Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Mersin İhale Bilgileri ve Tarihleri
123 ... 363738   sonraki »

ANA SAYFA -> HABERLER ve SOHBET
cevap yaz
sayfa 1
hasanpozan
9 yıl önce - Çrş 26 Eyl 2012, 14:33
Mersin İhale Bilgileri ve Tarihleri


MERSİN İHALE BİLGİLERİ VE TARİHLERİ

Mersin de yapılacak veya yaptırılacak ÖNEMLİ projelerin ihale tarihlerini ve bilgilerini merak edenler için:MERSİN HAYVANAT BAHÇESİ İHALESİ:
Alıntı:
MERSİN HAYVANAT BAHÇESİ İHALESİ:

İhale Şehri Mersin
İş Şehri Mersin
Kurum Aboneler Görebilir
İşin Adı/Konusu/Cinsi Hayvanat Bahçesi Yaptırılacaktır İhale Tarihi 18.10.2012 09:30
İhale Usulü Açık İhale
Dosya No 2012/*****KAYNAK: http://www.resmiihaleler.com/tender-detail.php?id=742136


...


aykutsan
9 yıl önce - Çrş 26 Eyl 2012, 22:50

Hayırlı olsun Mersinimize yakışır .. güzel bir proje olur. ihşallah hayvanat bahçesi büyük olur.

serkan33

9 yıl önce - Çrş 26 Eyl 2012, 22:52

Sanıyorum bu hayvanat bahçesi ihalesi Mersin merkez değil Tarsus'un olmalı çünkü Tarsus'taki mevcut hayvanat bahçesi çok kötü şartlarda olduğu için basında da sık sık eleştiri konusu oluyor ve Burhanettin Kocamaz yeni bir hayvanat bahçesi yapılacağını belirtmişti, bu ihale Tarsus'un olabilir..

aykutsan
9 yıl önce - Çrş 26 Eyl 2012, 22:58

Bilmiyorum ama iş şehri mersin ..
tarsus olsaydı..Mersin - tarsus olurdu..


ferhatorhan
9 yıl önce - Prş 27 Eyl 2012, 11:57

Bu ihale ilanı Tarsus Belediyesinin.. Yapılacak hayvanat bahçesi için.
Mersin'de böyle bir proje gündem de yok.

Kamu İhale Kurumundan Bakabilirsiniz İhale İle İlgili bilgiler Aşağıdadır.

İhale Kayıt Numarası: 2012/134917

İhale Bilgileri
İhale Adı : Hayvanat Bahçesi
İhale Türü - Usulü : Yapım - Açık
İhale Branş Kodları (OKAS) : 45210000
Onay Tarihi : 20.09.2012
İlanın Şekli : İhale İlanı
İşin Yapılacağı Yer : Baraj havzası Tarsus/MERSİN
İhale Yeri - Tarihi - Saati : Tozkoparan Zahit Mahallesi Kasım GÜLEK Blv. Belediye Tesisleri Taski idari binası Turuncu Salon Tarsus/MERSİN - 18.10.2012
İhale Kayıt No Durumu : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık

kaynak: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/index.htmlhasanpozan
9 yıl önce - Prş 04 Ekm 2012, 12:59
MERSİN TOROSLAR KÜLTÜR MERKEZİ


MERSİN KÜLTÜR MERKEZİ İHALESİ

Alıntı:
MERSİN KÜLTÜR MERKEZİ İHALESİ

İhale Şehri Mersin
İş Şehri Mersin
Kurum Aboneler Görebilir
İşin Adı/Konusu/Cinsi Kültür Merkezi Yaptırılacaktır
İhale Tarihi 22.10.2012 10:00
İhale Usulü Açık İhale
Dosya No 2012/*****KAYNAK: http://www.resmiihaleler.com/tender-detail.php?id=744747...


yoncademirel
9 yıl önce - Çrş 28 Ksm 2012, 11:24
Erdemli-Silifke-Taşucu-13.Bl.Hd. Yolu İhalesi


28.11.2012 tarihinde Erdemli-Silifke-Taşucu-13.Bl.Hd. Yolunun Km:125+050-158+780 Arasındaki "Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı (BSK), Tünel İşleri, Tünel Elektromekanik İşleri ve Trafik Güvenliği (Yatay ve Düşey İşaretleme, Otokorkuluk)" İşleri (İKMAL) yapım işinin ihalesi yayınlanmıştır.

Alıntı:
TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI, ÜSTYAPI (BSK), TÜNEL İŞLERİ, TÜNEL ELEKTROMEKANİK İŞLERİ VE TRAFİK GÜVENLİĞİ (YATAY VE DÜŞEY İŞARETLEME, OTOKORKULUK)" İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERSİN 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ


Erdemli-Silifke-Taşucu-13.Bl.Hd. Yolunun Km:125+050-158+780 Arasındaki "Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı (BSK), Tünel İşleri, Tünel Elektromekanik İşleri ve Trafik Güvenliği (Yatay ve Düşey İşaretleme, Otokorkuluk)" İşleri (İKMAL) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası:2012/172940
1-İdarenin
a) Adresi:Karayollari 5.Bölge Müdürlügü G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası:3243201727 - 3243207135
c) Elektronik Posta Adresi:bol05@kgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
:İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:Erdemli-Silifke-Taşucu-13.Bl.Hd. Yolu
c) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 720 (Yediyüzyirmi) takvim günüdür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Karayolları 5.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu - MERSİN
b) Tarihi ve saati:28.12.2012 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
1 adet Toz Tutucu Sistemli Asfalt Plenti (En az 120 Ton/Saat Kapasiteli), 2 adet Elektronik Duyargalı Finişer (En az 200 Ton/Saat Kapasiteli),1 Takım Primer + Sekonder Konkasör Grubu (En az 110 Ton/Saat Kapasiteli), 1 adet Mekanik Plent (200 Ton/Saat Kapasiteli), 1 adet Kendi Yürür Demir Bandajlı Silindir (8 Ton statik ağırlıkta), 1 adet Kendi Yürür Demir Bandajlı Silindir (12 Ton statik ağırlıkta), 1 adet Kendi Yürür Demir Bandajlı Silindir (20 Ton statik ağırlıkta), 1 adet Kendi Yürür Vibrasyonlu Silindir (10 Ton Kapasiteli), 1 adet Kendi Yürür Distribütör (10 Ton Kapasiteli), 2 adet Roleytank (20 Ton Kapasiteli), 4 adet Lastik Tekerlekli Yükleyici, 20 adet Damperli Kamyon (120 HP), 2 adet Arazöz (10 Ton Kapasiteli), 1 adet Döner Tamburlu Süpürge Makinesi, 6 adet Kompresör (75 HP-250'lfm), 1 adet Otomotik Beton Santralı (50 m3/Saat), 4 adet Beton Vibratörü, 1 adet Greyder, 1 adet Dozer, 6 adet Ekskavatör (120 HP), 8 adet Transmikser, 1 adet Kompaktör, 2 adet Lastik Tekerlikli Silindir, 2 adet Jumbo, 4 adet Jetfan, 2 adet Enjeksiyon Makinesi (210 cfm'lik Kompresör+Enjeksiyon Boruları+Malzeme Tankı), 2 adet Motopomp, 1 adet Tünel Kalıbı (yatayda ve düşeyde yürüyen seri kullanıma uygun çelik kalıp)
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan (A) ALTYAPI İŞLERİ/II. GRUP: Tünel işleri veya (A) ALTYAPI İŞLERİ/V GRUP: karayolu işleri (altyapı+üstyapı) benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1100 TRY (Türk Lirası)karşılığı Karayolları 5.Bölge Müdürlüğü Yol Yapım Başmühendisliği - MERSİN adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 5.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu - MERSİN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20Kaynak: https://ekap.kik.gov.tr/


hasanpozan
9 yıl önce - Çrş 05 Arl 2012, 15:06
MERSİN LOJİSTİK MERKEZ İHALESİ


MERSİN LOJİSTİK MERKEZ İHALESİ

Alıntı:
MERSİN LOJİSTİK MERKEZ İHALESİ

İhale Şehri: Ankara
İş Şehri: Mersin
Kurum Aboneler Görebilir
İşin Adı/Konusu/Cinsi: Lojistik Merkez İşi Yaptırılacaktır
İhale Tarihi: 09.01.2013 - Saat: 14:30
İhale Usulü Açık İhale
Dosya No 2012http://www.resmiihaleler.com/tender-detail.php?id=788088.


hasanpozan
9 yıl önce - Sal 11 Arl 2012, 22:22
MERSİN YENİ ARKEOLOJİ MÜZESİ PROJE YAPIM İHALESİ


MERSİN YENİ ARKEOLOJİ MÜZESİ PROJE YAPIM İHALESİ

Alıntı:
MERSİN YENİ ARKEOLOJİ MÜZESİ PROJE YAPIM İHALESİ

PROJE YAPIM HİZMETİ ALINACAKTIR

Mersin Özel İdaresi İmar İnşaat Daire Başkanlığı

Mersin Yeni Arkeoloji Müzesi Proje Yapımı Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/173046

İhalenin
a) Yapılacağı yer : Mersin İl Özel İdaresi İmar İnşaat Daire Başkanlığı Kültür Koruma Müdürlüğü Camişerif Mah. 5226 sk. (Sanat Sokağı) No:11 Akdeniz / MERSİN
b) Tarihi ve saati : 18.12.2012 - 10:00


serkan33

9 yıl önce - Çrş 12 Arl 2012, 00:12

İşte bu süper haber, binlerce yıllık Akdeniz medeniyetlerinin üzerinde kurulu ilimizde basit ve küçücük bir müze vardı ve bence bu utanç verici bir durumdu, umarım gerçekten büyük ve komplike bir yapı olur, yer seçimi doğru yapılır ve mimarisi de uyduruk birşey olmaz umarım!!!sayfa 1
123 ... 363738   sonraki »
ANA SAYFA -> HABERLER ve SOHBET