Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 1477
KasımTalha
6 ay önce - Prş 18 Tem 2019, 19:38
Meclis Kararları


Temmuz Meclis Kararları yüklenmeye başlamış, henüz bizim karar yok ama muhtemelen yarın yüklenir.

Belisırma
6 ay önce - Prş 18 Tem 2019, 20:19
xxxSanal ilanlara dikkatxx


Bölgedeki arsa fiyatları yeni gelişmeler paralelinde kayda değer ölçüde anlamlı rakamlara gelmeye başladı. Buğün bölgedeki arsa ofislerinden 4 tanesiyle yüzyüze istişarede bulunduk. İşlerin genel anlamda durgun olduğunu. Ancak, özellikle yatırımcıların Belören bölgesinin geleceğini iyi gördüklerinden dolayı fiyatlar artış görmeden alım için fırsat kolladıklarından dem vurdular. Diğer taraftan alıcılar için ise dikktali olmaları gerektiği konusunda da uyarıda bulunuyorlar. Zira imara konu olmayan yerlerin hatta bir kısmı imar dışı kalan kooperatif hisselerinin fırsattan istifade satılmak istendiğinden bahsettiler. Bu saatten sonra satılık ilanlarına dikkatli yanaşmalı. Akla gelecek diğer sebepte ucuza yer almak isteyenlerin halen piyasayı canlandırmamak adına muhtelif kanallarda sahte satış ilanları verdikleridir. Bu ilanlar sergilendiği sürece uyarılar sahte ilanlar başlığıyla cevaplandırılmaya devam edecek. Gelişmeler son derece iyi noktaya geldi. Gelişmeleri yakından takip eden ve duyuran iktaş2 ve diğer arkadaşlara teşekkür ederiz. Bu saatten sonra şehrimizin en gözde yeri Belören'dir. Belki, değeri şimdi tam istenilen seviyelerde değil. Ancak, az kaldı. Kalın sağlıcakla...KasımTalha
Hissedar
6 ay önce - Cum 19 Tem 2019, 10:49
Meclis Kararları


Arsalarımıza ilişkin Belediye Meclis Kararı yayımlanarak imarımız resmileşmiştir.. Herkese hayırlı olsun


(+)


Mirba
6 ay önce - Cum 19 Tem 2019, 10:53

Bu artık kanunende imarımız çıktı demekmialperen36
6 ay önce - Cum 19 Tem 2019, 11:15

Hepimize hayırlı olsun...

Kide
6 ay önce - Cum 19 Tem 2019, 12:33
Belediye Meclis detayı


Arkadaşlar Meclis kararını tamamını okuduğumuz da şehir plancıları odasının mahkemeye verdiği ve mahkemenin de ehliyet yönünden ret ettiği görülecektir bilginize

Aslan Sevda
6 ay önce - Cum 19 Tem 2019, 12:58

Karar No:744 12.07.2019


K A R A R


Yenimahalle / Susuz Belören 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine yapılan itiraza ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24.06.2019 gün ve 41 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisimizin 12.07.2019 tarihli toplantısında okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, Belören Mevkide bulunan yaklaşık 1120 hektar büyüklüğündeki alan Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.04.2018 gün ve 740 sayılı kararı ile 5393 Sayılı Yasa'nın 69. maddesi kapsamında "Arsa Üretim Alanı" ilan edildiği,

Söz konusu bölgede Meclisimizin 2018/1514,1631,1751 ve 1855 sayılı kararları doğrultusunda mülk sahipleri ile Belediyemiz arasında protokol yapılmasına karar verilmiş olup, son hali 2018/1855 sayılı meclis kararı ile arsa üretim alanı içinde Belediyemiz ile protokol yapılan taşınmazların proje alanında oranı %40 olunca 1/1000 ölçekli uygulama planların yapılacağı hususu karar altına alınmış olup Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın (E.İ.D.B.) 07.12.2018 gün ve E.32785 sayılı yazısında söz konusu protokol oranının %40.8'e (453 hektar) ulaştığı Başkanlığımıza bildirildiği,

Protokol gereği 2018/2055 sayılı karar ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olacak şekilde Başkanlığımızca hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Meclisimizin 09.01.2019 gün ve 16 sayılı kararı ile onaylanmış ve 25.01.2019-25.02.2019 tarihleri arasında askıya çıkarılmış olup söz konusu plana askı süreci içinde 75 (yetmişbeş) adet dilekçe ile itiraz edildiği,

Yapılan itirazlara istinaden Karayolları itirazının Ankara Büyükşehir Belediyesinin 15.03.2019 gün ve 364 sayılı kararıyla kabul edildiği, gerekli plan revizyonun yapılarak 29.03.2019-29.04.2019 tarihleri arasında askıya çıkarılmış olup söz konusu plana askı süreci içinde 8 (sekiz) adet dilekçe ile itiraz edildiği,

İtiraz dilekçeleri üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirmede;
-Dilekçelerden tamamı vatandaşlara ait 7 (yedi) adedinin matbu şekilde hazırlandığı, protokol maddelerinde de bulunan ve nazım plan notlarına işlenen kademeli yapılaşma koşullarına itiraz edilerek tüm alanda protokol yapılan/yapılmayan parsel ayrımı olmadan aynı yapılaşma koşullarının sağlanmasının talep edildiği,

*Yapılan planın ve belirlenen yapılaşma koşullarının Meclisimizin 2018/1514, 1631, 1751 ve 1855 sayılı kararlarına istinaden hazırlanan protokol koşulları çerçevesinde belirlendiğinden itirazların bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiği,

-TMMOB Şehir Plancıları Odası 26.04.2019 gün ve 60351 sayılı dilekçesi ile yapılan itirazda;
•Protokol yapımı ile yapılaşma koşullarının belirlenmesinin kamu yararına, şehircilik ilke ve esaslarına aykırı olduğu gerekçesi,

T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİKarar No:744 12.07.2019


-2-•Protokol maddelerinde de bulunan ve nazım plan notlarına işlenen kademeli yapılaşma koşullarına itiraz edilerek tüm alanda protokol yapılan/yapılmayan parsel ayrımı olmadan aynı yapılaşma koşullarının sağlanmasının talep edildiği,

•1/1000 ölçekli uygulama plan ile belirlenen yapı yoğunluğunun 1/25000 ölçekli plan ile belirlenen nüfus yoğunluğuna aykırı olduğu, protokol ile belirlenen anlaşma oranlarına göre planların hazırlanmasının mevzuata aykırı olduğu,

•Planda belirlenen emsal değerlerinin protokol esasları çerçevesinde belirlenmesinin anayasal eşitlik ilkesine aykırı olması iddiası ve tek bir emsal değerinin belirlenmesi talebi ile itiraz edildiği,

*Yapılan protokol ve Arsa Üretim Alam ilanı 5393 Sayılı Yasa'nın 69. maddesi çerçevesinde yapılmakta olup herhangi bir aykırılık içermemesi, bir kamu kurumu olan Belediyemize arsa üretmek amacıyla yapılan projenin kamu yararı içermemesi gibi bir durumun söz konusu olamayacağından itirazın reddinin uygun olacağı, itiraz sahibi Şehir Plancıları Odası tarafından Belediyemiz Meclisinin 2018/1751 sayılı kararının iptali talebiyle açılan davada Ankara 10.İdare Mahkemesinin 2019/383E., 2019/367K. sayılı kararıyla davanın Ehliyet yönünden reddine karar verildiği,

*Yapılan planın ve belirlenen yapılaşma koşullarının Meclisimizin 2018/1514, 1631, 1751 ve 1855 sayılı kararlarına istinaden hazırlanan protokol koşulları çerçevesinde belirlendiğinden itirazların bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiği, Şehir Plancıları Odası tarafından Belediyemiz Meclisinin 2018/1751 sayılı kararının iptali talebiyle açılan davada Ankara 10.İdare Mahkemesinin 2019/383E., 2019/367K. sayılı kararıyla davanın Ehliyet yönünden reddine karar verildiği,

*Bölgeye ilişkin 1/25000 ölçekli planda nüfus yoğunluğunun 125-250 k/ha olarak belirlendiği, 1100 hektarlık planlama alanının tamamında dahi protokol yapılmış olması kabulünde bile bölgenin toplam nüfusunun 220.000 kişi olacağından üst ölçekli planlar ile herhangi bir uyumsuzluğunun bulunmaması, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 21. maddesinin 2. bendinde "Nazım ve uygulama imar planlan gerekli görülmesi halinde eş zamanlı olarak hazırlanabilir. Nazım imar planı kesinleşmeden uygulama imar planı onaylanamaz. Ancak, onay yetkisinin aynı İdarede bulunması halinde nazım ve uygulama imar planlan eş zamanlı olarak onaylanabilir." Denilmekte olup planların onay süreçlerinde mevzuata aykırı herhangi bir durum bulunmadığından itirazın reddinin uygun olacağı,

*Yapılan protokol ve imar planı işlemlerinin 5393 Sayılı Yasa'nın 69. Maddesi ile belirlenen yetki ve görevler çerçevesinde yapıldığından itirazın reddinin uygun olacağı,

T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİKarar No:744 12.07.2019
-3-


-3194 sayılı İmar Kanununun "Planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması" başlıklı 8. maddesinin b fıkrasındaki "...Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbeş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar." hükmü uyarınca, itirazlara ilişkin Belediye Meclisimizce bir karar alınması gerektiği,

Hususları tespit edilmiş olup, Yenimahalle İlçesi Susuz Mahallesi, Belören Arsa Üretim Alanı’na ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itirazların “reddi”ne ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oybirliği ile kabul edildi.
Fatih ÜNAL
1. Meclis Başkan Vekili
Cafer Tayyar ALTUĞ
Divan Katibi
Mehmet Kürşad KOÇAK
Divan Katibi


KasımTalha
6 ay önce - Cum 19 Tem 2019, 14:03

Ehliyet yönünden demek ne demek

Saray06
6 ay önce - Cum 19 Tem 2019, 14:23
Hayırlı olsun


Hayırlı uğurlu olsun. Haber veren herkese teşekkürler. Olumlu uğraşan çok oldu kaç yıldır. Olumsuzları Allah’a havale ediyorum ben. Umarım evlerimizde oturduğumuz günleri de tez zamanda görürüz.sayfa 1477
ANA SAYFA -> ANKARA - Haberler ve Sohbet