Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 1
Bülent
15 yıl önce - Cum 23 Arl 2005, 13:36
İzmir - Kentsel dönüşüm, Kentsel Yenileme


Daha önce farkli bir baslikta bu mesaji göndermistim, ancak böylesine önemli bir konu ayri bir baslik hak ediyor sanirim.

Alıntı:
Kent ve Kentsel Yenileme

Sanayileşmenin getirdiği yoğun göç sonucu büyük kentlerimizde yaşanan çarpık kentleşme, kaçınılmaz olarak İzmir’i de etkiledi. Bu nedenle ortaya sağlıksız mesken bölgeleri ve yapılar ortaya çıkarken, kent de bu süreç içinde Konak merkez-Kemeraltı-Çankaya-Basmane-Alsancak aksında sıkışıp kaldı. İş, ticaret ve eğlence merkezleri söz konusu bu bölgede yoğunlaştı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin yeni bir açılıma gereksinimi olduğu tespitinden hareketle Turan ile Alsancak Limanı gerisinde kalan 550 hektarlık alanının “3. İzmir Merkezi” olarak gelişmesi için planladı. Ayrıca, çarpık yapılaşmaların yoğunlaştığı bölgelerin “sağlıklılaştırması” na yönelik olarak da “Kent Yenileme Projeleri” oluşturdu.


Üçüncü İzmir Merkezi

Turan ile İzmir Limanı’nın arka kısımlarını kapsayan 550 hektarlık alanda 3. İzmir’in kurulması planlanıyor. Bölgede uygulanacak proje, uluslar arası bir fikir yarışması ile elde edilen projeler dikkate alınarak oluşturuldu ve imar planları hazırlandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 550 hektarlık alanın, İzmir’in yeni kent merkezi olarak gelişmesi için öncülük ederek bu alanda bulunan Havagazı Fabrikası’nı restore edip çevresini düzenleyerek, kentin kültür dokusunu yansıtacak bir merkeze dönüştürecek.
Restore edilerek aktif kent yaşamına katılacak eski Havagazı Fabrikası’nda sergi salonu, okuma salonları, hediyelik eşya reyonlarının bulunacağı, çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklerin yapıldığı bir çekim merkezi olacak.
Böylece, bölgenin turizm-ticaret-kültür-eğlence ve iş merkezi olarak gelişmesi yönünde önemli bir adım atılmış olurken, proje, İzmir Limanı arka alanında
arazisi bulunan özel girişimciye teşkil edecek.


Ege Mahallesi taşınacak

Kent Yenileme Projesi’ne Kahramanlar’daki Ege Mahallesi’nden başlanacak. Bu mahallede yaşamını sürdüren İzmirliler için, Gürçeşme’deki eski ESHOT Garajı’nda çağdaş konutlar üretilecek.


Heyelan Bölgesi Taşınıyor

Yıllar önce Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından “Heyelan Bölgesi“ ilan edilen ancak bugüne kadar hiçbir çözüm üretilmeyen Vezirağa ve Ballıkuyu’da heyelan tehlikesi bulunan yerleşim alanı için de çözüm üretildi. Toplu Konut İdaresi ( TOKİ ) ile işbirliği yapılarak, heyelan bölgesinde yaşayan yurttaşlar için Uzundere’de 3000 toplu konut üretimi sağlanacak. Bu konuda TOKİ ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi
Arasında protokol imzalandı.
Toplu Konut Projesi gerçekleştiğinde, Vezirağa ve Ballıkuyu heyelan bölgesinde yaşayanlar Uzundere’de inşa edilecek konutlara taşınacak.


Gecekondudan Çağdaş Konutlara

Yine TOKİ ile sağlanan mutabakat çerçevesinde Karşıyaka Şemikler’deki Yalı Mahallesi’nde olumsuz koşullarda yaşamlarını sürdüren vatandaşlarımız için de Örnekköy’de 808 konut inşa edilecek. Yalı Mahallesi’nde oturanlar Örnekköy’de yapılacak çağdaş konutlara taşınacak. Böylece Yalı Mahallesi’ndeki çağdaş kentleşmeye aykırı yapılar yıkılarak, yerlerine TOKİ tarafından şehircilik ilkelerine uygun yeni yapılar inşa edilecek. Yalı Mahallesi’nin taşınması konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TOKİ ve Karşıyaka Belediyesi arasında protokol imzalandı.

http://www.izmir.bel.tr/StandartPages.asp?menuID= ...E7%FDklama


Alıntı:
Planlı Gelişen İzmir

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent bütününde yapılaşma standartlarını belirleyen İzmir İmar Yönetmeliği'ni hazırlayıp yürürlüğe koydu.
Alsancak Umanı ile Turan arasındaki bölge, İzmir'in yeni merkezi olarak planlanıyor. Düzenlenen Uluslararası Kentsel Tasarım Fikir Yarışması 'ndaki projelerden yararlanılarak bölgenin Nazım İmar Planı hazırlandı.
Kentsel sit alanlarında koruma amaçlı planlar yapıldı.
Süresi dolan 1973 Planı yerine geçecek ve İzmir'in geleceğini belirleyecek İzmir Nazım Plan çalışmaları sürüyor.
İzmir'in hava fotoğraflarıyla yaptırılan sayısal haritaları tamamlandı.
İzmir geleceğini planlıyor.

Alsancak Limanı Turan Arası Kentsel Tasarım Yarışması
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından UIA yarışma kuralları çerçevesinde "İzmir Liman Bölgesi için Kentsel Tasarım Uluslararası Fikir Yarışması" düzenlenmiştir.
Yarışmaya 30 ülkeden toplam 136 proje katılmış; Alman Mimar J. Brandi'nin projesi birinci olmuştur.
İzmir Liman Bölgesi için yapılan Kentsel Tasarım Fikir Yarışması'nda ortaya çıkan fikirlerden de yararlanılarak Turan ile Alsancak Liman arkası arasındaki 550 hektarlık bu alan "Yeni Kent Merkezi" olarak planlandı.

İzmir Liman Bölgesi Nazım İmar Planı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Turan ile Alsancak Liman arkası arasındaki 550 hektarlık alanı "Yeni Kent Merkezi" olarak planlanmıştır, İzmir Liman Bölgesi için yapılan Kentsel Tasarım Fikir Yarışması'nda ortaya çıkan fikirlerden de yararlanılarak, oluşturulan plan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Liman Bölgesi Planlama Grubu tarafından hazırlanmıştır.
Çalışmada, yarışmacılara verilen bilgi ve belgelerin yanışım imar planı için gerekli yeni bilgi ve belgeler de toplanmış, hazırlanan "imar planı taslağı" belediye içinden ve dışından kişilerden oluşturulan bir Danışma Kurulu'nda tartışılarak olgunlaştırılmıştır.
Liman Bölgesi imar Planı çalışmaları, İzmir Nazım imar Planı hazırlıkları ile bilgi alışverişi içinde yürütülmüş, çalışmaların eşgüdümü İBB imar Daire Başkanlığı tarafından sağlanmıştır.
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi ile ilgili ilçe belediye meclislerine sunulabilecek "öneri imar planı" haline getirilmiştir.
İzmir Liman gerisinden başlayan ve kara yönündeki derinliği yer yer değişerek Karşıyaka girişindeki Turan Mahallesi'ne değin kıyı boyunca uzanan planlama alanının sınırları, kuzeyde Karşıyaka girişindeki Turan Mahallesi, doğuda Salhane bölgesi, Güneyde de Alsancak Liman gerisi olmak üzere 3 ana bölümden oluşuyor. Planın uygulamaya geçmesiyle Bayraklı'nın denizle tekrar bütünleşmesi hedefleniyor.
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulan plan görüşülmek üzere Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmiştir.

Yeni İmar Yönetmeliği
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan İzmir'in yeni İmar Yönetmeliği ile İzmir'de yapılacak yeni yapılara belli standartlar getirilmektedir.
Ayrıca konutların bulunduğu bölgelerde kahvehane, oyun salonu, kafe-bar ve hamam gibi işyerlerinin açılması konut dışı yerleşim alanlarına kaydırılmıştır.
Belediye tasarrufundaki yerler üzerinde; telefon kulübeleri, VVC ve 12 metrekareyi geçmeyen muhtarlık binaları ve otobüs durağı, aydınlatma elemanları, reklam, bilgilendirme levha ve panoları gibi kent mobilyaları inşaatı imar planlarına göre hazırlanmış peyzaj projelerine, tip uygulama projelerine ve izmir ilan ve Reklam Yönetmeliği hükümlerine uyulması kaydıyla izin verilmesi yeni yönetmelikte yer alırken; inşaat ruhsatı, kullanma izni, ruhsat eki projeler ve yapım aşamasında alınması gereken izinler ile ilgili de yeni hükümler getirilmiştir.

İzmir’e Yeni Nazım İmar Planı
1973 yılında yapılan ve 1995lere gelindiğinde plan dönemi sona eren nazım imar planının yeniden ele alınması gerekliliğinden hareketle İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni nazım imar planı hazırlıklarını başlatmıştır.
Kullanma planlarının verileri ile bölgenin potansiyeline dayalı doğal, kültürel, sosyal, ekonomik kaynak ve faaliyetlerin korunması ve kullanılması, geliştirilmesi ve mekansal dağılımına dönük hedef, ilke, politika ve strateji kararlarının fiziki olarak tanımlanacağı plan çalışmaları yapılmıştır,
İzmir kentinin kimliğine uygun kentsel işlevlerin planlı olarak geliştirilmesi, yönlendirilmesi, bu gelişmeye dönük stratejilerin ortaya konması, fiziki, doğal, ekonomik ve kültürel potansiyellerin; sektörel hedeflerle uyumlu mekansal kararlarının ve uygulama araçlarının ortaya konması, bu çalışma kapsamında, esnek kullanıma açık, bir planlama sürecinin aşamaları büyük oranda tamamlanmıştır.

http://www.izmir.bel.tr/StandartPages.asp?menuID= ...%20%DDzmir


Alıntı:
KENT YENİLEME PROJESİNDE İLK ADIM

Ballıkuyu, Vezirağa, Kadifekale ile Bayraklı’daki heyelan bölgesinde oturan vatandaşlar ile Karşıyaka Yalı Mahallesi’nde sağlıksız gecekondularda yaşayanların taşınacağı toplu konutların inşası için ilk adım atıldı. Devlet Bakanı Mehmet Aydın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Karşıyaka ve Konak Belediye Başkanları Cevat Durak, Muzaffer Tunçağ ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Erdoğan Bayraktar arasında protokol imzalandı. Protokol uyarınca, mal ve can emniyeti bulunmayan heyelan bölgesinde yaşayanlar için Uzundere’de 3000-3500, Karşıyaka yalı Mahallesi’nde oturanlar için ise Örnekköy’de 800 konut inşa edilecek.
Yapılacak konutlara, Konak ilçesinin İmariye, Kosova, Yeşildere, Vezirağa, 19 Mayıs, Hasan Özdemir, 1. Kadriye, Altay ve Kadifekale mahallelerinde, Karşıyaka Bayraklı’daki heyelan bölgesinde bulunan çiçek, Alpaslan, Fuat Erdip Baksı mahallelerinde bulunanlar Uzundere’de yapılacak çağdaş konutlara, Mavişehir’deki Yalı Mahallesi’ndeki gecekondularda güç koşullarda yaşam süren vatandaşlar ise Örnekköy’de yapılacak konutlara taşınacak. Vatandaşların sağlıklı ve güvenli konutlara taşınmasının ardından boşalacak heyelan bölgeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ağaçlandırılıp yeşil alan olarak düzenlenecek.

Protokol imza töreninde konuşan Devlet Bakanı Mehmet Aydın, uygulanacak projenin, İzmir’de kent yenilenmesi alanında bir başlangıç olacağını söyledi. Aydın, "Ankara imkansızlıklar için yeşillendirildi. İzmir’e çok haksızlık ettik. İzmir çok şık bir şehir ancak bu şıklığı genişletmemiz lazım. İzmir deprem kuşağında, ona uygun konutlar yapmamız lazım.
Kente huzur getirecek çalışmalar beni mutlu ediyor" diye konuştu.

SÖZ VERMİŞTİK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise imza törenindeki konuşmasında., 28 Mart 2004 seçimlerinde tüm belediye başkan adaylarının kent yenilemesi projelerine önem verecekleri vaadinde bulunduğunu hatırlattı. Kocaoğlu, belediyeler ile TOKİ’nin İzmir’de güzel bir işbirliği gerçekleştirdiklerini belirterek, "Türkiye, yüzde 70 olan kırsal nüfusunu 40 yılda yüzde 30’lara çekerken kentlere yönelik yoğun göç yaşandı. Bu süreçte nüfusumuz da hızla arttı. Ama Türk insanı, Anadolu ruhu ile dayanışma içinde bu dönüşümün üstesinden gelmeyi bildi. Günümüzde, nüfus artışı ve göç biraz yavaşladı. Biz şimdi, kent yenileme ve kentsel dönüşüm projeleri ile bu göçün yarattığı sorunları da başarı ile aşacağız" dedi.

Kocaoğlu, İzmir’de uygulanacak kent yenileme projesi ile yaşam tehlikesi bulunan yerlerde yaşayan İzmirlilerin, güvenli ve çağdaş konutlara taşınacağını kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sağlıksız konutlarla dolu bu bölgeleri belediye olarak yeşil ile donatacağız. Körfezin çevresinde oluşturduğumuz yeşil kuşağı, Kadifekale çevresinde de oluşturacağız. Bu dönüşümü başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bize destek veren Başbakanımıza, Devlet Bakanımız Mehmet Aydın’a ve TOKİ Başkanına teşekkür ediyorum. "

PLANLI GELİŞME

TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar ise hükümetin planlı gelişme programı kapsamında, daha önce Bakanlar Kurulu kararı ile "heyelan bölgesi" ilan edilen Kadifekale bölgesinde bulunan vatandaşların, devlet imkanları ile Uzundere’ye taşınacağını söyledi. Bayraktar, Karşıyaka Mavişehir’de Karşıyaka Belediyesi ve TOKİ mülkiyetindeki gecekondu alanında oturanların da Örnekköy’de yapılacak 800 konuta taşınacağını belirterek, desteklerinden ötürü belediye başkanlarına teşekkür etti.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cevat Durak, kent yenileme ve kent dokusunun değişimi için yıllardır çözülemeyen bir konunun işbirliği içinde çözülmesinin sevindirici olduğunu söylerken, Konak Belediye Başkanı Muzaffer Tunçağ da projenin İzmir için çok önemli olduğunu söyledi. Tunçağa, " Biz, bu konuya önem vereceğimizi seçim kampanyasında da vurgulamıştık. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ’nin sayesinde sorunu çözeceğiz. Uzundere’de konutların yapılacağı bölgeye çok güzel bir rekreasyon alanı yapacağız. İzmir için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

http://www.izmir.bel.tr/Menu.asp?menuID=1013& ...e=Projeler


En son Bülent tarafından Cum 10 Mar 2006, 13:10 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi


mcagri
15 yıl önce - Cum 23 Arl 2005, 20:02

İzmir'e bir kaç defa gittim. İzmir, varoş diye tabir edilen bölgelerini bir düzeltebilse tam anlamıyla mükemmel bir şehir olacak. Umarım bu projeler bu yolda iyi birer adım olur.

İzmir'e her fırsatta sahip çıkan arkadaşların konuyla ilgili gelişmeleri duydukça bizimle bu konu altında paylaşacağına inancım sonsuz.


Bülent
15 yıl önce - Sal 27 Arl 2005, 14:56

Alıntı:
PLANLAMA İLKELERİ ÖNEMLİ

Yeni bağlanan ilçe ve ilk kademe belediye başkanları ile dayanışma ve işbirliği içinde İzmir’in geleceği için çalıştıklarını kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yerel basın mensuplarına, komisyon ile meclisin çalışma yöntemleriyle ilgili de bilgi verdi. Kocaoğlu, şunları söyledi:

“İzmir’in 25-30 yıllık bir süreçte gelişimini şekillendirecek imar planı çalışmaları sürüyor. Bu plan ile tarım bölgeleri, sanayi bölgeleri, doğal ve arkeolojik sit, turizm bölgeleri, su havzaları, konut alanları belirlenecek. Daha sonra da ilçe ve ilk kademe belediyeler bu plana uygun olarak uygulama imar planlarını yapacaklar. Bu planlar da ilçe ve ilk kademe belediye meclislerinin ardından Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülecek. Büyükşehir Belediye Meclisi, kentlerin sağlıklı gelişimi için bir süzgeçtir. Her konu, meclisimizde görüşülüp tartışılarak kabul edilir veya reddedilir. Yasa ve yönetmeliklere uymak önemli. Eğer ilçe veya ilk kademe belediyesinden Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gelip reddedilen bir konu varsa, mutlaka kente zarara vardır veya yasa ve yönetmeliklere aykırı olduğu için reddedilmiştir. Bir belediye başkanı risk alacaksa, bu yasa ve yönetmelikleri uygulamamak anlamında olmamalıdır; aksine yasa ve yönetmelikleri uygulamak adına risk almalıdır.”

BÜYÜKŞEHİRE BAĞLANMAK İSTEYENLER VAR

Başkan Aziz Kocaoğlu, Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil olan ilçe ve beldelerin herhangi bir kayıplarının olmayacağını da vurgulayarak, “Aksine kazanımları olacak. Biz, hiçbir belediyeden bir şey almıyoruz. Aksine hizmet götürmeye çalışıyoruz. Örneğin, bizim bu yıl yaptığımız asfaltlama işini acaba bir ilçe veya ilk kademe belediyesi kaç yılda yapabilirdi ? En önemlisi ise, planlı gelişme anlamında ilçe ve beldelerimizin önemli kazanımları olacak. Selçuk gibi Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olmaya karşı çıkan belediye başkanlarımız bulunduğu gibi, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlanmak isteyen başkanlarımız da var. Örneğin, Karaburun Belediye Başkanımız, meclis üyeleri ile bu konuda görüşmeler yapıyor. Selçuk Belediye Başkanımız ve bazı meclis üyelerimiz, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlanmasına karşı yargıya gitti. Bugüne kadar, gerek belediye başkanımız gerekse de Selçuk halkına saygımdan dolayı bu konuda hiç konuşmadım. Konu yargıda; ama öyle olsa bile ortada bir yasa var ve mevcut durum değişmediği sürece Selçuk Belediye Meclisi’nde alınıp da Büyükşehir Belediye Meclisi’ne getirilmesi gereken kararların, mutlaka meclisimize sunulması gerekiyor. Çünkü bu yasanın bir gereği” dedi.

http://www.izmir.bel.tr/Details.asp?textID=595


Bülent
15 yıl önce - Sal 03 Oca 2006, 12:07

Mimarlar Odası İzmir Şubesi:
http://www.izmimod.org.tr/egemimarlik/53/53_s32-36.pdf


Bülent
14 yıl önce - Çrş 01 Şub 2006, 13:42

Alıntı:
UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE KENTİN GELECEĞİ PLANLANIYORİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 50 kilometrelik belediye sınırlarını kapsayan bölgenin alınan uydu görüntülerinin; planlama, mühendislik, mimarlık, haritacılık, coğrafi bilgi sistemleri ve daha pek çok projeye altlık oluşturacağını söyledi. Alınan uydu görüntülerinin kentin izlenmesi ve gerekli planlamaların yapılmasında nasıl kullanılacağı konusunda bilgilendirme toplantısı düzenleyen Başkan Kocaoğlu “Uydu görüntüleri master plan çalışmasının altlığını oluşturacak, kaçak yapıların kontrol edilmesi, izlenmesi ve önlenmesini kolaylaştıracak” dedi. Kocaoğlu, uydu görüntülerinin, İzmir’in sağlıklı gelişmesinde çok önemli bir işlev göreceğini söyledi.

Başkan Aziz Kocaoğlu, kentin sağlıklı bir şekilde yapılanmasında bu çalışmanın hayati bir önem taşıdığını vurgulayarak “Bu çalışma, 5216 sayılı yasa ile yeni bağlanan yerlerle beraber kent ölçeğinde master plan çalışmasının altlığını oluşturacak. Onun için de bir aciliyeti vardı. Çalışmayı, yeni kurduğumuz Kent Bilgi Sistemleri Müdürlüğümüz yürütüyor. Genişleyen sınırlarla birlikte artık zabıta gücüyle ve diğer çalışmalarla kaçak yapıların kontrol edilmesi izlenmesi ve bunların sağlıklı takibi çok zor. Onun için bu hava fotoğrafları altı ayda bir çekilerek önceki çekimlerle yapılacak kıyaslama sonucu yapılaşma takip edilecek. Böylece yeni inşa edilen yapılar belirlenecek ve kaçak olup olmadıkları denetlenebilecek” diye konuştu.

Hedeflerinin, Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde kalan alanlarda yapılaşmayı kontrol etmek olduğunu kaydeden Başkan Aziz Kocaoğlu, “Kaçak yapılaşmayı, henüz temel aşamasında iken önlemek önemli. Çünkü, bina yükselip insanlar içine yerleştikten sonra sosyal sorunlar ortaya çıkıyor. Ayrıca, planla gelişme gereği gerçekleştirilen yıkımlarla milli servet kaybı da oluyor. Bu nedenle gerçekleştirdiğimiz çalışma, çarpık kentleşmenin önüne geçebilmemiz bakımından çok önemli” dedi.

Çalışmanın yararları

İzmir Büyükşehir Belediyesi, her yıl altı aylık dönemlerle düzenli olarak alınacak olan uydu görüntüleri sayesinde, kenti izleme ve gerekli planlamaları zamanında yapma konusunda daha dinamik bir yapıya kavuşacak.

Uydu görüntüleri ile; İmar, planlama, çevre sağlığı, su havzaları, ulaşım planlamaları, afet hazırlıkları gibi pek çok konuda ilgili birimlerin kontrol, müdahale, strateji ve proje oluşturmalarında bu veriler kullanılacak ve İzmir geleceğe planlı bir şekilde hazırlanacak.

Bir önceki ile çakıştırılan görüntüler sayesinde kaçak yapılar belirlenebileceği için, İzmir’i uzaydan izlemenin en önemli yararlarından biri de yapılaşmanın kontrolüne ve denetimine olanak sağlaması.

Uydu görüntüleri hangi alanlarda kullanılacak ?

   * İmar planı çalışmalarında altlık olacak. Arazi kullanımlarındaki değişimin izlenmesinde ve 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planlarının yapımı ve yenilenmesinde yararlanılacak.
   * Afet ve acil müdahale durumunun öncesi ve sonrasında yapılacak planlama çalışmalarında daha hızlı ve doğru karar verilmesini sağlayacak.
   * Mevcut su havzalarının izlenerek denetim altında tutulması sağlanacak.
   * Havzadaki kentsel, sanayi ve tarımsal faaliyetler izlenecek, kaçak yapılar belirlenecek.
   * İzmir Su ve kanalizasyon İdaresi tarafından başlatılan çalışmalar bundan böyle Büyükşehir Belediyesinin uydu görüntülerinden elde edilen verilerle sağlanacak. Bu veriler, ayrıca dereler, içme suyu ve kanalizasyon yatırımları ile ilgili proje çalışmalarında altlık olarak kullanılacak.
   * Halihazır sayısal haritaların güncelleştirilmesinde önemli kaynak olacak; bu haritalarla yapılacak plan ve projeler daha sağlıklı yürütülecek.
   * Periyodik aralıklarla alınan görüntülerin çakıştırılması ile kaçak yapılaşmalar belirlenecek. Bu bilgiler kentteki sağlıksız yapılaşmanın önüne geçilmesi için yürütülecek çalışmalarda kullanılacak.
   * Ulaşım, trafik ve sinyalizasyon çalışmaları daha çağdaş yöntemle yürütülecek.
   * Coğrafi Adres Bilgi Sistemlerine altlık olan numarataj çalışmalarının daha etkin şekilde güncellenmesine yardımcı olacak.

http://www.izmir.bel.tr/Details.asp?textID=632


burak a.

14 yıl önce - Çrş 08 Mar 2006, 03:20

bence esas sorun o taraftaki trafikte olacak.altınyol ve çevre yoluna bağlanan bornova yönündeki yolun iş çıkış zamanı trafikten bahsetmiyorum bile,bahsettiğim adliye çevresinde oluşmaya başlayan aşırı trafik.özellikle çınarlı tarafından gelip adliye önünden geçmek isteyen araçlar işkence gibi trafiğe giriyorlar son zamanlarda.bu tarafta yogunlasacak iş merkezleri bu olayı iyiden iyiye kilitleyecek.karşıyakaya gidişi düşünemiyorum o trafikte.smyrna meydanından gelip bayraklıya bağlanan köprünün iş çıkış zamanı hali gerçekten inanılmaz derece kötü.yani bu alanın önünde altınyol olacak,her daim tıkanmaya müsait,arkasında ki yol zaten tıkanıyor bu haliyle bile,sağ tarafında bayraklı-smyrna meydan köprüsü tıkanıyor,diğer taraftaki yolda tıkalı.ilerisi düşünülerek mutlaka ona göre önlemler alınmalı.belki diğer taraflarda oldugu gibi,bu tarafada suanki halinden daha fazla kullanılacak bir vapur iskelesi yapılmalı.çünkü bu kısma yatırımlar artacak.metro biraz azaltabilir bu yükü ancak.

QBLIE
14 yıl önce - Çrş 08 Mar 2006, 11:58

evet o bölgedeki trafik gün geçtikçe yoğunlaşıyor. Bornovaya iki girişte de özellikle mesai bitimlerinde sorun yaşanıyor. Hastane kavşağı tam anlamıyla felç. Adliyenin tamamlanmasının ardından birmotun önünden Enriko Alibertiye dönen kavşak başarı kolejinin önünden itibaren tıkanıyor. Adliyenin önündeki kavşak düzenlemesi tamamlandı ama sinyalizasyonun devreye girmesiyle yol daha çok tıkanmaya başladı. Sunucu da tamamlanırsa ve de dolarsa  o bölgenin  yükünü taşıyacak alternatifler yaratmak gerekecek

Haldun34

14 yıl önce - Cum 10 Mar 2006, 15:00

Bu aralar da Karşıyaka yamaçlarında mantar gibi 12 katlı binalar bitmiş. Görünce şaşırdım. Yazık olmuş. Boş kalmalı dağlar.

Geçenlerde Çeşme'den havalimanına ara otoban bağlantı yoluna girdik. Hızlı gidiyorduk resim alamadım. Universiade köyünün karşı sırasında en yüksek noktanın sağ kolunda tepede belki 10 blok birden yükseliyor. Hatta vinçler kurulmuş. Üzüldüm. Canım dağ setinin dibine hiç yakışmamış.

Dönünce KSK'dan dürbünle baktık. Muazzam bir katliam. Yazık...

Google earth'den yükseklik ölçtüm binaların tabanı 200 metre'de. Hangi akla hizmet 200 metreye site yapmak.


VolkanAtalay
14 yıl önce - Cum 10 Mar 2006, 20:05

TOKİ nin projesi hem çok dişk yamaç hemde plansız..yolu bile nerden yaptılar bilmiyorum..sanırım kadifekaladen gelenleri buraya taşıcakalar orda büyük bi istimlak oldu geçenlerde bülent bu başlığın başında heyelan bölgesinişn taşınmasıyla ilgili belediyenin sitesinden alıntı yapmış zaten...sözü geçen konutlar bu konutlar işte

VolkanAtalay
14 yıl önce - Pzr 19 Mar 2006, 19:42

[/img]

(+)

[img] benim kast ettğim bölge burası......bu bölge genellikle engebeli olmasına karşın imara açılabilir bence bazı kesimleri balçova barajına yakın tabi yerleşim oolamaz ama gzaiemir serbest bölgenin arka tarafları çok uuygun TOKİ şimdiden (görenleriniz vardır mutlaka havaalanına giderken görülüyor sağ tarafta tepede) yapmaya başladı buralara doğru bir genişleme olamazmı buralrın durumu hakkında bilgisi olan varmı [/img]sayfa 1
ANA SAYFA -> İZMİR - Haberler ve Sohbet