Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 3
mustafa akça
8 yıl önce - Prş 13 Ekm 2011, 21:19

rekrasyon projesinin ikinci etabına dahil olan sera parkı tamamlanmış sayılır kamelyaları spor aletleri vs çoğu yapılmış kullanımına az bi süre kaldı diyebiliirm

mustafa akça
8 yıl önce - Prş 02 Şub 2012, 13:18

Alıntı:
SERA PARK ÇOBAN ÇEŞMESİ MEVKİİ REKREASYON ALANI
25.01.2012 - 15:58 | Yazı Boyutu: 10 12 14 16
SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SERA PARK ÇOBAN ÇEŞMESİ MEVKİİ REKREASYON ALANI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2012/8649
1-İdarenin
a) Adresi : Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No:7 06930 Sincan/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122711269 - 3122704177 - 3122711272
c) Elektronik Posta Adresi : sincanbelediyesi@sincan.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Sincan İlçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 180 (Yüzseksen) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No:7 2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 22.02.2012 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
b) Teknik Personel:
Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri
1 Peyzaj Mimarı En az 3 yıl deneyimli
1 İnşaat Teknikeri En az 3 yıl deneyimli
1 Elektrik Teknikeri En az 3 yıl deneyimli
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin B Üst Yapı (Bina) İşleri -III.Grup İşlerdir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Peyzaj Mühendisliği bölümüne ait mezuniyet belgesi/diploma, benzer işe denk sayılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No:7 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğü 06930 Sincan/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No:7 2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

http://www.sincan.bel.tr/sdetay.asp?did=476

sincan belediyesi belören çoban çeşmesi rekreasyon alanı için ihaleye çıkmış hayırlı olsun
ayrıca KAMERİYE ve BANK ALIMI da yapılacakmış


Ali Ank06
8 yıl önce - Sal 07 Şub 2012, 13:28

ihaleye 22 şubat ta çıkıyorlarmış işin bitiş süresi 180 günmüş iş bittikten sonra ortaya süper bir mesirelik alan çıkacaktır ankaranın en gözde mekanları arasına gireceği kanatindeyim konumu itibariyle süper bir yer her zaman söylemişimdir seyir terası ile manzarasıda ortaya çıkacaktır belediyenin daha aktif olması gerekiyor işi ağırdan almaması lazım

gecegorusu
7 yıl önce - Pzr 10 Şub 2013, 10:44
neresi


Arkadaşlar burası tam olarak neresi tarif edebilir misiniz? Teşekkürler...

Erdem Taşlıca
6 yıl önce - Pts 22 Nis 2013, 20:24

Belören'deki çalışmalar bitirilmiş gibi. Sadece ağaçlandırılacak olan kısımdaki çalışmalar bitti mi bilmiyorum ama rekreasyon çalışmasının olduğu kısım tamamlanmış. Çok güzel bir alan ortaya çıkmış.

Yerini merak edenler için, en alttaki haritada yeşil olan kısım rekreasyon alanını, mavi kısım ise sadece ağaçlandırılmış olan kısmı göstermektedir.


(+)
 

(+)  

(+)  

(+)

(+)
 sayfa 3
ANA SAYFA -> ANKARA