Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 5
ÖzgürZB

2 yıl önce - Pzr 03 Hzr 2018, 16:59

Yıkılacakta 4 senedir yıkılacak ben inanmıyorum şahsen!

Ahmed Bayezid
2 yıl önce - Pts 25 Hzr 2018, 15:09
İBB Kültür, Spor, Hizmet ve Otopark Yapıları (2017/07) Projelerin Hazırlanması İçin Ön Seçim İlanı


---------------------------------------25.06.2018---------------------------------------İhale Metni

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PROJE YAPIM DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR
İstanbul Genelinde Kültür, Spor, Hizmet ve Otopark Yapılarına Ait Projelerin Hazırlanması (2017/07) danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası : 2018/6424
1-İdarenin
a) Adresi : Hacıahmet Mah. Yeniyol Zarif Sok. No: 22 34440 Kasımpaşa BEYOĞLU/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124499988 - 2124495199
c) Elektronik Posta Adresi : ustyapiprojeler@ibb.gov.tr
ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 221.000 m² Muhtelif Yapı Projesi ile 37.000 m² Açık Alan Düzenlemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İstanbul İli
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 400 takvim günüdür

3- Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğü Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 34568 Bakırköy/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 14.02.2018 10:00

4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
2.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;
a) Toplam ciro için en az 5.000.000 TRY (Türk Lirası)
b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işleri için, 3.500.000 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 6.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:
POZİSYON ADET ASGARİ TOPLAM
GENEL DENEYİM
(Yıl) ASGARİ BENZER
İŞLERLE İLGİLİ
TOPLAM MESLEKİ DENEYİM
(Yıl)
Proje Koordinatörü
(Mimar veya İnşaat Mühendisi) 1 10 5
Proje Müdürü
(Mimar veya İnşaat Mühendisi) 1 10 5
Mimar 1 8 4
İnşaat Mühendisi 1 8 4

b) Teknik Personel:
1 Adet Proje Koordinatörü (En az 10 yıllık toplam deneyim ve en az 5 yıllık da istenen pozisyon ile ilgili mesleki deneyimi bulunan Mimar veya İnşaat Mühendisi olacaktır)
1 Adet Proje Müdürü (En az 10 yıllık toplam deneyim ve en az 5 yıllık da istenen pozisyon ile ilgili mesleki deneyimi bulunan Mimar veya İnşaat Mühendisi olacaktır)
1 Adet Mimar (En az 8 yıllık toplam deneyim, her türlü bina uygulama projelerinin yapımı ve kontrollüğü konularında da en az 4 yıllık mesleki deneyimi bulunan Mimar olacaktır.)
1 Adet İnşaat Mühendisi (En az 8 yıllık toplam deneyim, her türlü bina uygulama projelerinin yapımı ve kontrollüğü konularında da en az 4 yıllık mesleki deneyimi bulunan İnşaat Mühendisi olacaktır.)
3 Adet Mimar (En az 5 yıllık toplam deneyim, 3 yıllık mesleki deneyim)
2 Adet Peyzaj Mimarı (En az 5 yıllık toplam deneyim, 3 yıllık mesleki deneyim)
2 Adet Şehir Plancısı (En az 5 yıllık toplam deneyim, 3 yıllık mesleki deneyim)
2 Adet İnşaat Mühendisi (En az 5 yıllık toplam deneyim ,3 yıllık mesleki deneyim)
2 Adet Makina Mühendisi (En az 5 yıllık toplam deneyim, 3 yıllık mesleki deneyim)
2 Adet Elektrik Mühendisi (En az 5 yıllık toplam deneyim ,3 yıllık mesleki deneyim)
2 Adet Harita Mühendisi (En az 5 yıllık toplam deneyim, 3 yıllık mesleki deneyim)
1 Adet Jeoloji Mühendisi (En az 5 yıllık toplam deneyim, 3 yıllık mesleki deneyim)
1 Adet Jeofizik Mühendisi (En az 5 yıllık toplam deneyim, 3 yıllık mesleki deneyim)
1 Adet Teknik Ressam (AUTOCAD bilen en az 5 yıllık toplam deneyim, 3 yıllık mesleki deneyim. Autocad bilgisine dair açıklamaya özgeçmişte yer verilecektir)
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğinde yer alan;
III. Sınıf Yapılar
A Grubu Yapılar: Okul, Mahalle Spor Tesisleri, Alışveriş merkezleri, Ticari bürolar, Katlı Garajlar, Kreş ve Gündüz bakımevleri, Semt postaneleri, Hobi ve Oyun salonları v.b.) B Grubu Yapılar: İdari binalar, Belediyeler ve çeşitli amaçlı kamu binaları, Gençlik Merkezleri, Halk evleri, Sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri, Fuarlar, Marinalar, Sergi salonları, Misafirhaneler, Pansiyonlar, Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri, Jandarma ve emniyet karakol binaları v.b.)

IV. Sınıf Yapılar
A Grubu Yapılar: Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve ek tesisleri olan eğitim yapıları),Poliklinikler, Kaplıcalar, şifa evleri vb. termal tesisleri, İbadethaneler (1000 kişiye kadar), Müstakil spor köyleri, Yaşlılar Huzurevi, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, Büyük alışveriş merkezleri, Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri, Kaplıcalar, şifa evleri vb. termal tesisleri, Apartman tipi konutlar, Oteller (1 ve 2 yıldızlı), Liman Binaları v.b.)

B Grubu Yapılar: İş Merkezleri, Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları, Büyük postaneler (merkez postaneleri), Otobüs terminalleri, Eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları), Banka binaları, Normal radyo ve televizyon binaları, . Özellikli müstakil konutlar (villalar, teras evleri, dağ evleri, kaymakam evi), Araştırma binaları, laboratuarlar ve sağlık merkezleri v.b.)

C Grubu Yapılar: Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları Bakanlık binaları Yüksek öğrenim yurtları Arşiv binaları Büyük Adliye Sarayları Otel (3 yıldızlı) ve moteller Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri İl tipi hükümet konakları ve büyükşehir belediye binaları v.b.)

V. Sınıf Yapılar
A Grubu Yapılar: Televizyon, Radyo İstasyonları binaları, Orduevleri, Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve 600 m2 üzerindeki özel konutlar, Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market, v.b. bulunan), Yapı yüksekliği 51,50 metreyi aşan yapılar, Üniversite kampüsleri v.b.)

B Grubu Yapılar: Kongre Merkezleri, Olimpik spor tesisleri, hipodromlar, Bilimsel araştırma merkezleri, AR-GE binaları, Hastaneler, Havalimanları, İbadethaneler (1000 kişinin üzerinde), Oteller (4 yıldızlı) v.b.)

C Grubu Yapılar: Oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı), Müze ve kütüphane kompleksleri v. b.)

D grubu Yapılar: Opera, Tiyatro, Bale Yapıları, Konser Salonları ve Kompleksleri, Tarihi eser niteliğinde olup restore edilerek veya yıkılarak aslına uygun olarak yapılan yapılar vb. Yukarıda belirtilen işlerden herhangi birine ait proje yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından en az 3, en fazla 10 aday teklif vermek üzere davet edilecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hacıahmet Mah. Yeniyol Zarif Sok. No:22 34440 Kasımpaşa - BEYOĞLU / İSTANBUL adresinden satın alınabilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların Ön yeterlik dökümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.
9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğü Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 34568 Bakırköy/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

(+)(+)

Alıntıdır
-------------------------

Bu sefer yeni stad için kazma vuruluyor mu acaba? Resimdeki stad projesi Zeytinburnu stadı projesine ait çünki?


Misafir 9be

2 yıl önce - Sal 26 Hzr 2018, 01:24

ihaleyi hangi şirket aldı

ccahit
1 ay önce - Sal 16 Mar 2021, 13:03

Bu projede son durum nedir? 17 bin kapasite ve stad altında 3 kat otopark ile oldukça iddialı ve işlevsel bir proje tribün yapısı ile tire stadyumuna benziyor.

ÖzgürZB

2 hafta önce - Pzr 04 Nis 2021, 04:51

Yalan oldu ses seda yok stad patates tarlası gibi duruyor...sayfa 5
ANA SAYFA -> İSTANBUL