Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 3
ahmet sert
3 yıl önce - Prş 27 Ksm 2014, 22:17
Balıkesir-Karesi Çay Deresi Taşkın Koruma Proje Yapımı


Balıkesir-Karesi Çay Deresi Taşkın Koruma Proje Yapımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:İhale Kayıt Numarası

:

2014/148502

1-İdarenin

a) Adresi

: ATATÜRK MAHALLESI İNÖNÜ BULVARI BANDIRMA CADDESI NO:87 10020 BALIKESİR MERKEZ/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası

: 2662417210 - 2662438124
c) Elektronik Posta Adresi

: dsi25@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:
Balıkesir-Karesi Çay Deresinde 2000 m rehabilitasyon ve taşkın koruma tesislerinin aplikasyona müstenit uygulama projelerinin yapılmasını içermektedir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

: DSİ 25. Bölge Müdürlüğü / BALIKESİR
c) Süresi

: İşe başlama tarihinden itibaren 90(doksan) gündür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

: DSİ 25. Bölge Müdürlüğü / BALIKESİR
b) Tarihi ve saati

:
05.12.2014 - 11:004. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Islah ve Taşkın Koruma Tesisi Projesi yapmış olmak.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası)karşılığı DSİ 25. Bölge Müdürlüğü / BALIKESİR adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 25. Bölge Müdürlüğü / BALIKESİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3"ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.Kaynak:dsi.gov.tr

Çay Deresi için verilen ihale ilanını yukarıda paylaşıyorum.En sonunda projede resmi olarak somut bir adım atılıyor.Zaten şu anda da Ana Bakım merkezinin çapraz karşısında Dsi Bölge Müdürlüğünün ekipleri sondaj çalışmaları yapıyor.İnşallah sonu güzel olur.


FarukAcar22

3 yıl önce - Pzr 14 Arl 2014, 12:35
Bir marka şehrimiz daha olacak inşallah


İkinci bir Eskişehir mi geliyor? Çay deresi Porsuk gibi değerlendirilirse harika olur.
İlçelerinin gölgesinde kalan (deniz yok diye) şehir merkezi de hak ettiği yerr gelir diye düşünüyor, en kısa zamanda bitmesini temenni ediyorum.
Bence Balikesir Belediye Başkanı Eskişehir'i ziyaret etmeli ve fikirler almalı...


ahmet sert
3 yıl önce - Pts 15 Arl 2014, 10:20

Bir yerleşim yerini deniz var,yok diye değerlendirirsek yanlış sonuçlara varabiliriz.O zaman Ankara'yı ( ben şahsen katılmasam da) Türkiye'de en yaşanılabilir yer olarak gösteren anket sonuçlarını futbol tabiriyle taça çıkarmış oluruz. İstanbul'da 8 yıl kaldıktan sonra yedi ay önce Balıkesir'e geldim.Bir komşum vardı,İstanbul'da oturduğum yer Çekmeköy'de bazen kendisiyle konuştuğumda abi ben denizsiz yaşayamam derdi.Ama İstanbul'da olmamıza rağmen denizi nasıl kullanıyor,kaç defa nimetlerinden yararlanıyor derseniz,birkaç defayı geçmez.

Tabi ki deniz olan yerler bir başka oluyor,kabul ediyorum.Ancak bir yerde deniz olması ya da olmaması o yeri sevip sevmememiz ya da o yerin yaşanılabilir,gelişmiş bir yer olması konusunda bence yeterli derecede belirleyici bir unsur değil.Ayrıca ben Balıkesir şehir merkezinin ilçelerinin gölgesinde kaldığı fikrine de katılmıyorum.Öyle olsaydı;Balıkesir şehir merkezi ilin merkezi olma yolunda,tarihi süreçte ilerleyemez,bugünkü konumuna gelemezdi.Yani Edremit,Ayvalık,ya da Bandırmanın il merkezi olması gerekirdi.Bugün Balıkesir şehir merkezinde 340.000 nüfus var resmi olarak,bu sayı gayri resmi olarak zannedersem 400.000'i bulur.
Ayrıca Şu anda şehir merkezini cazibe merkezi haline getirmeye yönelik projeler üzerinde çalışılıyor.

Bir de var olan algının oluşmasında,hakikaten bugüne kadar Balıkesir'de görev yapmış başkanların ve yüksek bürokrasinin, yatırımları ilin geneline dağıtma,şehri eş zamanlı ve genel olarak geliştirme çabasının ve politikasının da etkisi var.Yoksa bugün merkezden daha bilinir,ön planda olduğu iddia edilen ilçelerimiz,küçük şirin sayfiyeler olmaktan öteye gidemezlerdi.Aslında olması gereken de buydu ve keşke gelişmeler bu yönde olsaydı.Misafir 630

3 yıl önce - Pts 15 Arl 2014, 19:46

Ahmet Bey yazınız baştan sona doğru.Sağolun,düşünceleriniz çok yerinde.Sözlerinize katılıyorum benimde aynı düşüncelere eklemek isteyeceğim şeyler var.Balıkesir merkez olmayı hakediyor herşeyiyle,fakat dediğiniz gibi maalesef Balıkesir yıllar yılı gelişmek için yayma politikası izlemiş.Yani yapılan yatırımlar merkez ve ilçelere yayılarak yapılmış.Bu politika birazı doğru,çoğunluğu yanlış olan bir politika.Maalesef yıllar yılı merkez hakettiği değeri görememiş.Evet ilçelerimiz de önemli ama bir şehri,o şehrin merkezi geliştirir.Merkezimize apayrı bir önem verilmeliydi.İlçelerimiz de özelliklerine göre desteklenmeliydi.Merkezimiz çok daha güçlü olmalıydı.Bundan dolayıdır ki şehrimiz merkezi içine kapanık kaldı yıllarca,eğitim konusunda Türkiye şartlarına göre çok iyi eğitim veren liselerimizden mezun olan gençlerimizin çoğu büyükşehirlerdeki üniversitelere gittiler.Yine üniversite mezunu gençlerimiz büyükşehirlere çalışmak için göç ettiler.Beyin göçü çok vermiş olduk bu da nitelikli insanlarımızı kaybetmemiz anlamına geldi.Bir şehri nitelikli insanlar büyütür,buna bağlı olarak iyi de yönetilemeyen şehrimiz nüfus anlamındada hızlı büyüyemedi.Bugün Balıkesir'in nüfusu 1.250.000,merkezin nüfusu 350.000 .Halbuki bence en az 700.000 olmalıydı.Merkezimiz olanakları fazla olan,evrensel yatırımları çeken,ticaret,sanayi,spor,sanat ve eğitim alanlarında söz sahibi bir şehir olabilirdi.Ama özellikle son senelerde büyük bir ivme kazandı büyümemiz.Bence Balıkesir çok şeyi hakeden bir il.Çok daha iyi konumları hakeden bir ilde yaşıyoruz.Umut ediyorum ve inanıyorum ki önümüzdeki 2-3 senede geçmişte yapılan hatalara karşılık parlayan bir yıldız olacak.Çay Deresi projesi önemli bir cazibe merkezi haline gelecek olan şehrimizin önemli projelerinden,şehrimizin büyüme ivmesini hızlandıracak büyük projelerden biri.

Misafir d95

3 yıl önce - Sal 16 Arl 2014, 01:30

Türkiye'nin önemli illerinden Eskişehir ve Denizli nin bir çırpıda hangi ilçelerini sayabilirsiniz? Belki de hiç, ama Balıkesir deyince bir çırpıda birden çok. Doğru olanı da bu yani Balıkesir gelişmişliği mümkün olduğunca ilçelerine dağıtmış,bunun kompleksini de hiç yaşamamış, hala bile Bandırma ve Gönen bölgelerine sanayi Yatırımı için Balıkesir başı çekiyor. Merkeze alamazmıydı bu yatırımları, elbette alırdı...sayfa 3
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
ANA SAYFA -> Diğer Şehirler