Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 1

Kuzey Irak Toprak bütünlüğü ve halkı ile hala Türkiye'nin hakkı mı, hakkımız mı?
Evet 76.9%  76.9%  [10]
Hayır 23.1%  23.1%  [3]
Kararsız, Tarafsız ve Diğer. 0.0%  0.0%  [0]
Toplam Oy : 13

halll
1 yıl önce - Sal 05 Eyl 2017, 10:02
Misakı Milli; Musul Vilayeti; Kuzey Irak; Lozan Konferans; İKBY; Türkmen,Kürt,Arap Nüfusu Meseleleri


Misak-ı Milli'nin (Milli Ant) Maddeleri

Alıntı:
1.İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının güvenliğinin sağlanması şartı ile Boğazların dünya ulaşım ve ticaretine açılması için bizimle birlikte, ilgili devletlerin verecekleri kararlar geçerli olmalıdır.
2.Arap topraklarının geleceği burada yaşayan halkın vereceği oylar ile belirlenmelidir.
3.Kars, Ardahan, Artvin, Batum ve Batı Trakya'nın hukuki durumunu belirlemek için halk oylamasını kabul ederiz.
4.Ülkemizdeki Hristiyan azınlıklara, komşu ülkelerdeki Müslümanlara tanınan haklardan fazlası verilemez.
5.Milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli ve mali sınırlamalar (kapitülasyonlar) kaldırılmalıdır.
6.Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalandığı sırada (30 Ekim 1918) Türk askerlerinin koruduğu sınırlar içindeki Türk vatanının bütünü hiçbir biçimde parçalanamaz.


orjinali bu linkte:
https://www.haberler.com/94-yil-sonra-ortaya-cika ...34-haberi/

6. Maddeye göre Kuzey Irak Halep civarı komple Misakı Milli burada İngiliz ordusu biz anlaşmayı duymadık dediler.

öncelikle Taha Akyol'un 10 bölümlük Bilinmeyen Lozan ve 10 bölümlük 1914-1915 Belgeseli bu konuları çok güzel analiz etmektedir. ve bu belgeselleride 10 bölümlük Balkan Harbi 1912-1913 Belgeseli de bu durumu analiz etmeye yardımcı bir belgesel sırası ile 1. bölümlerinin linklerinide paylaşıyorum.
Kadir Mısıroğlu bu konu hakında yazıları var bir tanesinin linki
http://kadirmisiroglu.com/musulda-dokuz-hata.html
diğerlerinin de sayfa içerisinden ve yine şahsi youtube hesabından açıklamaları var. Baya ilgi çekici şeyler söylüyor.
bir parçası
Alıntı:
On iki sene evvel yazılmış olan bu yazıya bugün 17 Haziran 2014 itibariyle ilâve edilecek pek fazla bir şey yoktur. Görünen odur ki; Irak bizim baştan beri iddia ettiğimiz üzere parçalanacaktır. Zirâ İsrail’in menfaati bunu gerektirmektedir. Ancak bu parçalar ar...

konu hakkında videosu

Alıntı:
Zira sadece ilk 3 belgeseli izledikten sonra bile uykularınız kaçabilir. Tarih kitaplarında Osmanlı Tarihini okuyarak onurlandık ancak neden sorularının gizlediği cevaplar bu yakın tarihte yatmaktadır.

Sizlerinde başlık minvalinde paylaşımlarınızı ve yorumlarınızı beklerim.


Misafir 15d

1 yıl önce - Sal 05 Eyl 2017, 10:45

Kürtler durmuyor ki sürekli isyan ediyor, dilleri farsça olduğu için kendilerini irana daha yakın hissediyor, tahminimce.

halll
1 yıl önce - Çrş 06 Eyl 2017, 12:12
Valinin izniyle Kerkük'e 200 PKK'lı getirildi! paylaş CROPY Valinin izniyle Kerkük'e 200 PKK'lı geti


http://m.sabah.com.tr/dunya/2017/09/06/valinin-iz ...-getirildihalll
1 yıl önce - Cmt 23 Eyl 2017, 03:05
1926 Ankara Anlaşması


Alıntı:
ANKARA ANLAŞMASI MADDELERİ
Türkiye ile Irak Arasındaki Hudut

Madde 1: Türkiye ile Irak arasındaki hudut Cemiyet-i Akvam’ın 29 Ekim 1924 tarihli toplantısında kararlaştırıldığı şekilde (Brüksel Sınır Çizgisi) kesinleşmiştir.

Madde 2: Son fıkrası saklı kalmak üzere 1. maddede tespit edilmiş hudut bu antlaşmaya bağlı 1/250.000 ölçekli harita üzerinde gösterilmiştir. Metin ile harita arasında aykırılık vukuunda metin geçerli olacaktır.


Madde 3: 1. maddede tasrih edilen hudut hattını arazi üzerinde belirlemek üzere bir "Hudut Komisyonu" kurulacak, bu komisyon Türkiye Hükûmetince tayin olunacak iki yetkili ve İngiltere ile Irak hükümetleri tarafından beraberce tayin edilecek iki temsilci ile uygun gördüğü takdirde İsviçre Cumhurbaşkanınca İsviçre vatandaşları arasından seçilecek bir başkandan oluşacaktır. Komisyon en kısa sürede ve en geç bu antlaşmanın yürürlüğe konulmasından başlayarak altı ay içinde toplanacak ve çoğunluğun alacağı karara bütün tarafların uyması mecburî olacaktır.

Tahdid-i Hudut Komisyonu her durumda bu antlaşmadaki tarifleri pek yakından takibe gayret edecek, komisyonun masrafları Türkiye ile Irak arasında eşit olarak taksim olunacaktır. İlgili devletler komisyonun vazifesini yapabilmesi için gerekli yerleşme, işçi, malzeme ile ilgili bütün mevzularda gerek doğrudan doğruya gerekse mahallî makamlar eliyle yardım etmeyi taahhüt ederler.

Söz konusu devletler bundan başka komisyonca konulacak nirengi noktalarına, hudut işaretlerine kazık ve alâmetlere riayet etmeyi taahhüt ederler.

Hudut işaretleri birinden diğeri görülebilecek surette yerleştirilecek ve üzerlerine numara konulacaktır. Bunların mevkileri ile numaraları bir harita üzerinde gösterilecektir.

Hudut belirleme kesin zabıtnamesi.; ve buna ekli harita ve vesikalar üç nüsha olarak tanzim edilecek ve bunlardan ikisi hemhudut devletlerin hükümetlerine ve üçüncüsü, aslına uygun tastiklenmiş suretleri Lozan Anlaşması’na imza koyan devletlere tebliğ edilmek üzere, Fransa Hükümeti'ne verilecektir.


Madde 4: 1. madde mucibince Irak'a terkedilen arazideki ahâlînin tabiiyyeti Lozan Anlaşması'nın 30-36. maddelerine dayanılarak halledilecektir.

Taraflar Lozan Anlaşması'nın 31, 32 ve 34. maddelerinde kayıtlı, seçme hakkının bu antlaşmanın yürürlüğe konulduğu tarihten başlayarak on iki ay müddetle geçerli olabileceğini kararlaştırmışlardır.

Bununla beraber Türkiye, ahâlîden seçme haklarını Türkiye uyruğu için kullananların işbu haklarını tanımak hususunda hareket serbestisini muhafaza eder.

Madde 5: Taraflardan her biri 1. maddede belirlenen sınır hattının kesin ve bozulmaz olduğunu kabul ederek bunu değiştirmeye matuf her türlü teşebbüsten sakınmayı taahhüd eder.

Türkiye ile Irak Arasındaki İyi Komşuluk Münasebetleri

Madde 6: Taraflar bir veya birkaç silahlı kişinin sınır mıntıkasında yağmacılık veya eşkiyalık yapmak maksadıyla girişecekleri hazırlıklara, sahip oldukları bütün vasıtalarla karşı koymayı ve bunların sınırdan geçmelerine mani olmayı karşılıklı olarak taahhüd ederler.


Madde 7: 11. maddede zikredilen yetkili memurlar sınır mıntıkasında yağmacılık veya eşkiyalık yapmak için bir veya birkaç silahlı kişinin hazırlıklarda bulunduklarını haber aldıklarında ihmal etmeden birbirlerini haberdar edeceklerdir.

Madde 8: 11. maddede zikredilen yetkili memurlar, bulundukları yerlerde yapılmış olabilecek bütün yağmacılık ve haydutluk fiillerinden karşılıklı olarak birbirlerine haber vereceklerdir.

Haberdar edilecek memurlar ellerindeki bütün vasıtalarla söz konusu fiillerin fâillerinin sınırdan geçmelerine mani olmaya gayret edeceklerdir.

Madde 9: Silahlı bir veya birkaç kişi sınır mıntıkasında bir cinayet veya cürüm işledikten sonra diğer sınır mıntıkasına ilticâ ederse oranın, bu kişileri silahları ve yağma ettikleri eşya ile birlikte, uyruğu bulunduğu tarafa teslim etmesi mecburîdir.

Madde 10: Antlaşmanın işbu faslının tatbik mıntıkası Türkiye'yi Irak'dan ayıran bütün sınır ile bu sınırın iki yanında 75 km. derinliğinde bulunan mıntıkadır.

Madde 11: Antlaşmanın işbu faslını tatbik etmekle görevli yetkili memurlar şunlardır: Umumî işbirliğini tanzim ve alınacak tedbirlerin mesuliyeti kendilerinde olmak üzere; Türkiye tarafından askerî sınır kumandanı, Irak tarafından Musul ve Erbil mutasarrıfları; mahallî bilgilerin ve acil tebligatın teatisi için Türkiye tarafından vâlilerin uygun görmesi ile tayin edilecek memurlar; Irak tarafından Zaho, İmâdiye, Zibar ve Revanduz kaymakamlarıdır.


Türkiye ve Irak hükümetleri gerek on üçüncü maddede zikrolunan Dâimi Hudut Komisyonu marifetiyle ve gerek siyasî yolla birbirini haberdar ederek, idarî sebeplerden dolayı yetkili memurların listesini değiştirebileceklerdir.

Madde 12: Türkiye ile Irak memurları diğer taraf uyruğundan olup, kendi toprakları üzerinde bulunan aşiret beyleri, şeyh veya öteki azaları ile resmî veya siyasî mahiyete sahip her türlü haberleşmeden kaçınacaklardır. Taraflar sınır mıntıkasında diğer devlet aleyhine yönelmiş hiçbir propaganda teşkilâtına ve topluluğuna izin vermeyeceklerdir.

Madde 13: Antlaşmanın bu faslının hükümlerinin icrasını kolaylaştırmak ve genellikle sınır üzerinde iyi komşuluk münasebetlerini sürdürmek üzere zaman zaman Türkiye ve Irak hükümetleri tarafından karşılıklı olarak tayin edilecek, eşit sayıda memurlardan mürekkeb bir "Dâimî Hudûd Komisyonu" kurulacak ve en az altı ayda bir kere ve durum gerektirdiği takdirde daha sık olarak toplanacaktır. Sıra ile Türkiye ve Irak'da toplanacak olan bu komisyon, antlaşmanın bu faslının hükümlerinin icrasına müteallik işleri ve ilgili sınır mıntıka memurları arasında anlaşmazlığa sebebiyet veren, diğer her türlü sınır meselelerini dostça çözmek vazifesiyle mükellef olacaktır. Komisyon bu antlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi takib eden iki ay zarfında ilk olarak Zaho'da toplanacaktır.


Genel Hükümler

Madde 14: Her iki ülke arasında ortak çıkarlar sahasını genişletmek maksadıyla, Irak Hükûmeti bu antlaşmanın yürürlüğe konulması gününden itibaren 25 sene müddetle, 14 Mart 1925 tarihli İmtiyaz Mukavelenamesi'nin 30. maddesi mucebince "Turkish Petroleum Kumpanyası"ndan, petrol ihraç edebilecek olan şirketlerden veya şahıslardan, teşkil edilecek olan muavin şirketlerden sağlanan gelirlerin %10'unu Türkiye Hükümeti'ne ödeyecektir.

Madde 15: Türkiye ve Irak, dost devletler arasında geçerli bir "suçluların iadesi" Anlaşması yapmak üzere açık müzakerelere girişmeğe karar vermişlerdir.

Madde 16: Irak Hükümeti kendi ülkesinde ikamet eden şahısları bu antlaşmanın imzasına kadar Türkiye lehindeki düşünce ve siyasî hareketlerinden dolayı tedirgin etmemeği ve onlara en geniş manada bir genel af tanımayı taahhüd eder.


Bu konuda verilmiş mahkeme kararlarının hepsi geçersiz kabul edilecek ve sürdürülmekde olan bütün kovuşturmalar durdurulacaktır.

Madde 17: Bu antlaşma tasdiknamelerin teatisinden itibaren yürürlüğe girecektir. Antlaşmanın ikinci faslı antlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on sene müddetle yürürlükte kalacaktır.

Antlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki sene sonunda taraflardan her biri söz konusu faslı kendi açısından feshetmek hakkına sahip olacaktır. Keyfiyet, feshin bildirildiği tarihten itibaren bir sene sonra geçerli olacaktır.

Madde 18: Bu antlaşma taraflarca tasdik edilecek ve tasdiknameler süratle Ankara’da teati edilecektir. Antlaşmanın tasdiklenmiş suretleri Lozan Anlaşması'nı imza eden devletlere gönderilecektir.

Ek: Bu fasıl Türkiye ile Irak arasında sınır hattının Cemiyet-i Akvam'ın 29 Ekim 1924 tarihli toplantısında kararlaştırılmış güzergâha göre tespit olunan kesin şeklini açıklamaktadır.


http://m.haberturk.com/ankara-anlasmasi-tam-metni ...ir-1643392


Misafir 208

1 yıl önce - Cmt 23 Eyl 2017, 03:11

Atatürk'e yatıp kalkıp dua ederlermi bu anlaşma için?Hiç sanmıyorum çünkü utanma diye birşey yok

halll
1 yıl önce - Cmt 23 Eyl 2017, 03:11
22.09.2017 MGK kararları(+)http://m.haberturk.com/iste-mgk-kararlari-1643316halll
1 yıl önce - Çrş 27 Eyl 2017, 16:57
Diplomasi


Lozan Ankara ve Irak anlaşmaları diplomasi de elimizi güçlendiren unsurlar.
Ancak hala diplomasi gerekiyorsa yapılır.

Kıbrıs'a Londra ve Zürih Anlaşmaları ile üstelik abd desteği ile müdahale ettik. Zaman ve şartlar her an her zaman değişebilir. Şu an diplomasiyse diplomasi, Müdahale ise müdahale.

MEVLAM GÖRELİM NEYLER; NEYLERSE GÜZEL EYLER.


Misafir 3cb

1 yıl önce - Çrş 27 Eyl 2017, 17:05

"Atatürk'e yatıp kalkıp dua ederlermi bu anlaşma için?Hiç sanmıyorum çünkü utanma diye birşey yok"
ALINTI

Musul'u ve Kerkük'ü bıraktığı için mi?

Ama neyse sizin bıraktıklarınızı tekrar toplamak, sınıra katmak için mücadele ediliyor. Zamanında bırakmasaydınız bu Türk yurtlarını şimdi böyle uğraşmak zorunda kalınmazdı.


Misafir e42

1 yıl önce - Çrş 04 Ekm 2017, 14:32

Şair bu cümlede ne demek istemiş olabilir?

"Kuzey Irak Toprak bütünlüğü ve halkı ile hala Türkiye'nin hakkı mı, hakkımız mı?"

Peki bu nasıl bir başlık usta?
Anlayan beri gelsin

"Misakı Milli; Musul Vilayeti; Kuzey Irak; Lozan Konferans; İKBY; Türkmen,Kürt,Arap Nüfusu Meseleleri"


Sefer demirci
1 yıl önce - Çrş 04 Ekm 2017, 14:44

Alıntı:
Musul'u ve Kerkük'ü bıraktığı için mi?

Ama neyse sizin bıraktıklarınızı tekrar toplamak, sınıra katmak için mücadele ediliyor. Zamanında bırakmasaydınız bu Türk yurtlarını şimdi böyle uğraşmak zorunda kalınmazdı


Suleymansah turbesini de ataturk terk etmisti.sayfa 1
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
ANA SAYFA -> HABERLER ve SOHBET