Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 2
mustafa akça
8 yıl önce - Pzr 18 Arl 2011, 15:00

fatih teki parklara mobese sistemi takılmaya başlanmış

Ali Ank06
8 yıl önce - Sal 20 Arl 2011, 11:28(+)

(+)

(+)fatihteki çeşitli parklardan mobese kameraları


Ali Ank06
8 yıl önce - Pzr 01 Oca 2012, 19:35(+)
mustafa akça
7 yıl önce - Cmt 31 Mar 2012, 19:15

fatihteki kavşaklara düzenleme yapılmadı belediye bu yönden çok duyarsız
not: arama motorlarında gözükmediği için başlığın ankara fatih olarak güncellenmesi uygun olur diye düşünüyorum
sorumlulara duyurulur


mustafa akça
7 yıl önce - Pts 16 Nis 2012, 12:12

gaziosmanpaşa mahallesine avm ve sosyal tesis yapılacakmış belediye ihaleye çıkıyor


Alıntı:
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR.
16.04.2012 - 08:50 | Yazı Boyutu: 10 12 14 16


SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:
1.1. İdarenin:
a) Adı : Sincan Belediye Başkanlığı
b) Adresi : Tandoğan Mah. Billur sokak No:8 06930 Sincan/ANKARA
c) Telefon numarası : 0 312 271 12 69-270 41 77
ç) Faks numarası : 0 312 271 12 72
d) Elektronik posta adresi : sincanbelediyesi@sincan.bel.tr.
e) İlgili personel : Yasemin Serap İŞLEYEN- Abdulkadir SAĞLAM
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
2. İHALENİN KONUSU:
2.1. İhalenin konusu; Sincan Belediyesi mücavir alanı içinde, mülkiyeti belediyemize ait Gazi Osman Paşa Mahallesi imarın 1510 ada 1 parsel üzerinde ihale şartnamesi, ilanda belirtilen şartlar ve sözleşme hükümleri gereği Ticaret Alanı+Alışveriş Merkezi+ Sosyal Tesislerin inşaatı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” ile Kat Karşılığı inşaat yaptırılması işidir.
3. TAŞINMAZIN EVSAFI, MUHAMMEN BEDELİ:
3.1.Ankara İli Sincan İlçesi Gazi Osman Paşa Mah. 1510 ada 1 parselde kayıtlı 4.420 m2 arsa alanına sahip 19.583,56 m2 inşaat alanı olup muhammen bedeli 14.196.800,95 TL, geçici teminat miktarı 425.904,03 TL’ dir.
3.2. Sincan İlçesi Gazi Osman Paşa Mah. 1510 ada 1 parsel imar durumunda Ticaret Alanı, E=2, Hmax=serbest, ayrık nizam olarak belirtilmiştir.
4-İHALE TARİH, SAAT VE YERİ:
4.1 Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın ihalesi, Tandoğan Mah. Billur sokak No:8 2. Kat Belediye Meclis Salonu 06930 Sincan/ANKARA adresinde 25.04.2012 tarihinde saat:11:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar aynı adrese teslim edilecektir. Yapılan ihaleden sonuç alınamaması ve/veya ihaleye katılımın olmaması halinde aynı şartlarla ihale komisyonunca uygun görülmesi halinde; aşağıda belirtilen gün ve saatte istekliler arasında PAZARLIK YÖNTEMİ uygulanacaktır.
İhale tarihinden itibaren 15 gün içerisinde istekli olması durumunda 16.05.2012 tarihinde, saat 14:00’de Pazarlık Yöntemi uygulanacak olup, talipli olmaması veya sonuç alınamaması halinde ihale iptal edilecektir.
5.İHALE ŞARTNAMESİNİN GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ:
5.1. İhaleye ait şartname aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylanmış şartnameyi satın alması zorunludur.
a) Şartnamenin görülebileceği ve satın alınabileceği yer: Tandoğan Mah. Billur Sok. No:8 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğü Sincan/ANKARA
b) Şartname satış bedeli: 250,00 TL
6.İHALEYE KATILABİLME ve YETERLİK ŞARTLARI:6.1 İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak İdareye teslim etmeleri gerekmektedir.
6.1.1 İstekli Gerçek Kişi İse:
a) Kanuni ikametgâh belgesi (Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir.),
b) Noter tasdikli imza beyannamesi,
c)İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri ve/veya imza beyannamesi,
ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,
e) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir),
6.1.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:
a) İsteklinin ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından veya diğer resmi makamlardan tüzel kişiliğin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,
b) Tüzel kişiliğin imza ve yetki sirkülerinin ve/veya tüzel kişilik adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu tüzel kişiliğin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri ve/veya imza beyannamesi,
c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi (yazılı olarak),
ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir),
d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
6.2 İsteklilerin “Yapım İşleri için Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesine “ihale şartnamesine ek özel şartnameye “Yapım Tesis ve Onarım İşleri İhalesine katılma yönetmeliğine ve 2’nci maddede adı geçen uygun bedel tebliği hükümlerine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte; ihaleye katılmaya yeterli olup olamadıklarının tespiti için 25.04.2012 günü saat 10:00’a kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte;
a)Ortak girişim olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış Ortaklık Sözleşmesini,
b)2007-2011 (5 yıl) yıllarına ait (2007’den sonra kurulan şirketler için kurulduğu yıldan itibaren) Gelir ve Kurumlar Vergisi Borcu olmadığına dair belge,
c)Mali Durum Bildirisi ve belgelerini,
d)Yapı araçları taahhütnamesini,
e)Teknik personel taahhütnamesini,
f)Halen taahhüdündeki işler bildirisi ve belgelerini,
g)Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanı ve belgeleri,
h)2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre cezalı olmadığına dair beyanlarını,
ı)İş yeri görme belgesini,
i)Müteahhitlik yaptığına dair belge (A Grubu) veya Kamu İhale Tebliğinin (Benzer işlere dair tebliğ) Benzer İş Grupları Listesi (A) Üst Yapı (Bina) Grubu İşler III. Grup İşler’e uygun benzer İş Bitirme Belgelerinin aslı.
j)Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler: İstekliler; ihale konusu iş ile ilgili TSE’den veya Uluslar Arası Akreditasyon Formu karşılıklı tanınma anlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarından alınmış ISO 9001; 2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesinin verilmesi idarece tercih sebebi olabilecektir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Kalite Belgesi ile OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kalite Belgeleri tekliflerin aynı olması durumunda idarece tercih sebebi olabilecektir.
7. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.
8. İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.
9. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

http://www.sincan.bel.tr/sdetay.asp?did=544sayfa 2
ANA SAYFA -> ANKARA