Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Ankara Başkentray Yenikent uzatması ve Kazan Soda Yük Demiryolu Projesi [ANK]
« önceki   123 ... 454647   sonraki »

ANA SAYFA -> ANKARA - Haberler ve Sohbet
cevap yaz
sayfa 2
yunussoy
3 yıl önce - Çrş 24 May 2017, 15:40

hadi inşallah bu gösteriyorki yenikent için söylenen şeyler artık somut olarak gerçekleşeceğe benziyor duraklar belli degil heralde ?

Yalcin Tasdelen
3 yıl önce - Prş 25 May 2017, 11:04

Soylentilere Gore Yenikent Pazar yeri yada Eski Kavun pazari ve Sanayi kavsagi diye iki duraktan Bahsediliyorv0lkhan
3 yıl önce - Sal 06 Hzr 2017, 21:30

@Yalcin Tasdelen
Cumartesi kurulmakta olan pazar yeri aşağıdaki yere taşınacak. Durak dediğiniz bölgeler de olacak. CED dosyasında belirtiyor.

https://Reklam_link/maps/ENiFPdVJR832


Nezih90
3 yıl önce - Pzr 16 Tem 2017, 11:20

Alıntı:
DEMİRYOLU ALTYAPI, ÜSTYAPI, ELEKTRİFİKASYON, SİNYALİZASYON VE TELEKOMÜNİKASYON İŞİ YAPTIRILACAKTIR
T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD)

Sincan (OSB)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Altyapı, Üstyapı, Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Yapım yapım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 20 nci maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir.
Ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan 8 aday teklif vermeye davet edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/332885
1-İdarenin
a) Adresi : TCDD GENEL MÜDÜRLÜGÜ 06280 GAR ALTINDAĞ ANKARA 06280 GAR ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123090515 - 3123115305
c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr
ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- Ön yeterlik konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Sincan(OSB)–Yenikent-Kazan Soda arasındaki yaklaşık 18,4 km demiryolu altyapı, üstyapı, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon (EST) işlerini kapsamaktadır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Sincan(OSB)–Yenikent-Kazan Soda arası
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 1080 (bin seksen) takvim günüdür.

3- Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Konferans Salonu 1. Kat Talatpaşa Bulvarı No:3 06330 Gar-Altındağ/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 31.07.2017 10:00

4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Adayın konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinde belirlenen konsorsiyum beyannamesi.
4.1.4 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.1.5 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
40.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
Adayın cirosunun 120.000.000 TRY (Türk Lirası) , taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise 80.000.000 TRY (Türk Lirası) az olmaması gereklidir.Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve 250.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Tek başına veya iş ortaklığı olarak katılacak istekliler için:
11/06/2011 tarih, 27961 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği Ek-1 eki, "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi'nin (A)-VI. (Altyapı+Üstyapı) Grup işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
Konsorsiyumlar için:
Konsorsiyumlar ihaleye teklif verebilir. Konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde işin uzmanlık gerektiren kısımları;
Güzergâh Altyapı İşleri için A/V veya A/VI
Üstyapı İşleri için A/VI,
Elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekominikasyon işleri için E/I
benzer iş olarak değerlendirilecektir.
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde;
A.V. GRUP: KARAYOLU İŞLERİ(Altyapı+Üstyapı)
1. Otoyollar
2. Devlet, il ve köy yolları
3. Cadde ve sokak yapım işleri
A.VI. GRUP: DEMİRYOLLARI İŞLERİ(Altyapı+Üstyapı)
1. Demiryolları
2. Metro İnşaatları
3. Raylı Sistemler
4. Füniküler raylı taşıma tesisleri
E.I. GRUP: TRAFİK İZLEME VE YÖNETİM SİSTEMİ KURULMASI İŞLERİ
1. Karayolu sinyalizasyon işleri
2. Demiryolu sinyalizasyon işleri
3. Otoyollarda elektronik ücret toplama sistemleri
4. Veri ve görüntü aktarımı ile kontrol sistemleri
5. Merkezi kontrollü trafik izleme ve yönetim sistemi
6. Haberleşme, veri toplama ve kontrol sistemleri
Olarak tanımlanmıştır. A/V Grubu Karayolu Altyapı ve A/VI Grubu Demiryolu Altyapı İşlerine tünel, köprü, viyadük ve menfez gibi imalatlar dahildir.
Konsorsiyumların katılabileceği ihalelerde, uzmanlık gerektiren kısımlar esas alınarak, konsorsiyum ortağı tarafından birden fazla kısma ya da bir tek aday veya istekli tarafından işin tamamına başvuruda bulunulması veya teklif verilmesi halinde, iş deneyimini tevsik etmek amacıyla her bir kısım için iş deneyimini gösteren ayrı bir belge sunabilir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Benzer işe denk sayılacak mühendislik dalı; İşin tamamı için inşaat mühendisi, Konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde Güzergah Altyapı için inşaat mühendisi, Güzergah Üstyapı işleri için inşaat mühendisi, Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekominikasyon işleri için elektrik- elektronik Mühendisliğidir.

5. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


6. Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.Ön yeterlik dokümanı 300 TRY (Türk Lirası) ve ihale dokümanı 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesi Zemin Kat Gar-Altındağ/ANKARA adresinden satın alınabilir.
6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların Ön yeterlik dökümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

7. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar TCDD İşletmesi Satınalma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Yapım ve Bakım İhale Komisyonu Şb. Müd. (4030 nolu oda) adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilebilir.
8.1. İşin uzmanlık gerektiren kısımları -Güzergah Altyapı işleri -Güzergah Üstyapı işleri -Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon işleri dir.
8.2. Bu işlere ait benzer işler
Tek başına veya iş ortaklığı olarak katılacak istekliler için:

11/06/2011 tarih, 27961 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği Ek-1 eki, "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi'nin (A)-VI. (Altyapı+Üstyapı) Grup işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

Konsorsiyumlar için:

Konsorsiyumlar ihaleye teklif verebilir. Konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde işin uzmanlık gerektiren kısımları;
Güzergâh Altyapı İşleri için A/V veya A/VI
Üstyapı İşleri için A/VI,
Elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekominikasyon işleri için E/I

benzer iş olarak değerlendirilecektir.

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde;

A.V. GRUP: KARAYOLU İŞLERİ(Altyapı+Üstyapı)

1. Otoyollar

2. Devlet, il ve köy yolları

3. Cadde ve sokak yapım işleri

A.VI. GRUP: DEMİRYOLLARI İŞLERİ(Altyapı+Üstyapı)

1. Demiryolları

2. Metro İnşaatları

3. Raylı Sistemler

4. Füniküler raylı taşıma tesisleri

E.I. GRUP: TRAFİK İZLEME VE YÖNETİM SİSTEMİ KURULMASI İŞLERİ

1. Karayolu sinyalizasyon işleri

2. Demiryolu sinyalizasyon işleri

3. Otoyollarda elektronik ücret toplama sistemleri

4. Veri ve görüntü aktarımı ile kontrol sistemleri

5. Merkezi kontrollü trafik izleme ve yönetim sistemi

6. Haberleşme, veri toplama ve kontrol sistemleri

Olarak tanımlanmıştır. A/V Grubu Karayolu Altyapı ve A/VI Grubu Demiryolu Altyapı İşlerine tünel, köprü, viyadük ve menfez gibi imalatlar dahildir.

Konsorsiyumların katılabileceği ihalelerde, uzmanlık gerektiren kısımlar esas alınarak, konsorsiyum ortağı tarafından birden fazla kısma ya da bir tek aday veya istekli tarafından işin tamamına başvuruda bulunulması veya teklif verilmesi halinde, iş deneyimini tevsik etmek amacıyla her bir kısım için iş deneyimini gösteren ayrı bir belge sunabilir.

dir.9. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


03/05/2016 tarih 29701(4135/1-1) sayılı Resmi Gazete


3 yıl böyle bir hat için çok uzun değil mi ?


Misafir 43b

3 yıl önce - Pzr 16 Tem 2017, 12:03

5 yılda YHT hattı yapılan bir ülkede 18 km için 1080 gün çok değil mi?Misafir 621

3 yıl önce - Pts 31 Tem 2017, 14:12

Tam olarak nedir ? Millet kızılaya gidebilecekmi onu söyleyin...

Misafir 576

3 yıl önce - Cum 13 Ekm 2017, 08:11

Pazar yeri taşındı geçen yıl hat uzerindeki arsa tarlasahiplerine kkamulaştırma için bedeller teklif edildi tahminim kamulaştırma işlemleri bitmiştir 2018 de başlanır 1080 gün yazılmış temel atmada bı pazarlıkla 700 gün e düşer ...Hayırlı olsun ...

Misafir 831

3 yıl önce - Sal 21 Ksm 2017, 21:52

dededen kalma tarla var akçaören köyünde üniversite gelirse değeri artarmı

Misafir 33e

3 yıl önce - Çrş 22 Ksm 2017, 10:55

İNŞALLAH arkadaşlar bende şimdi Başkan ERCAN a mesaj attım cevap geliyor. Mustafa Tunaya da sordum yüz yüze o söyledi 3 durak olacak diye ama arkadaşlar sizden ricam sincan belediyesi sayfasından başkana mesaj kısmından mesaj atmanız çok önemli bizim attığımız mesajlar

v0lkhan
3 yıl önce - Çrş 22 Ksm 2017, 10:55

Şuan ihale sonuçlanmadı. Şuan ihale durumu Ön yeterlik değerlendirmesi yapılıyor olarak görünmektedir.sayfa 2
« önceki   123 ... 454647   sonraki »
ANA SAYFA -> ANKARA - Haberler ve Sohbet