Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
İzmir Restorasyon
« önceki   123 ... 91011 ... 727374   sonraki »

ANA SAYFA -> İZMİR - Haberler ve Sohbet
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
sayfa 10
OrhunAlac
10 yıl önce - Sal 12 Şub 2008, 21:16

Yıkım ganimeti!

MUSTAFA OĞUZ DHA


KEMERALTI Havra Sokağı�ndaki Karaosmanoğlu Hanı, kaderiyle baş başa kalıp tehlike yaratınca, aslına uygun yapılmak üzere yıkıldı. Dar gelirliler de yakacak ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çoluk-çocuk, enkaza hücum etti. Vatandaşlar; tahta, odun, mukavva ve kağıt atıklarını topladı.

http://www.milliyet.com.tr/2008/02/12/ege/ege02.html


OrhunAlac
10 yıl önce - Pts 03 Mar 2008, 20:32
Tarihe sihirli dokunuş


İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin simge yapılarını restore ederek, kent kültürüne kazandırıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kemeraltına yeni kimlik kazandırmak amacıyla cephe düzenlemesi çalışması başlatıldığı ve projenin ilk aşamasının tamamlandığı belirtildi. İzmir 1 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun ikinci etap için sunulan projeyi de onayladığı, çalışmalar kapsamında, 250 metrelik mesafede çok sayıda işletmenin cephelerinin restore edileceği duyuruldu. Anafartalar Caddesi Cephe Düzenleme Projesi'nin 2. etap çalışmaları kapsamına Milli Kütüphane Caddesi'ndeki Güzel İzmir Hanı ile Hüseyin Efendi Kuru Kahvecisi'nin yanındaki 853 Sokak'ta yer alan dört yapının da cepheleri düzenlenecek.

Tarihi çarşıdaki mimari ve kültürel özelliği olan yapıların cephelerini restore etmek için başlatılan çalışmalar kapsamında ilk etapta, Kemeraltı'nın Konak girişinden itibaren 215 metrelik mesafede Hüseyin Efendi Kuru Kahvecisi ile 852 Sokak köşesindeki simitçiye kadar olan bölümde yer alan 72 işletmenin Anafartalar Caddesi'ne bakan cepheleri restore edilmişti.
Diğer Tarihi Bina Çalışmaları
Anadolu Kulübü olarak işlevini sürdüren Alsancak'taki tarihi binayı restore ettiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, kültürel aktivite merkezi haline getirilmesi planlanan 150 yıllık hava gazı fabrikası, kentin iki yüz yıllık tarihine tanıklık eden dönertaş sebilinin restorasyonunu da tamamladı.

Çalışmalar kapsamında Narlıdere'nin ayakta kalan en eski binası olan tarihi cemevi de restore edilerek müzeye dönüştürüldü ve Narlıdere Kültür Evi adıyla hizmete açıldı. Eski un fabrikasının restorasyonunu sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Narlıdere'nin ayakta kalan en eski binası olan tarihi cemevini restore ederek müzeye dönüştürdü.

Belediye, bahçesinde Latife Hanım'ın dedesi Uşşakizade Sadık Bey ve eşi Makbule Hanım'ın naaşlarının bulunduğu Emir Sultan Türbesi'nin restorasyonu için de İzmir 1 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararını bekliyor.www.arkitera.com


OrhunAlac
10 yıl önce - Çrş 26 Mar 2008, 01:10
Demirhan restorasyonu


BÜYÜKDEMİRHAN'A İKİNCİ YAŞAM

Ahşap ve bakır işi gibi çalışmaların bulunduğu Büyük Demirhan, Kemeraltı Çarşısı’nda Abacıoğlu’ndan sonra günümüze kavuşturulan ikinci han olacak.

Belediye Etüt Proje Müdürlüğü tarafından hazınlanan röleve ve uygulama projeleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na gönderildi. Önümüzdeki günlerde onaydan sonra restorasyon başlayacak. Yeni bir yüzle turistlerin karşınına çıkacak handa, cephe yenilemeleri yapılacak. Hanın orijinalliğine sadık kalacaklarını belirten Konak Belediye Başkanı Ali Muzaffer Tunçağ, sonradan yapılan eklentilerin ve sıvaların kaldırılacağını söyledi. Tunçağ, restorasyonu tamamlanan ve Kemeraltı’na gelen vatandaşların uğrak yeri olan Abacıoğlu Han’da olduğu gibi esnafla ortak bir çalışma yürüteceklerini vurguladı. Başkan Tunçağ, daha önce Basmane Toplum Eğitimi ve Kültür Merkezi, Alsancak İş-Kur binası,Türkyılmaz Mahallesi Ökmen Evi, Altınordu Spor Kulübü binası ve Saadet Mirci Semt Merkezi binalarının emlak vergilerinden aktarılan fonlarla yaşam bulduğunu hatırlatti.www.milliyet.comOrhunAlac
10 yıl önce - Prş 17 Nis 2008, 00:49

Yukardaki binanin eski ve yeni hallerini buldum karsilastirma amaciylaOrhunAlac
10 yıl önce - Pts 02 Hzr 2008, 20:42

İzmir, eskisi gibi görkemli olacak
İZ­MİR Milliyet

Büyükşehir ve Konak belediyeleri, 8 bin 500 yıllık kenti, zengin tarihine layık görünüme kavuşturacak. Kemeraltı-Kadifekale-Agora üçgeninde, turizme yönelik dev adımlar atılacak

* Habere yorum yaz
* Arkadaşına gönder
* Sitene ekle
* Sayfayı yazdır

Ko­nak, Ke­me­ral­tı ve Ka­di­fe­ka­le çev­re­sin­de­ki ta­ri­hi ya­pı­lar, Bü­yük­şe­hir ve Ko­nak be­le­di­ye­le­ri­nin iş­bir­li­ğiy­le ade­ta ye­ni­den do­ğa­cak. Bu böl­ge­le­rin ye­ni­den dü­zen­len­me­si ve ar­ke­olo­jik mi­ra­sın tek tek or­ta­ya çı­ka­rıl­ma­sı ama­cıy­la adım adım yol ha­ri­ta­sı be­lir­len­di. Bir baş­ka ifa­dey­le, ken­tin en önem­li ta­ri­hi mi­ra­sı­na ev sa­hip­li­ği ya­pan alan­la­rın ba­şın­da ge­len Ke­me­ral­tı, Ka­di­fe­ka­le, Ago­ra, Ka­di­fe­ka­le etek­le­rin­de top­rak al­tın­da­ki ‘atik ti­yat­ro’ ve çev­re­si­nin gün yü­zü­ne çı­ka­rıl­ma­sı­na ola­nak ta­nı­ya­cak bü­yük plan­la­ma ha­zır...

Alt­ya­pı da ih­mal edil­me­yecek
Pro­jey­le Ke­me­ral­tı ve çev­re­si ye­ni­le­me ala­nı­nın ta­ri­hi­-kül­tü­rel mi­ra­sı­nın ko­run­ma­sı, böl­ge­nin sos­yal ve eko­no­mik yön­den can­lan­dı­rıl­ma­sı, bu­gün için­de ol­du­ğu çö­kün­tü ala­nı du­ru­mun­dan kur­ta­rı­la­rak ca­zi­be mer­ke­zi ha­li­ne ge­ti­ril­me­si he­def­le­ni­yor. Ya­pı­lan plan­la­ma ça­lış­ma­la­rı­na gö­re; ha­zır­la­nan pro­je­ler­le böl­ge­nin ar­ke­olo­jik ve kül­tü­rel kim­li­ği ko­ru­na­cak, ala­nın sa­hip ol­du­ğu ar­ke­olo­jik mi­ras, bi­lim­sel ka­zı ça­lış­ma­la­rıy­la or­ta­ya çı­ka­rı­lıp, kent­le bü­tün­leş­ti­ri­le­cek. Böl­ge­de­ki je­olo­jik sa­kın­ca­lı alan­lar bo­şal­tı­la­rak, ge­rek­li çev­re dü­zen­le­me­le­ri ya­pı­la­cak.
Ke­me­ral­tı’nın geç­miş­te­ki ti­ca­ri kim­li­ği­ne ka­vuş­ma­sı ve böl­ge­de tu­riz­min ge­liş­me­si sağ­la­na­cak. Mey­dan­-park-­çev­re dü­zen­le­me­le­ri ya­pı­la­rak, kent-­le bü­tün­leş­ti­ri­le­cek. Ta­ri­hi ya­pı­lar, ori­ji­nal gö­rü­nüm­le­ri­ne ka­vuş­tu­ru­la­cak. Mev­cut ar­ke­olo­jik mi­ra­sın tes­pit edil­me­si ve gün yü­zü­ne çı­ka­rıl­ma­sı için ge­rek­li olan ka­zı ça­lış­ma­la­rı ger­çek­leş­ti­ri­le­cek.
Böl­ge­yi özel­lik­le tu­rizm mer­ke­zi ha­li­ne ge­ti­re­cek tüm bu ça­lış­ma­la­rın ya­nı sı­ra alt­ya­pı ve ula­şım plan­la­ma­la­rı da ya­pı­la­cak.

İş­te bun­lar ya­pı­la­cak
Kadifale eteklerindeki, toprak altında bulunan ‘antik tiyatro’ alanı kamulaştırılacak. Tarihi miras ortaya çıkarılacak.
Agora Arkeoloji ve Tarih Parkı’ndaki yapıların rölöve projesi hazırlanacak.
Kadifekale surları, sarnıç ve şapel restore edilecek, kazı alanında kazı ve sondaj çalışmaları yapılacak.
Kadifekale’de oluşturulacak Arkeoloji ve Tarih Parkı’yla ‘antik tiyatro’ birbirine bağlanacak.
Antik Roma Yolu ortaya çıkarılacak ve Cici Park’la bütünleştirilecek.
Bir tarafı Kadifekale’den Basmane’ye, Halit Ziya Bulvarı’ndan Hisar Camii avlusuna; diğer tarafı ise stadyumu içine alarak Beştepeler üzerinden Değirmentepe’ye, buradan da Bahri Baba Parkı’ndan denize ulaşan Smyrna Surları ortaya çıkarılacak.
Antik Stadyum alanı ve Değirmendağı’ndaki tapınak ortaya çıkarılacak.
Saat Kulesi, tarihi hanlar, oteller, çarşılar, hamamlar, türbeler, camiler, sinagoglar ve havralar restore edilecek.
Ayavukla Kilisesi ve diğer kiliseler restore edilerek kente kazandırılacak.
Tarihi evler, binalar ve yapılar yenilenerek kente kazandırılacak.
Hatuniye Meydanı, Pazaryeri, Hisarönü, Başdurak, Şadırvan camileri ve çevreleriyle diğer meydanların düzenlemeleri yapılacak.
Kemeraltı’nın ardından diğer tarihi sokak ve cephelerin düzenlemesi çalışmaları yapılacak.
Damlacık, Tilkilik, Namazgah gibi tarihi bölgeleri koruma ve sağlıklı hale getirme projeleri devreye alınacak.
Tarihi aksların bir bütün olarak algılanabilmesi için gerekli olan düzenleme ve ulaşım planlamaları yapılacak

http://www.milliyet.com.tr/default.aspx?aType=Hab ...02.06.2008


can_91
10 yıl önce - Pts 02 Hzr 2008, 22:00

roma yolu ve smyrna surlarını ilk defa duyuyorum.. smyrna surları derken kadifekaleden mi bahsedilmiş? roma yolu nasıl bir yer?EnderYıldırım
10 yıl önce - Pts 02 Hzr 2008, 22:04

Antik Roma Yolu, Cici Park' ın karşısında pazar yeri olarak kullanılan yer oluyor sanırım.

Kaan1327
10 yıl önce - Cum 20 Hzr 2008, 20:37
Aya Vukla


Alıntı:
Bir tarih daha göz göre göre yıkılıyor
İZMİR'DE bir tarih can çekişiyor. Basmane Kapılar'daki 146 yıllık Aya Vukla Kilisesi, ayakta kalma mücadelesi veriyor. Cumhuriyet'in ilanından sonra uzun süre Asar-ı Atika ve Arkeoloji Müzesi olarak hizmet veren, sonra Devlet Opera ve Balesi'nce depo olarak kullanılan, merhum Başkan Ahmet Piriştina zamanında yeniden kente kazandırmak için restarosyon projesi başlatılan kilisenin günümüzdeki hali içler acısı.


Son zamanlarda bir yerel gazetenin muhabirilerinin yazdığına göre:

"Efendim bu kilise İzmir'de Yunan İşgalinin komuta merkeziymiş, bütün planlar burada hazırlanmış, o bakımdan kanlı ve lanetli kiliseymiş, onarılmayıp yıkılmalıymış"

Böyle bir iddiaya ve zihniyete cevap vermeyi bile anlamsız buluyorum zira:

1) Binalar masumdur, lanetli olamazlar. Lanetli olan, o binayı kullananlar ve kullanım amaçlarıdır.

2) Bu mantıkla Konaktaki Hükümet Konağı da "Yunan İşgal Karargahı" olarak kullanılmıştır işgal güçlerinin orada aldığı kararlarla İzmir halkının canına okunmuştur o zaman onu da yıkın.

3) Atalarımız Ayasofya'yı bile yıkmayıp, cami olarak değerlendirmiştir. Atatürk bu kiliseyi yıktırmayıp müze olarak değerlendirmiştir. Ama görülüyorki bazı kişilerde bu vizyon yoktur. Kimse Aya Vukla illa kilise, hele Ortodoks kilisesi olsun demiyor. Sanat merkezi olabilir, şehir müzesi olabilir, sanat merkezi, hatta İzmir işgali sırasında Yunanlıların yaptıklarını fotograflarla belgeleyen bir müze bile olabilir.

Binalara kin güdülmez, eğer binalara kin güdülseydi İstanbul'da yıkıma ilk Galata Kulesi'nden başlamak gerekirdi.

Sonuç olarak Aya Vukla güzel bir binadır, değerlendirilmelidir, bir zamanlar kötü amaçla kullanılmış olabilir (ki bunun da bir kanıtı yok) ancak öyle bile olsa restore edilir, iyi amaçta kullanılır, şehircilik budur.


OrhunAlac
9 yıl önce - Cum 26 Eyl 2008, 01:21

TARİHE SAYGI”YA ÖDÜL


İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentteki tarihi yapıların korunmasını teşvik amacıyla 6. kez düzenlediği “Tarihe Saygı Ödülleri”nde kazananlar belli oldu. İzmir’de geçmiş uygarlıklara ait kültürel ve mekansal mirasa hak ettiği saygının gösterilmesi ve tarihi yapıların korunmasını teşvik amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Tarihe Saygı / Yerel Koruma Ödülleri”nde kazanan isimler belli oldu.Geçtiğimiz günlerde toplanan ve eserleri yerlerinde inceleyen jüri üyeleri, 30 katılımcının yarıştığı bu yılki yarışmada ödüle hak kazanan 15 başvuruyu belirledi.

Yarışmanın bu yılki Seçici Kurulu’nda Prof.Dr. H.Çetin Türkçü, Yrd.Doç.Dr. Yıldırım Oral, Yrd.Doç.Dr. Erdem Erten, Yrd.Doç.Dr. Müjgan Bahtiyar Karatosun, Yrd.Doç.Dr. Zehra Ersoy, Dr. Levent Ünverdi ve Yüksek Mimar Salih Seymen yer aldı.

Tarihi mirasa sahip çıkılması konusunda yerel yönetimlerin üstlendiği sorumluluğu gösterme açısından büyük önem taşıyan ve “tarihe saygı” bilincini taşıyan kişi ve kuruluşların örnek gösterilmesinin hedeflendiği yarışmada, bu yılki ödül sahipleri şöyle sıralandı:

Kentli İzmirli Ödülü:

* Enver YILMAZ Evi, Buca
* Mehmet CİLA Evi, Yeni Foça
* Ali ORTAKAŞIKÇI Evi, Yeni Foça

Özgün İşlevin Değiştirildiği Esaslı Onarım Ödülü:

* Latife Hanım Köşkü Anı Evi, Karşıyaka Belediyesi, Müellif Mimar Sibel Marmasan, Yapımcı Anıt Yapı İnş. San. ve Ltd. Şti.

Özgün İşlevin Korunduğu Esaslı Onarım Ödülü:

* Mehmet – Alev AĞRI Evi, Göztepe, Müellif ve Yapımcı Mimar Mehmet AĞRI
* Meltem – Michael – Defne Evi, Foça, Müellif Mimar Ercüment KUYUCU, Yapımcı Meltem Özkan
* SAYINER Evi, Varyant-Konak, Müellif Mimar Dürrin ULEMA, Yapımcı Yalçın KEZER

Emek Ödülü:

* Kemal KORKMAZ (Taş Ustası)

Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Dalında Katkı Ödülü:

* Levant'ın Yıldızı İzmir (Bülent Şenocak)
* İzmir Tarih ve Toplum (Şenocak Yayınları)
* Foça (Özel Karşıyaka Piri Reis İlköğretim Okulu Öğrenci Çalışması)
* Dünden Yarına İzmir Yahudileri (Sara Pardo)
* Kemeraltı'nın İzmir'i (Hakan Kazım Taşkıran)
* Efes Büyük Tiyatro Onarım ve Sağlıklaştırma Projesi Sponsorluğu (Selçuk Belediyesi)
* Kent Karıncaları (Özel Yöneliş Koleji Öğrenci Çalışması)

http://www.izmir.bel.tr/Details.asp?textID=2937
OrhunAlac
9 yıl önce - Pts 20 Ekm 2008, 23:08www.konak.bel.tr


KAVAFLAR DA YAŞAM BULACAK

20 EKİM 2008

1981 yılında İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescillenen Kavaflar Çarşısı için restore çalışmaları önümüzdeki günlerde başlayacak İlk çalışmalar başlamadan önce çarşı esnafıyla bir araya gelen Başkan Tunçağ yenileme çalışmalarının çok kısa sürede tamamlanacağını vurguladı. Toplantılara başlayan Konak Belediye Başkanı Ali Muzaffer Tunçağ çarşı esnafının isteklerini ve yapılmasını istedikleri sorunları dinledi. Çarşı esnafı tam kadro toplantıda dileklerini sunarken Başkan Tunçağ Kavaflar esnafıyla restorasyon tamamlanana kadar her hafta buluşacaklarını söyledi.Projelerin tamamlanmasının ardından İl Özel İdaresi Fonu’na başvurdukların söyleyen Başkan Tunçağ ödeneğin yüzde 80’inin fondan karşılanacağını hatırlattı. Kavaflar Çarşısı’nın restorasyonunun 2009 yılının mart ayında tamamlanacağını söyleyen Tunçağ “1929 yılında inşa edilmiş bir çarşı olarak ayakta kalmayı başarmış. Fakat ihtiyaca göre çeşitli eklentiler yapılarak bina orijinalliğini kaybetmiş. Belediyemiz çarşının projesini hazırlayarak kurul onayı aldıktan sonra ihaleyi de tamamladı. Baştan aşağıya çarşısının çehresini değiştirecek çalışmaların ardından çarşıya canlılık gelecektir” diye konuştu. Çarşı restorasyonunun tüm aşamalarında esnafla dayanışma içinde olan Başkan Tunçağ’a teşekkür eden çarşı esnafı restorasyon sonrası Kavaflar Çarşısı’nın İzmir’in örnek çarşısı olacağını ve asla bozulmasına izin vermeyeceklerini söylediler.

Çatı onarımıyla başlanacak Kavaflar Çarşısı restorasyonunda binanın sıvaları yenilenecek,eklentiler kaldırılacak, cepheler aslına uygun şekilde boyanacak kepenkler ve balkon korkulukları yapılacak, çarşı içinde zemin özel desenli karo ile kaplanacak, reklam tabelaları aslına uygun olarak yenilenecek, klima dış üniteleri çatıya yerleştirilecek ve elektrik ile telefon kabloları yenilenecek. Yenilenecek tarihi çarşı aslına uygun olarak günümüze kazandırılacaksayfa 10
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
« önceki   123 ... 91011 ... 727374   sonraki »
ANA SAYFA -> İZMİR - Haberler ve Sohbet