Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Balıkesir Ulaşımından Haberler
« önceki   123 ... 262728
Ana Sayfa -> ULAŞIM - Marmara
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
sayfa 28
BLKSR87
5 ay önce - Cum 23 Eyl 2016, 17:52
BALIKESİR Ulaşımından Haberler


Balıkesir bir metro veya trenvay gerekli ulaşım için hat olarak toki yeni mahalle ile organize sanayi hattı ile otobüs terminali ile adnanmenderes mahallesi hattı gereklidir.düşüncem doğru mu?

EfeSengul077
5 ay önce - Cum 23 Eyl 2016, 18:11

Hızlı tren projesi ve Balıkesir`den geçecek olan otoyol ile ilgili bir gelişme var mı acaba ?

ahmet sert

5 ay önce - Cum 23 Eyl 2016, 19:01

Hızlı tren konusu yakın gelecekte pek mümkün gözükmüyor.Ancak; İstanbul-Bursa-İzmir otoyol inşaatının devam ettiği, Bursa yolunda Yeniköy mevkiinden ve Edremit'e giderken bakıldığında geçerken görülebilir. Çanakkale'den gelecek otoyol konusu da gündemdeki sıcaklığını koruyor.Muhtemelen gelecek sene, Çanakkale 1915 Köprüsü ve bu otoyol projesi hızlanacak gibi duruyor.furkan737
2 ay önce - Pzr 25 Arl 2016, 09:16

Balikesir-Bursa yolundaki Kaysut tesisinden sonra mevcut duble yola ek 3. serit yapiliyor sanki. Son aylarda yolu genisletme calismalari var ta karacabey'e kadar ara ara devam ediyor. Bunlar yeni otoyol icin kavsak calismasi midir yoksa duble yollari 3 seride mi cikariyorlar?

erdem1087
2 ay önce - Pzr 25 Arl 2016, 11:05
Balıkesir Ulaşımından Haberler


Balıkesir - M.PAŞA - KARACABEY - BURSA -İSTANBUL Otoban yol çalışmaları yapılıyor hatta Karacabey ilçeye girişte köprünün orada çalışmalar devam ediyorlar bilginiz ve haberiniz olsun.

Misafir d69

1 ay önce - Cmt 31 Arl 2016, 20:23

Balıkesir ve Kütahya illerini birbirine bağlayacak olan ve Batı illeri ile iç Anadolu arasında transit geçiş imkânı sunacak olan Duble yolun Balıkesir- Akbaşlar arasınadaki ihalenin ardından şimdide Dursunbey- Tavşanlı arasında ki geri kalan kısım ihaleye çıkarıldı. Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan konu ile ilgili yaptığı açıklamada 30 Aralık 2016 tarihi itibari ile bu ihalenin Karayolları genel Müdürlüğü sitesinden duyurulduğunu belirtti. Başkan Bahçavan ihalenin Kamu İhale Kurumuna da girdiğini ve bu ihale ile Dursunbey- Harmancık ve Harmancık Tavşanlı arasında yarım kalan ve dubleye çevrilmeyen yerlerin dubleye çevrilerek, köprü ve asfaltlama çalışmasının yapılacağını söyledi.

Bu ihalenin Büyük bir ihale olduğunu hatırlatan Başkan Bahçavan, Karayollarının ihale tamamlamasının ardından teklif veren firmaları değerlendirerek 3-5 ay içinde yüklenici firmayı belirleyeceğini söyledi. Başkan Bahçavan, Bu konuda kendilerine destek olan Karayolları genel Müdürlüğüne, Bu konuyu sürekli takip eden Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan’a ve Ulaştırma ve Habercilik Bakanı Ahmet Arslan’a teşekkür etti.Ismail 69
1 ay önce - Pzr 01 Oca 2017, 10:20

Balikesir Kepsut arasi duble yol çalismalari ne durumda,haberi olan varmi.

Misafir 26b

1 ay önce - Pzr 01 Oca 2017, 10:54

Orasının ihalesı zaten önce yapıldı .. su an Dursunbey tarafından merkeze doğru yapılarak geliyor. Dursunbey tarafı bıraz daha zorlu.. kepsut Balıkesir arasını yapmak daha basit bence

Erdal Düven

1 ay önce - Çrş 04 Oca 2017, 01:42
Balıkesir Kütahya duble karayolu


Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan yılın son günlerinde aldıkları müjdeli bir haberi kamuoyu ile paylaştı.
Baş­kan Bah­ça­van Dur­sun­bey-Tav­şan­lı ara­sın­da ki 100 ki­lo­met­re­lik yolun Ka­ra­yol­la­rı ta­ra­fın­dan 23 Ocak’ta iha­le­ye çı­ka­rı­la­ca­ğı­nı söy­le­di.

Ba­lı­ke­sir ve Kü­tah­ya il­le­ri­ni bir­bi­ri­ne bağ­la­ya­cak olan ve Batı il­le­ri ile iç Ana­do­lu ara­sın­da tran­sit geçiş im­kâ­nı su­na­cak olan Duble yolun Ba­lı­ke­sir- Ak­baş­lar ara­sı­na­da­ki iha­le­nin ar­dın­dan şim­di­de Dur­sun­bey- Tav­şan­lı ara­sın­da ki geri kalan kısım iha­le­ye çı­ka­rıl­dı. Dur­sun­bey Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ra­ma­zan Bah­ça­van konu ile il­gi­li yap­tı­ğı açık­la­ma­da 30 Ara­lık 2016 ta­ri­hi iti­ba­ri ile bu iha­le­nin Ka­ra­yol­la­rı genel Mü­dür­lü­ğü si­te­sin­den du­yu­rul­du­ğu­nu be­lirt­ti. Baş­kan Bah­ça­van iha­le­nin Kamu İhale Ku­ru­mu­na da gir­di­ği­ni ve bu ihale ile Dur­sun­bey- Har­man­cık ve Har­man­cık Tav­şan­lı ara­sın­da yarım kalan ve dub­le­ye çev­ril­me­yen yer­le­rin dub­le­ye çev­ri­le­rek, köprü ve as­falt­la­ma ça­lış­ma­sı­nın ya­pı­la­ca­ğı­nı söy­le­di.

Bu iha­le­nin Büyük bir ihale ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Baş­kan Bah­ça­van, Ka­ra­yol­la­rı­nın ihale ta­mam­la­ma­sı­nın ar­dın­dan tek­lif veren fir­ma­la­rı de­ğer­len­di­re­rek 3-5 ay için­de yük­le­ni­ci fir­ma­yı be­lir­le­ye­ce­ği­ni söy­le­di. Baş­kan Bah­ça­van, Bu ko­nu­da ken­di­le­ri­ne des­tek olan Ka­ra­yol­la­rı genel Mü­dür­lü­ğü­ne, Bu ko­nu­yu sü­rek­li takip eden Ba­lı­ke­sir Mil­let­ve­ki­li Kasım Bos­tan’a ve Ulaş­tır­ma ve Ha­ber­ci­lik Ba­ka­nı Ahmet Ars­lan’a te­şek­kür etti.

kaynak ; Balıkesir posta Gazetesi

sayfa 28
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
« önceki   123 ... 262728
Ana Sayfa -> ULAŞIM - Marmara