Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Bülent
10 yıl önce - Pts 11 Ağu 2008, 12:34
Fotoğraf tutkunlarına Karşıyaka'da yarışma


Fotografci arkadaslara duyurulur.

Alıntı:
Fotoğraf tutkunlarına Karşıyaka’da yarışma

Kar­şı­ya­ka Be­le­di­ye­si’yle Ege Fo­toğ­raf ve Si­ne­ma Ama­tör­le­ri Der­ne­ği, işbirliği yaptı, fo­to­ğraf ya­rış­ma­sı dü­zen­le­di.

İl­çenin; ta­ri­hi, kül­tü­rel ve tu­ris­tik do­kusu­nun far­ke­dil­me­si, ta­nın­ma­sı ve fo­toğ­raf yo­luy­la gör­sel bel­lek oluş­tu­rul­ma­sı ama­cıy­la dü­zen­lendiği belirtildi. De­re­ce­ye gi­ren­le­re pa­ra ödü­lü ve­ri­le­cek. Kar­şı­ya­ka Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ce­vat Du­rak, ya­rış­ma­nın ama­tör pro­fes­yo­nel ay­rı­mı ol­mak­sı­zın her­ke­se açık ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, tüm sa­natse­ver­le­ri ya­rış­ma­ya ka­tıl­ma­ya da­vet et­ti.
Du­rak, “Sü­rek­li de­ği­şen bir kent­te ya­şı­yo­ruz. Bu de­ği­şim en iyi, fo­toğ­raf­lar­la iz­le­ne­bi­lir. Ta­ri­hi, kül­tü­rel ve tu­ris­tik do­ku­suy­la bir kent kar­şı­nı­za geç­miş poz ve­ri­yor. Ka­çır­ma­dan çe­kin ve bi­ze yol­la­yın, Kar­şı­ya­ka’nın gör­sel bel­le­ği­ni bir­lik­te oluş­tu­ra­lım” dedi. Ya­rış­ma il­gi­li ay­rın­tı­lı bil­gi­nin www.kar­si­ya­ka.bel.tr ad­re­sin­den alı­na­bi­le­ce­ği be­lir­til­di.

Milliyet.com.tr


ANA SAYFA -> İZMİR - Haberler ve Sohbet