Bölgenin bazı kesimleri düz, cadde üzeri ve iskana açık iken bir kesimi sarp ve aşırı eğime sahip ve iskana kapalı alanlardan oluşması nedeni ile burada kanun öncesi arsa değerlerinde yüksek meblağda farklılıklar mevcuttu bu husus göz ardı edilmiş ve komisyonca kıymet takdirine gidilerek belirlenen fiyatlar üzerinden ayrı fiyat bazında hak ediş ve sözleşme tesis edilmemiştir.
Projedeki hak sahipleri konutlarından Keçiören bölgesinde inşa edilecek çoğunluğu 100 m2 dairelerden oluşan konutların Keçiören bölgesinde imalatından vaz geçilerek bu konutlar Altındağ bölgesinde vasat bir alana nakledilmiştir, bu hususta hak sahipleri bilgilendirilmemiş ve iradeleri dışında gerçekleşen bu olaydan çoğu hak sahibi haberdar değildir.
Bu gerekçeler nedeni ile çekiliş sonrası çoğu hak sahipleri teslim edilen konutları beğenmeyecek bir takım olumsuz davranışlar ve konuyu yargıya taşımaları sonucu gerek idare gerekse hak sahipleri açısından ileride telafisi güç meselelerle karşı karşıya gelme durumu hasıl olacaktır.
Kiralar kira kanunu öngörüsü ile belirlenmemiş ve artışlarda bu kanun bağlamında yapılmamıştır. Gecekondu teslim eden hak sahiplerine 2005 yılı itibari ile 200 tl olarak yapılan kira yardımı kooperatiflerde 2008 yılı itibari ile 400 tl olarak başlatılmış, günümüz itibarı ile bu rakamlar gecekonducular için 260 tl iken diğer kesime 470 tl olarak ödenmektedir. Bölge civarındaki yerleşim alanlarında ortalama kira bedelleri 400-600 tl arası olduğu değerlendirildiğinde 260 tl kira bedeli alan hak sahiplerine bu fark madden ağır yük getirmektedir.
Kentsel dönüşümün yegâne amacı insanların bulunduğu mahallede ve komşuluk ilişkilerinden yoksun bırakılmayacak şekilde konut tesliminin yapılmasıdır. Bu husus kooperatif konutlarında dikkate alınarak yer teslimi yaptıkları mahalle yakın konut bölgesinden yer teslimi yapılacağı sözleşmelerinde yer alırken diğer hak sahipleri sözleşmelerinde bu hususu yer verilmemiş ve idareden alınan yazılı cevaplarda ‘’Hak sahipleri arasında herhangi bir ayrım yapılmadan kura çekilişi yapılacaktır.’’hususu yer almaktadır.Bu çelişkinin hukuken kabul görmeyeceği kanaatindeyiz.
Sözleşmede yer alan şerefiye istemeyecek hususu hak sahiplerine öncelikle yer teslimine ait mahalden konut teslimi ile giriş altı ve çatı katlarının çekilişe katılmayacağı vaat ve söylemleri nedeni ile sözleşme esnasında tarafımızdan kabul görerek bu sözleşmeler imzalanmıştır. Aksi durum hak sahiplerince kabul görmeyecektir.

TALEPLERİMİZ:
1.KONUT ÇEKİLİŞİ: Konut bölgeleri ayrı ayrı torbada değerlendirmeye alınarak öncelikle bu mahal veya mahalle ve yakınında yer teslim eden hak sahiplerinin bu torbalarda çekilişe dahil edilmesi, torbalarda yeterli konut bulunmaması halinde iskana açık imarlı arsa sahipleri ve sözleşme tarih ve sırasına öncelik verilerek artan kesimin diğer en yakın konut bölgesine aktarılması, böyle bir kura tesliminin mümkün olmaması halinde ilçe bazında önceliğe yer verilerek Keçiören ilçe hudutlarında yer teslimi yapan hak sahiplerinin öncelikle bu mahalden yer alacak şekilde kuraya tabi tutularak, Keçiören bölgesinde artan konutların kurasına Altındağ bölgesinde iskana açık arsa sahiplerinden konumu itibarı ile değerli mahallerden yer teslimi yapan hak sahiplerininde Keçiören bölgesi için yapılan kura torbasına dahil edilmesi.10,11,12 ve 16 bölgelerin kuralarına bu semtte yer teslimi yapanların öncelikle dahil edilmesi, yine bu bölgede rızası ile kuraya dahil edilmek isteyen diğer mahal yer teslim edenlerine bu hakkın sağlanması. Kuraların noter huzurunda hak sahiplerince eli ile torba usulünce çekilmesi, mümkün olmaması halinde görevli bir şahıs eli kuraların çektirilmesi, bu çekilişe her hak sahipliği bağlamında iki kişilik davetiye kartı gönderilmesi bu kartlarda çekiliş yer ve tarihinin belirtilerek çekilişten makul bir süre önce posta kanalı ile hak sahiplerine yazılı tebliğatın yapılması.
2.KURAYA DAHİL EDİLECEK KONUTLAR: Yapımı biten ve inşaatı devam eden konutların giriş dahil olmak üzere giriş altında bulunan kottaki daireler ile çatı katlarının hak sahibi kuralarına dahil edilmemesi bu hususun mümkün olmaması dahilinde zemindeki kapıcı daireleri ile bitişik olan 1 nci kat daireler ile bir üstlerindeki katlar ve konumu itibarı ile salonları ihate duvarı veya toprak zemine bakan kot altı dairelerin kuradan çıkarılarak harici satışa sunulması, yeterli konut olmaması durumunda hak sahiplerinin zaman açısından daha fazla mağdur kalmaması için ivedi yeni konut bölgesi planlaması ve inşaasına başlanması.
3.Konut teslimini mütakiben yerleşim sonrası yaşayacak halkın bir takım sosyal yaşam alanlarından mahrum kalmaması için konut bölgesi civarındaki rekreasyon alanları ,alışveriş merkezleri ve yolların tesisine öncelik verilmesi.
4.Bitmiş olan 6 konut bölgesindeki ara bağlantı yollarının darlığı nedeni ile yerleşim sonrası trafik karmaşası, otopark alanlarının yetersiz tesis edilmesi nedeni ile otopark sıkıntısının yaşanacağı görülmektedir. Bu olumsuz etkenlere yeni inşa edilmekte olan konut bölgelerinde yer verilmemesi ve yerleşim sonrası hasıl olacak bu mağduriyetlerin giderici plan değişiklikleri ile tedbirlerin şimdiden alınması.
5.Kuzey ankara kentsel dönüşüm projesi derneği yönetim kurulu üyelerine çekilişin tamamını izlemek üzere gözlemci kartı verilmesi, inşaat bölgelerindeki çalışmalar hususunda üyelerini bilgilendirebilme adına görevlendirilecek iki kişiye bölgedeki inşaat alanlarının müsait bölümlerinde gözlem yapmalarına müsaede eden bir görevli veya sürekli giriş kartı verilmesi.
6.Kurulan derneği tüzüğü gereği projedeki hak sahiplerine hizmetlerini ulaştırabilmesi amacı ile sözleşme imzalamış tüm hak sahiplerinin iletişim bilgilerinin usule uygun bir şekilde dernek yönetimine teslimine.
7.Vefat eden haksahiplerine ait sözleşmelerin veraset ilamı çıkartan mirascıları adına yeniden düzenlenmesi.

SORULARIMIZ:
1.Konut teslimine yönelik yapılacak çekilişin hangi kriterler doğrultusunda yapılacağı
2.Çekilişe giriş altı kot daireler ile çatı katların dahil edilip edilmeyeceği,
3.Biten ve inşaatı devam eden konutların ayrı ayrı öngörülen anahtar teslim tarihleri
4.Şuana kadar biten konutların teslim edilememe nedenleri
5.Biten konutlar harici inşası devam eden konutlardan teslim alacak şahısların uğrayacağı maddi kayıpların ne şekilde telafi edileceği
6.Konut bölgelerinin civarındaki yaşamsal alanlardan gölet yollar ve rekreasyon alanlarının imarına için yapılan çalışmalar ve bu inşaatların bitim tarihi.
7.Hak sahipleri arasında farklı mahiyette tanzim edilen sözleşmelerdeki konut teslimi ve kira hususundaki farklılıkların hukuki gerekçeleri
8.Konutların bölge bölge 80,100,120 metre olmak üzere metrajlarına göre bölgelerdeki adetleri.
9.Keçiören ve Altındağ ayrı ayrı olmak üzere kaç adet 80,100,120 metre konut sözleşmesi yapıldığı
10.Kanun yürürlüğü sonrası bölgeden arsa devri yaparak sözleşme imzalayan şahış miktarı,
11.Keçiören bölgesine planlanlanan çoğunluğunu 100 m2 konutların oluşturduğu ve bu bölgede imal edilmeyerek Altındağ 1 nci cadde sonuna inşa edilen konutlarda yapılan değişikliğin gerekçeleri.


gmetin
7 yıl önce - Pzr 09 Oca 2011, 18:05
Konut cekilisi


Arkadaslar bu KAD yöneticilerine tesekkürlerimi belirtmek istiyorum fakat bu KAD hukuki olarak gücü ne kadar?
Yazilarini okudugumda cok olumlu adaletli tutumlarini görüyoruz tamamen haklilar, Senyuva tarafindan arsalarini evlerini verenler dere yatagindan daireleri cikarsa elbette adaletli bir konut dagitimi olmaz veya tersini düsünün.
Bu nedenle en güzel adaletli bir cekilis olmasi icin herkes hangi bölgeden arsa verdiyse o bölge kuralarina tabi olsun, kisacasi hic kimsenin hakki kimseye gecmesin, neden böyle adaletsiz bir konut dagilimi olsun, hukuki acidan herkes hakkini arastirsin, herkes hakkina razi olsun ile bu isler kolay olmayacagini biliyoruz.
Örnegin bizler kuzu kuzu arsalari teslim ettik ya teslim etmeyenler ne oldu, ödüllendirildiler yani Prim aldilar.
Bizde burda yanlis bölgeden dairelerimiz cikarsa almayalim, adalet ne ise o olsun, herkes hukukun önünde esit hakka sahiptir, o nederse kabul.
Cekilis tarihi de subattan önce yeri ve tarihinin belli olmayacagini bilginize sunarim.
Hayirlisi temennelerimle herkesin yeni yilini kutlar, devletimize milletimize hayirli olsun diliyorum.
berkcandan
7 yıl önce - Sal 11 Oca 2011, 17:28

Arkadaşlar dernek kuruldu milletin sesi kesildi pasifleştirildi. Derneğin ne yapıp yapamayacağını zaman gösterecek. Ben bir eleştirimi yazacağım burada o da derneğin faaliyet yeri

berkcandan
7 yıl önce - Pts 24 Oca 2011, 15:54

Arkadaşlar diğer site uyuyor bari buradan yazın da insanlar bilgilendirilsin.

Eyüp Erdoğan
7 yıl önce - Çrş 26 Oca 2011, 23:44

Ben yıllardır burada yazılanları takip eden bir hak sahibiyim. Bu güne kadar edindiğim izlenimler neticesinde vardığım sonuca göre (hukuk kuralları içerisinde) herhangi bir tepkimiz olmaz ise daha çok yıllar bekleriz. Herkes kendi gücü nispetinde birşeyler yapmalı, kendi hakkını başkasının savunmasını beklememeli. Başbakanlığa mail atmak, mektup yazmak, telgraf çekmek vs. Buraya yorum yazabilen insanların Başbakanlığa mail atabilecek insanlar olduğunu düşünüyorum. Biz halen Altındağ tarafında arsa verenler buradan ev alsın, çekilişe bir kaç kişi katılsın gibi esasa müteallik olmayan hususlar konusunda tartışıp kendi kendimizi avutuyoruz. Biz bu ve benzeri sitelerde yazı yazan (ben dahil) kişilerin verdikleri bilgilere göre hareket edersek sadece kendimizi kandırırız. Yapmamız gereken tek şey hukuk çerçevesinde harekete geçmektir.berkcandan
7 yıl önce - Cum 28 Oca 2011, 18:49

Eyüp Bey,
Söylediklerinizin tamamını hatta daha fazlasını yaptı bu mağdurlar ne oldu hiç kimse cevap bile alamadı. Şimdi artık icraat zamanı ya sesinizi duyuracaksınız. Ya da hukuki yollara başvuracaksınız. Ses çıkarmak için bazı girişimler oldu ancak sönük kaldı.
Proje inşaatları bitme aşamasına geldi, emin olun sıkıntı sadece inşaatların bitirilmesi değil. Yarın çekiliş yapıldığında kıyamet nasıl kopacak sizi onu görün. Çekilişin bile nasıl yapılacağı bir muamma. Ne kadar bekleriz bilmem ama bu işin sonunda küçük bir şanslı azınlık sevinecek. Bazı binaların son katları bile dağa taşa bakıyo.... Allah tüm hak sahiplerine sabır versin.


Hakan_ank89
7 yıl önce - Pts 11 Nis 2011, 22:33

Alıntı:
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap uygulaması kapsamında, projenin finansını sağlayacak yaklaşık 10 bin finans konutundan 341’inin ihalesinin yapıldığını belirtti.

Gökçek, yaptığı yazılı açıklamada, Esenboğa Havaalanı Yolu çevresinde yıkılan 6 bin 500 gecekondunun yerine inşa edilecek konutlarla bölgenin tümüyle değişeceğini vurgulayarak, çarpık kentleşmenin sonucu olan gecekondularla çevrili, sağlıksız, çağ dışı görüntülerin geride bırakıldığını, örnek bir kentleşmenin ortaya çıkmaya başladığını ifade etti.

Dünya liderlerinin karşılandığı, başkentin giriş kapısı Esenboğa Yolu’nun yeniden imarının her devlet adamının rüyası olduğunu belirten Gökçek, bu projeyi hayata geçirmenin kendisine nasip olduğunu kaydetti.

Proje kapsamında hak sahipleriyle hiçbir sorun yaşanmadan sözleşmelerin imzalandığını, bölgedeki 6 bin 500 gecekonduda yaşayan 30 bin kişinin tahliyesinin gerçekleştirildiğini, boşalan gecekonduların yıkılarak alanının temizlendiğini, evlerini boşaltan vatandaşların barınma ihtiyaçları için gerekli her türlü yardımın belediye imkanlarıyla sağlandığını anlatan Gökçek, hak sahiplerine verilecek 8 bin 100 modern ve çağdaş konutun tamamında inşaat çalışmalarına başlandığını bildirdi.

http://www.hurriyet.com.tr/ankara/17513812.asp?gid=140

Kuzey Ankara'da aktif olarak inşaatlar devam etmesine rağmen daha yapılacak çok iş var, çok büyük bir proje. Bu haftaki büyükşehir bülteninde bölgede inşaatı devam eden tünellerin ve viyadüklerin fotoğrafları mevcut.


VOYAGER 06
7 yıl önce - Prş 14 Nis 2011, 08:55

5.5 yıl oldu .kura çekimleri hayal oldu.

Bu gidişle kura çıkmaz ayın başına.

fııısssssssssssssssss.


gmetin
7 yıl önce - Cum 15 Nis 2011, 01:54
KURA CEKILISI HAKKINDA


Herkese Merhaba, Arkadaslar cekilisin yakinda olmayacagini telefon görüsmemde anladim, ayrica secimlere endeksli de degil, tamamen proje ile alakali, daha dogrusu binalarin bir kismi bitti ama , sosyal yapilar hazir degil, alt yapi hazir degil, bunlarda bitmeden cekilisin felan olacagina ben inanmiyorum, biraz daha sürer, secimlerden önce olma ihtimali cok zayif, haydi hayirlisi ve saglik olsun elden ne gelir, bekledik beklemeye ,yapacak birsey yok, Tobas da bilmiyor ne zaman cekilis olacagini, Toki de bilmiyor, sorunda bu ya, zate´n....sayfa 177
ANA SAYFA -> ANKARA - Haberler ve Sohbet