Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Elazığ - Eski Fotoğraflar
« önceki   123 ... 929394   sonraki »

ANA SAYFA -> Diğer Şehirler
cevap yaz
sayfa 93
hakan023
2 hafta önce - Çrş 07 Nis 2021, 14:29
Alzi23
1 hafta önce - Cmt 10 Nis 2021, 11:32

Alıntı:
1930 ELAZIĞ’INDAN HABERLER

https://elazigfirat.com/1930-elazigindan-haberler/
Bu sayıda Cumhuriyet Gazetesinin arşivlerinden bir belge var. 19 Ağustos 1930 tarihli Cumhuriyet gazetesinin 3. sayfasında yer alan ve Elazığ ilinden gönderildiği anlaşılan bir telgrafta A. Fuat adlı gazete muhabirinin bildirdikleri dönemin sıkıntılarını, yeni kurulmuş cumhuriyetimizin Türk dili konusunda kaygılarını anlatırken bir yandan da kentimizin tarihi ve çevresi ile ilgili bilgi veriyor. Gazetede memleketimizden iki de fotoğraf yer almış

ELÂZİZ’DE HALK İŞLERİ

Türk ahali niçin Kürtçe konuşuyor? — Yıllanmış bir âşık! — Maarif teşkilâtı mükemmel — Şehir susuz —Göz hastalığı çokken göz tabipliği lâğvedilir mi? Asayiş memnuniyete şayandır

U. Muhabirimizden:

Elâziz 5 — Şark vilâyetlerimizden teşkili en yeni olanı Elâziz’dir. 1296 tarihînde bu vilâyet teşkil olunduğu zaman şimdi kasabanın bulunduğu yer, Çötelizade ailesinin çiftliği imiş... Kürdistan ıslahatına memur olan meşhur Sadrazam Reşit Paşa, Mezraa denilen bu çiftliğe gelmiş ve Çötelizadelerin konağına misafir olmuş...

O vakte kadar vilâyet merkezi olan Harput kalesinin terki ile bu çiftliğin kumandanlık merkezi olmasını münasip görmüş. Eski bir salnameden öğrendim, teşkilâtta ilk Vali Hakkı Paşa namında bir zat…

Sultan Aziz zamanında ve Vali Hasan Paşa idaresinde bir kasaba halinde tesis olunan Mamuretülâziz kasabası bugün iki bin haneden ibarettir. Murat suyuna kadar devam eden Uluova’nın meyilleri üzerinde yapılmıştır. 1088 rakımlı olan bu ova su hususunda hasistir ve bugün Elâziz’in en büyük derdi susuzluktur.

Civarındaki yedi parça köylerde beraber 32.000 ne baliğ olan bu nüfus ziraat ve içme sularında çok sıkıntı çekiyorlar.

Elâziz halkı bilhassa kasaba halkı kamilen Türk’tür. Lehçe itibarile hataları hafiftir. Bütün şarklılar gibi çok zeki ve çok hassastır.

Şiveye hafif Kürtçe ve Acemce karışmıştır. Köylerinde maalesef Kürtçe konuşulduğunu kasabada da avamın bu hatayı yaptığını gördüm. Bu hatanın şiddetle men’i lâzımdır. Türk halkının Kürt şive ve lisanına zebun olması, kendi öz dili yerine onu kullanması acı bir şeydir. Yazık!...

Elâziz’de Cumhuriyet hükümeti samimiyetle çalışmış ve çalışıyor. Bilhassa imar, inzibat ve içtimaiyatında şimdiki Vali Fahri Bey cezri adımlarla çok muvaffakiyetle yürüyor. Yollar açıyor, kasabada nezafete çok dikkat ediyor.

Fahri Bey tam mefkûreci bir Cumhuriyet Valisi, tetkik ettiğim idaresini çok beğendim. Nazari hükûmetçilik etmiyor.

Dün Vali Beyle beraber kavunları ile meşhur Kövenkli köyüne gittik Evine misafir olduğumuz ihtiyar Ahmet Ağa ile görüştüm. Cumhuriyet hükümetinin büyük gayelerini kendine göre anlamış ve çok memnun görünen Ahmet Ağa eski bir âşık ve dertli bir şair.

Yirmi sene mütemadiyen kalbini yakan ve halâ da yaktığını söylediği bir aşkın tuhaf maceralarını anlattı. Ahmet Ağa bu aşkın ilhamları ile bir halk şairi olmuş, şarkıları bu havalide pek meşhur.

Elâziz’de maarif hareketleri canlı ve şuurlu bir halde… Merkezi vilâyette 175 mevcutlu ve beş sınıflı bir muallim mektebi, 300 talebesi olan bir orta mektep, şehir yatı mektebi, köy yatı mektebi var.

Bu irfan yurtlarının ve Cumhuriyet maarif idaresinin başında da tahsili ve düşünceleri yüksek bir maarif müdürü var:

Hikmet Bey vazifesinde çok çalışıyor, bu kadarla da kalmayarak memleketin içtimaî her derdine candan koşuyor. Türk ocağına hars! bütün mesaisine iştirak ediyor. Hikmet Bey, Sivas tarihini de vücuda getirenlerden biridir.

Kasabanın ferah bir sahasında sabık fırka kumandanı miralay Galip Bey güzel bir park vücuda getirmiş, fakat bu sene suyun azlığından maalesef bu park kurumuştur.

Elâziz’de ve bütün bu havalide göz hastalığı fazla... Memleket hastanesinde de Nail Bey isminde çok değerli bir göz tabibi varmış, şayanı hayret ve eseftir ki bu elzem vazife lâğvedilmiş ve Nail Bey başka tarafa alınmış!..

Elâziz postanesini her yerdekinden viran, adeta gayrikabili ikamet bir halde buldum. Umum müdürlüğün nazarı himmetini celbederim.
Elâziz’in çeşmeleri bugün kuruş bir haldedir.

Çeşmelerin çoğu akmıyor... Park kurumuş... İçme ve tathirat sulan birkaç çeşme ile kuyulara kalmıştır. Gayyur Vali Fahri Bey şehrin bu hayatî ihtiyacına esaslı çareler aramaktadır.

Elâziz’in elektrikle tenviri de düşünülüyor. Hatta bazı şirketlerle müzakerata girişilmiştir. Elâziz’de asayiş de çok mükemmeldir. Hükümetin asayiş hususunda gösterdiği dikkat ve himmet iftiharla zikredilir.

A. Fuat (19 Ağustos 1930 / Elaziz) (Cumhuriyet Gazetesi Arşivi)

04.04.2021
Cem Bayındır


(+)
h4runtly
1 hafta önce - Cmt 10 Nis 2021, 12:04

Biz ne zaman Harput'dan Mezre'ye inmişiz, başlamış derdimiz. Daha o dönemlerde kurulalı 4 yıl kadar olan Elaziz vilayetinde susuzluk, bu durumdan mütevellit peyzaj alanında ki problemler baş göstermiş...

Faruk00
5 gün önce - Cum 16 Nis 2021, 22:19


(+)


Mühendislik fakültesi ve Çaydaçıra Kavşağı.


hakan023
3 gün önce - Pzr 18 Nis 2021, 18:41

sayfa 93
« önceki   123 ... 929394   sonraki »
ANA SAYFA -> Diğer Şehirler