Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 2
Rifat Behar
10 yıl önce - Prş 26 Ksm 2009, 18:34(+)

(+)
umutsrp
6 yıl önce - Cmt 05 Tem 2014, 16:22
Tirede Bulunan Camiler


ALAADDİN SULTAN MESCİDİ - TİRE

İzmir ili, Tire ilçesi,Ketenci Mahallesi, Şanizade Caddesindedir.
Fatih Dönemi yapılarından olan Mescid, Alaeddin Sultan olarak da anılan Alaeddin Halvetiye aittir. Halk arasında Alamadan Dede olarak tanınmaktadır. Uzun süre, Dar-ül Hadis olarak çalışan Mescid,özellikle akustik ses özelliği ile dikkati çekmektedir.

Tek hücreli olan yapının 1461 tarihli vakfiyesi bulunmaktadır. Ketenci Mahallesi, Şanizade Caddesi üzerindeki bir konutun bahçesinde bulunan yapı, özel mülk kapsamındadır. Alaeddin Sultanın Tire de Halvetiliğin yayılmasında önemli payı vardır.

Türbesi, Yeniceköy camiinin güney batısında yer almaktadır. Müritlerinden Molla Arap takma adlı Alaeddin Ali Arabi, Sultan II.Bayezitin Şeyhülislamıdır.YAYLA - FAKIHLAR MESCİDİ - TİRE

İzmir ili, Tire ilçesi,Ertuğrul Mahallesi, Öncü Sokakta yer alan mescid, beylikler devri eserlerindendir.
Banisi, ünlü emirlerden Emir Yayladır.(Yayla Baba)
1530 yılı kayıtlarında Ketencizade Hacı Muhiddin tarafından onarıldığı belirtilmektedir.

Tire de alçı süslemeleri ile örnek olan yapı, ne yazık ki konut olarak özel mülk olmuştur. Mescitin içinde yer aldığı çevre Cumhuriyete değin Yayla Fakıhlar Mahallesi olarak varlığını sürdürmüştür.

Mescid, fotoğrafta da görüldüğü gibi adeta bir çöplüğe dönüşmüştür. Duvar ve kubbesindeki çatlaklar nedeniyle özelliğini yitirmek üzeredir.KİRAZOĞLU MESCİDİ - TİRE

İzmir ili, Tire ilçesi, Ulu cami arkasındadır.
Sultan II.Selime ait külliyenin bir parçası olan yapı, 1564 yılında yaptırılmıştır. Mescidde ilk görevi Sultan Selimin hocası Tavil Ahmet Paşa yapmıştır.

Mescidde görev yapanlar arasında Tire kadısı Mehmet Çelebi de görülmektedir. Mescid, kare planlı olup, küçük bir bahçeye sahiptir. Altıgen kasnaklı kubbeye geçişler tromplarla sağlanmıştır.

Derin kubbeli mekanın mihrabı 3.80 m yüksekliği ve 1.70 m genişliği ile görüntü zenginliği sağlanmıştır. Mihrabın üst kısmı yine tromp görüntüsüyle şekillendirilirken, al kısım üçgen ve pandantiflerle zenginliğe taşınmıştır. Mescid, 1978 yılında ciddi restorasyon görmüştür.

Külliyenin Medresesi, Mescidin güneyinde bulunmaktadır. Bir bahçe içinde yer alan medrese önceleri 9 hücreli iken daha sonra hücre eklemeleriyle 14 hücreli olmuştur.KADIZADE CAMİ - TİRE

Kadızade Camiisi, Kurtuluş Mahallesi, Fevzi Paşa Caddesinde bulunmaktadır. Emir Muhittin Bey tarafından XIV.yy da yaptırılmıştır.

Caminin doğusunda medresesi bulunmaktadır. Medrese, beş hücreden meydana gelmektedir.
İki katlı olan Medresesi, 1916 tarihindeki büyük yangında ciddi hasar görmüştür.
Medrese odaları Caminin bahçe zemininden 1 metre kadar yukarıda yer almaktadır.KARA HAYRETTİN PAŞA CAMİ - TİRE

İzmir ili, Tire ilçesi,Cumhuriyet, Dumlupınar, Ertuğrul
Mahallelerinin kesişme noktasında bulunan Külliye, cami, medrese, çeşme ve hamamdan oluşmaktadır. Külliyenin yapılış tarihi ise bilinmemektedir.
Kara Hayrettin Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Caminin dış cephesinde duvar içinde,iç içe üç sivri kemer içine alınmış, anıtsal bir çeşme bulunmaktadır.Kalın gövdeli,tuğla bezemeli minaresinin üzeri sıvandığı için özgün hali kaybolmuştur.

Kare planlı haremi, kiremit kaplı bir kubbe ile örtülüdür. Medresesi, hamamı ve çeşmesi evler içinde kalan Külliye erken Osmanlı Dönemi yapısıdır. Minaresinin boyunun kısa oluşundan halk arasında GÜDÜK MİNARE CAMİ de denir.HAMİDİYE CAMİ - TİRE

İzmir ili, Tire ilçesi,Tire-İzmir yolu üzerinde bulunan Hamidiye Camii, daha çok Rahmanlar Camii adıyla bilinmektedir. Hamidiye Camii, Sultan II.Abdülhamit tarafından 1894 tarihinde yaptırılmış olan külliyeye aittir.

Külliye içinde yer alan okul, çeşme ve havuz, İzmir, Tire yol çalışmaları sırasında yıkılmış, külliyeden günümüze sadece minaresi ulaşabilmiştir.

GAZAZHANE CAMİ - TİRE

İzmir ili, Tire ilçesi,Yeni Mahalle, Gazazhane Caddesi üzerinde yer alan Cami ; Hacı Sinanoğlu Hacı Kemal tarafından yaptırılmıştır.
İstanbul un fethinden sonra yapılan ilk camilerdendir.
Eski Kazazlar (İpekçiler) Çarşısında yer alması nedeniyle Gazazhane Cami olarak ünlenmiştir. Ferraş olan Hacı Kemalin kent içinde kervansarayı da bulunmaktadır. Ancak bu kervansaray korunamamıştır.
Cami,Yeni cami ile karşı karşıyadır.Girişi zeminden yüksekçe olduğundan merdivenlerle çıkılır. Çatı kiremitle kaplıdır.


ALAYBEY CAMİ - TİRE

İzmir ili, Tire ilçesi,Cumhuriyet Mahallesi, Akküp Sokakta bulunan cami, kentin son dönem yapılarındandır.
Alaybeyzade İbrahim Bey tarafından 1817 yılında yaptırılmıştır.
Yapının üst örtüsü ahşap kubbe ile örtülüdür. Tiredeki diğer camilerden farklı olarak minaresi doğudadır. Cami, aslında bir külliyenin parçasıdır. Külliyenin 6 odalı medresesi bugün ayakta değildir.NARİN CAMİ - TİRE

İzmir ili, Tire ilçesi,Bahariye Mahallesi, Narin Sokakta yer alan cami, zaviye, çilehane ve muallimhaneden oluşmaktaydı. Ancak zaviyesi ile muallimhanesi korunamamıştır.
Kitabesinde camiinin Pazarlı Hacı Sinan tarafından yapıldığı ifade edilmiştir.Yapım tarihi ise okunamamaktadır.
Anadoluda kimi kaleli yerlere (Narin) denmesi bu yapının da kale içinde olması nedeniyle Narin Camii adıyla ünlenmesine neden olmuştur.

Caminin vakıfları içinde yer alan hamamı, kayıtlarda (Surlu Hamam) adıyla geçmektedir. Çatal Çeşmenin güney doğusunda bulunan Hamamın halvetleri ve soyunma yeri kubbesi ayakta olup, günümüzde konut olarak kullanılmaktadır. Külliye,bir zamanlar çilehanesiyle ünlüydü.LEYSE CAMİ - TİRE

İzmir ili, Tire ilçesi,Paşa Mahallesi, Lütfü Paşa sokağında eski Hayvan Pazarı denilen mevkidedir.15. yüzyılda Mevlana Leysi Çelebi oğlu Pir Ahmet Çelebi vakfından olan mescit, kayıtlarda, (Sipahi Pazarı Mescidi) olarak da yer almaktadır. 1530 yılı Tire Mahalleleri içinde onun adıyla anılan Hacı Ahmet mahallesi dikkati çekmektedir.

İbni Melek Müderrisliğinde de bulunan ve geniş bilgisiyle tanınan Pir Ahmet Çelebi, İstanbul, Bursa, Edirne, Manastır, Filibe, Üsküp gibi bir çok kentte müderrislik yapmıştır. Ayrıca, Halep ve Kahire kadılıklarında da bulunmuş, 1526 yılında vefat etmiştir.
1980 yılından sonra çok önemli bir restorasyon geçiren cami, bugün ibadede açık durumdadır.EKİNHİSARI (EBUBEKİR AĞA ) CAMİ - TİRE

İzmir ili, Tire ilçesi Duatepe mahallesinde yer alan eser Osmanlı dönemi eseridir. Ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı net olarak bilinmeyen yapı, özelliğini tamamen yitirmiş yeni yapı görünümündedir.
Harim kısmı boyuna dikdörtgen planlı olup, üzeri düz ahşap tavan, üstü alaturka kiremit kaplı kırma çatı örtülüdür. Kıble duvarında sivri kemerli mihrap yer alır. İç mekan güney duvarında iki üst, kuzey duvarında bir üst, batı ve doğu duvarlarında ise üçer alt, üçer üst pencereler ile aydınlatılmaktadır. Harimin kuzuyinde bir ayak tarafından desteklenen kadınlar mahveli yer alır.Bu bölüme çıkış son cemaat yerinde bulunan merdiven ile sağlanır.Harimin güney duvarındaki dışa taşkın mihrap yeri ilgi çeker.Ayrıca bölümün kuzey batı köşesinde minareye giriş kapısı vardır. Minare yapının kuzey batı köşesinde yer almakta olupyeni yapılmıştır.Sekizgen kaideli, şerefe altı mukarnaslı, üstü külahlıdır.
AYRICA ilgi çekici olan camiye bitişik olan Agia Kiryaki Şapeli vardır. Tirenin Ekinhisarı kesimindeki küçük kilise daha çok Agia Kiryaki Şapeli olarak anılmaktadır. Şapel, Bademiye (Değirmendere) semtindeki Hıristiyanların ibadeti için yapılmıştır.
Kubbeli ve oldukça küçük olan ibadet mekanı, Ekinhisarı Camiine (Ebubekir Ağa Cami) doğudan bitişik durumdadır.
Bu konum, İslam mabedi ile Hıristiyan ibadet mekanının yan yana yıllarca birlikteliğini ifade etmesi bakımından oldukça değerlidir. Ebubekir Ağa Mescidi 1985 yılında yıkılıp tekrar temelden minareli olarak inşa edilmiş olsa da iki ibadet mekanı birlikteliklerini hala sürdürmektedir. Şapelin önünde bir çeşme yer almaktadır.EMİR ALİ TEKKESİ - TİRE

Tekke; İzmir ili, Tire ilçesi,Paşa Mahallesi, Er Ali Yokuş sokakta da bulunmaktadır.
Tirenin ilk tekkelerinden olan Emir Ali Tekkesi, Ahmet Bey zaviyesi olarak da bilinmektedir. Tek hücreli olan tekkenin üst örtüsü şistli kayrak taşlarla kaplıdır.

Emir Ali, şu anda Gülcülerin Hanı olarak tanınan hanın da sahibiydi. Ahmet Beyin Aydınoğulları emirlerinden Emir Alinin oğlu olduğu tahmin edilmektedir.

Konunun Devamı uzun... kaynak: http://www.arsivbelge.com/yaz.php?sc=2741


etoygun
5 yıl önce - Çrş 15 Nis 2015, 18:04
tire bedesten'i canlanıyor(+)

(+)

(+)

(+)

(+)


ekaragoz54
7 ay önce - Cum 07 Şub 2020, 15:04
Türbe de çıkan el yazmalari


Merhaba,

İlk mesajda


"Karakadı Kütüphanesi, aynı ismi taşıyan caminin güneydoğusunda yerden bir metre yükseklikte bir bahçede yer alır. Kütüphane iki katlıdır. Alt katı türbe olan bu yapının, üst katı Kütüphane binasıdır. Alt kattaki türbeye, doğu yönündeki bir merdivenle inilir. Beşgen bir plâna sahip olan kütüphanenin taş ve tuğla işçiliği, pitoresk bir güzellik sergiler."

Şeklinde yazılan bilgiler değişti. Türbe sanılan yer de türbe değil kütüphaneye dahilmiş.

Bunca yıl bakilmayan yer için çaba gösterip sonuç alan ;

"Tire Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni 26 yaşındaki Ümit Bağatur"

Beyfendiye şükranlarımı sunarım.

İçerisinde el yazmalari bulunan yer ile ilgili haber şurada;

https://m.haberturk.com/izmir-de-turbe-sanilan-me ...ssion=truesayfa 2
ANA SAYFA -> İZMİR