Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Ankara - Şanlıurfa Hızlı Treni
« önceki   12

ANA SAYFA -> ULAŞIM
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
sayfa 2
Nezih90
1 yıl önce - Pzr 16 Tem 2017, 14:31

Alıntı:
ETÜT-PROJE DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR
T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD)

Gaziantep-Şanlıurfa Demiryolu ( Altyapı, Üstyapı, Elektromekanik) Etüt, Proje, Mühendislik ve Danışmanlık Hizmet Alımı İşi danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası : 2017/274850
1-İdarenin
a) Adresi : TCDD GENEL MÜDÜRLÜGÜ 06280 GAR ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123090515-4399 - 3123115305
c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr
ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Yaklaşık 151 km demiryolu(altyapı, üst yapı ve elektro-mekanik)etüt, proje ve danışmanlık hizmeti
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Gaziantep-Şanlıurfa arası
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 600 takvim günüdür

3- Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu(3.kat 4052 no.lu oda)
b) Tarihi ve saati : 26.07.2017 10:00

4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
1.750.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;
a) Toplam ciro için en az 4.500.000 TRY (Türk Lirası)
b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işleri için, 3.250.000 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.
4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 3.500.000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:
Anahtar teknik personel
Pozisyon Adet TOPLAM TECRÜBE (YIL) BENZER TECRÜBE (YIL)
İnşaat Mühendisi 1 10 5
İnşaat Mühendisi 1 7 3
Harita Mühendisi 1 7 3
Jeoloji Mühendisi 1 7 3b) Teknik Personel:
Unvanı Eleman Sayısı Mesleki Unvanı Minimum Yeterlik Kriterleri
Çalışma Süresi
(ay)
Asgari Mesleki Tecrübe
(Yıl)
Asgari Benzer İş Tecrübesi
(Yıl)
Proje Müdürü 1 İnşaat Mühendisi 10 5 20
İnşaat Mühendisi 4 İnşaat Mühendisi 7 3 20
Jeoloji Mühendisi 2 Jeoloji Mühendisi 7 3 20
Harita Mühendisi 2 Harita Mühendisi 7 3 20

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi istenmektedir. İş ortaklıklarında, ortaklardan en az biri tarafından ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesinin sunulması zorunludur.
Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önce bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
a) Hızlı demiryolu veya anahat demiryolu etüt proje işleri veya; b) Otoyol veya bölünmüş yol etüt proje işleri veya; c) Metro sistemi etüt proje işlerini yapmış olmak; benzer iş kabul edilecektir.

5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından en az 3, en fazla 10 aday teklif vermek üzere davet edilecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesi (Zemin Kat) adresinden satın alınabilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların Ön yeterlik dökümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.


151km çok uzun. İhale dosyasını açamadım ama korkarım bu hat Mürşitpınar üzerinden sınıra sıfır geçerek gidecek. Bunun mantığını anlamak mümkün değil. Bence gidilebilen en kısa güzergah ile Şanlıurfa'ya, oradanda Diyarbakır'a gitmesi gerekirdi.


Ahmed Bayezid
1 yıl önce - Pts 11 Arl 2017, 14:42
Şanlıurfa-Gaziantep Hızlı Tren Projesinin Sözleşmesi 2018 Yılında İmzalanacak / 11.12.2017


Ahmet Arslan iki ile daha müjdeyi verdi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, hızlı tren ile ile ilgili açıklamayı bugün yaptı. Bakan Şanlıurfa ile Gaziantep arasında yapılacak olan hızlı tren projesinin sözleşmesinin 2018 yılında imzalanacağını belirtti.

Ahmet Eşref Fakıbaba ve Ahmet Arslan sabah saatlerinde Şanlıurfa’da bir araya geldi. GAP havaalanında karşılanan iki bakan, polisevinde düzenlenen bakanlık bürokratları ve sivil toplum örgütleriyle düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantının ardından konuşan Bakan Ahmet Arslan, bakanlık olarak Şanlıurfa’ya çok önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini söyledi. Bakan Ahmet Arslan ayrıca GAP Havalimanı’nın İstanbul ve Ankara’nın havalimanlarının ardından en iyi üçüncü havalimanı seviyesinde olduğunu belirtti. Sisten etkilenmenin gündeme getirildiği açıklamada, Bakan Arslan, ILS sistemlerini ve pistleri CAT1 görüş mesafesine göre ayarladıklarını ve şu anda da CAT2’nin kurulmuş durumda olduğunu belirtti. En iyi üçüncü havalimanı olarak GAP’ı gösteren Bakan, yıllık 800 bin kişinin bu havalimanında ağırlandığını, buranın da CAT2 seviyesinde olmasının ne kadar önemli olduğunu söyledi.

İki Şehir Arası 150 Kilometre!

Şanlıurfa ile Gaziantep arasının hızlı tren ile tanışması hakkında da açıklama yapan Bakan, 2018 yılının Ocak ayında projenin sözleşmesinin imzalanacağını söyledi.

İki şehir arasındaki mesafenin 150 km olduğunu söyleyen Bakan, ilk amaçlarının THY’nin İstanbul’dan Gaziantep’e kadar ulaşması olduğunu hatırlattı.

Proje için açıklamalarını devam ettiren Bakan, demiryolu kesin projelerinin Şanlıurfa’ya getirilmesi için çalışmaların başlatıldığını, proje için Temmuz ayında ihale çıktıklarını ve ön teklifleri aldıklarını da belirtti. Bakan Ocak ayında projenin imzalanıp, tamamlanacağının da altını çizdi.

https://www.facebook.com/TCDD/videos/1654812277891755/

Ekonomi7


Ahmed Bayezid
1 yıl önce - Çrş 20 Arl 2017, 14:12


(+)

Ahmed Bayezid
1 yıl önce - Cum 19 Oca 2018, 15:29


(+)Salih M
1 yıl önce - Prş 08 Şub 2018, 10:54

Ahmet bey bu proje ne aşamada ?

Ümit1966
1 yıl önce - Prş 08 Şub 2018, 16:55

At martini Debreli Ahmet diyelim. Her yere hızlı tren. İşkembeden atmak ne kolay oluyor değil mi karşınızda muhakeme yetisi gelişmemiş sürüler bulunca.....sayfa 2
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
ANA SAYFA -> ULAŞIM