Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Mehmet BERBER

12 yıl önce - Pts 17 Tem 2006, 17:08
5 yıllık İstanbul Vizyonu


Büyükşehir, 5 yıllık 'İstanbul Vizyonu'nu çizdi

Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul'un 5 yılına yönelik amaç ve hedefleri belirlemek amacıyla hazırlanan "Stratejik Plan", Belediye Meclisi'nde onaylandı. Başkan Kadir Topbaş "Bu plan önümüzdeki 5 yılda İstanbul'a yönelik hizmetlerle ilgili taahhütlerimizi ortaya koymaktadır" dedi.
 
Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve İstanbul'un 2007-2011 arası 5 yıllık dönemini kapsayan "Stratejik Plan" Belediye Meclisi'nde onaylandı. Büyükşehir Belediyesi APK Daire Başkanlığı Araştırma Müdürlüğü koordinasyonunda bir yılda hazırlanan planda; kurumsal yapı, iktisadi faaliyetler, kamu düzeni afet ve risk yönetimi, sağlık-sosyal yardım ve toplum refahı, mali yönetim, emlak yönetimi, planlama ve imar, çevre koruma, ulaşım, kültür turizm ve tanıtım hizmet alanlarında toplam 53 alt sektörde belirlenen 64 stratejik amaç, 190 stratejik hedef ve 415 eylem kurumsal vizyon yer alıyor.
Daha önce Büyükşehir Belediyesi Encümeni'nde görüşülen Stratejik Plan, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14 Temmuz Cuma günkü Temmuz ayındaki son birleşiminde ele alındı. Meclis Üyelerinin görüşlerini belirtmesinin ardından oylamaya sunulan Stratejik Plan, oybirliğiyle kabul edildi. İstanbul'a yönelik orta ve uzun vadeli plan ve hizmetlerin hesaplandığı planın uygulama süreci, oluşturulacak bir "izleme ve değerlendirme sistemi" ile bilimsel kriterlere uygun olarak takip edilecek. Bir kitap haline dönüştürülerek Meclis Üyeleri ve basın mensuplarına dağıtılan Stratejik Plan'ın ilk bölümünde Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın şu görüşlerine de yer veriliyor;
"5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili diğer kanunlara göre tüm yerel yönetimler kurumsal olarak beş yıllık stratejik planlarını oluşturmak, yıllık performans hedeflerini stratejik planlara göre belirlemek ve yıl sonunda da performans raporlarını hazırlamak ve kamuoyuna ilan etmek zorundadır. Bu açıdan Büyükşehir Belediyesi kurumsal yapı içinde 12 ay süren bir çalışmanın sonucunda stratejik planını tamamlamıştır. Bu plan, önümüzdeki beş yılda İstanbul'a yönelik hizmetlerle ilgili taahhütlerimizi ortaya koymaktadır."
5 yıl içerisinde gerçekleştirilecek hedeflerden bazıları şöyle:
101 KİLOMETRE RAYLI SİSTEM
Plana göre, 2008 yılına kadar Ulaşım Master Planı tamamlanacak ve 2011 yılına kadar da 250 kilometre raylı sistem projelendirilerek bunun 101 kilometresi hayata geçirilecek. Bunun 43 kilometresi metro, 42 kilometresi hafif metro ve 16 kilometresi de tramvay olacak. Yine bu süre içinde 150 kilometre karayolu, 200 adet kavşak ve 20 adet tünel yolu, 75 bin araç kapasiteli otopark gerçekleştirilecek. Toplu taşımacılıkta deniz taşımacılığını payı yüzde 10'a çıkarılacak.
AB'YE UYUM
2007 yılından başlayarak AB uyum düzeyine ilişkin ilerleme raporlarını her yıl hazırlanarak yayınlanacak. 2011 yılı sonuna kadar da Tapu Kadastro Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türk Telekom Müdürlüğü, TEDAŞ ile Coğrafi Bilgi Sistem entegrasyonunu gerçekleştirilecek.
Yine aynı tarihe kadar, planlama, imar, zemin ve deprem, harita, mezarlıklar, altyapı, yapı işleri, projeler ve park bahçeler alanında ihtiyaç duyulan tüm coğrafi bilgi sistemi yazılımları tamamlanacak. 2008 yılı sonuna kadar vatandaşların başvurularını cevap verme süresini 24 saate düşürülecek.
2007 sonuna kadar ise bütün belediye birimlerine tek numara üzerinden ulaşılabilecek, bilgi alınabilecek ve bir çağrı merkezi oluşturulacak. Büyükşehir Belediyesi'nde mevcut durumda 38.5 olan çalışan yaş ortalaması 35'e düşürülecek. 2011 yılı sonuna kadar İstanbul genelinde 250 bin kişiye okuma yazma eğitimi verilecek.
2011 yılı sonuna kadar acil müdahale süresini uluslar arası standartlara ulaştıralarak halen 20 adet olan acil müdahale istasyonu sayısını 75'e çıkarılacak. Ayrıca 2 adet deniz ambulansı, 2 adet hava ambulansı alınacak. Arama kurtarma personeli 2 bin kişiye çıkarılarak, 2 adet sahra hastanesi, 2 adet afet malzeme deposu ve 1 mobil eczane yapılacak. 2011 yılı sonuna kadar AKOM merkezine trafik ve kavşak görüntülerini aktaran kamera sayısını 100'den 150'ye, 10 olan afet kamera sayısını ise 20'ye çıkarmak.
GECEKONDULAR YERİNE ÇAĞDAŞ KONUTLAR...
2011 yılı sonuna kadar başta belediye mülkleri olmak üzere kamu arazileri üzerindeki gecekonduların yüzde 10'u tasfiye edilerek çağdaş konutlara dönüştürülecek. Tasfiye edilen gecekondu sahipleri ve dar gelirlilere tahsis edilmek üzere 10 bin adet konut yapılacak. Halen yüzde 45 civarında olan ruhsatlandırma oranı 2010 yılın sonuna kadar yüzde 100'e ulaştırılacak.
2011 yılı sonuna kadar Boğaziçi siluetinde duvar etkisi yapan yapıları imar planına uygun olarak yüzde 20 azaltılacak. İstanbul'un tamamındaki imar hareketlerini online sistemle izlenecek ve ruhsata aykırı olarak yapılmakta olduğu tespit edilen yapıların yüzde 100'ü hakkında yasal işlem yapılacak.
İstanbul'la kardeş şehir veya işbirliği protokolü yapılmış olan 44 şehir sayısı 55'e çıkarılacak. Halen altı adet olan kültür merkezi sayısını 11'e yükseltilecek, Anadolu ve Avrupa yakasında birer adet "Şehir Müzesi" açılacak. Süleymaniye'de sanatçılar sokağı kurulacak ve kültür mahallesi oluşturulacak. Kültür ve sanat etkinliklerinin duyurulması için İstanbul 8 ayrı meydanına dev ekranlar kurulacak.
Stratejik Plan'ın 5 yıllık hedefleri kronolojik sıraya göre şu şekilde;
-2007 yılından başlayarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AB uyum düzeyine ilişkin ilerleme raporlarını her yıl hazırlayarak, yayınlamak
-2011 yılı sonuna kadar Tapu Kadastro Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türk Telekom Müdürlüğü, TEDAŞ ile Coğrafi Bilgi Sistem entegrasyonunu sağlamak
-2011 yılı sonuna kadar, planlama, imar, zemin ve deprem, harita, mezarlıklar, altyapı, yapı işleri, projeler ve park bahçeler alanında ihtiyaç duyulan tüm coğrafi bilgi sistemi yazılımlarını tamamlamak
-2011 yılı sonuna kadar her yıl 50 bin İstanbulluya okuma yazma eğitim vermek
-2011 yılı sonuna kadar İstanbul'da bulunan taksi sürücülerine AB sürecinde mesleki geliştirme ve uyum eğitimleri vermek
-2008 yılı sonuna kadar vatandaşların başvurularını mevcut durumda 48 saat olan cevap verme süresini 24 saate düşürmek
-2007 yılı sonuna kadar bütün belediye birimlerine tek numara üzerinden ulaşılabilecek ve bilgi alınabilecek ve bilgi alınabilecek bir çağrı merkezi oluşturmak
-2009 yılı sonuna kadar Büyükşehir Belediyesi'nde, yüzde 44,1 olan lisans ve ön lisans mezunu oranını yüzde 60'a çıkarmak
-2009 yılı sonuna kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde mevcut durumda 38.5 olan çalışan yaş ortalamasını 35'e düşürmek
-2009 yılı sonuna kadar uluslar arası standartlarda bir ‘bilim merkezi' kurmak
Deprem ve Afet İçin Önemli Hedefler
Planda hedeflerde, afet ve depremde öncelikli olarak yerini aldı. Çok sayıda ve geniş çaptaki deprem ve afet hedef ve planları da şöyle;
-2011 yılı sonuna kadar acil müdahale süresini uluslararası standartlara ulaştırabilmek için mevcut durumda 20 adet olan acil müdahale istasyonu sayısını 75'e çıkarmak
-2011 yılı sonuna kadar deniz kazalarında kullanılmak üzere 2 adet deniz ambulansı ve 2 adet hava ambulansı temin etmek
-2011 yılı sonuna kadar 2 adet sahra hastanesi ile 2 adet afet malzeme deposu ve 1 mobil eczane oluşturmak
-Arama kurtarma personeli sayısını 2011 yılı sonuna kadar, 2 bin kişiye çıkarmak
-Orman ve büyük sanayi yangınlarına halen iki uçakla gerçekleştirilen havadan müdahalenin kapasitesini arttırmak için yangın söndürme uçağı sayısını dört adete çıkarmak
-2011 yılı sonuna kadar coğrafi özelliği bakımından sellere maruz kalabilecek ilçelerdeki istasyonlarda kurtarma botları konuşlandırmak
-2011 yılı sonuna kadar arama ve kurtarma birliği için kent yapısını ve risk bölgeleri dikkate alınarak uygun bölgelerde lojman-konutlar yapmak
-2011 yılı sonuna kadar AKOM merkezine trafik ve kavşak görüntülerini aktaran kamera sayısını 100'den 150'ye, 10 olan afet kamera sayısını ise 20'ye çıkarmak
Tehlikeli Madde Arama Timi
-Mevcut durumda 50 olan itfaiye istasyonu sayısını 2011 yılı sonuna kadar yüzde 60 arttırmak, 2006 itibariyle 2 bin 800 itfaiyeci sayısını 2011 yılı sonuna kadar 6740'a çıkarmak
-2008 yılı sonuna kadar en az üç adet Tehlikeli Maddelere Müdahale ve Dekontaminasyon Timi ve bir adet Suda Arama Timi kurmak
Ruhsat, Denetim
-2007 yılı sonuna kadar denetlemekle yükümlü olunan iş yerlerinin kent haritası üzerine işlenmesini sağlayarak denetim bilgilerini CBS tabanlı yazılımla takip edecek sisteme geçmek
-Halen yüzde 45 civarında olan ruhsatlandırma oranını 2010 yılın sonuna kadar yüzde 100'e ulaştırmak
Planlama, İmar
2011 yılı sonuna kadar Boğaziçi siluetinde duvar etkisi yapan yapıları imar planına uygun olarak yüzde 20 azaltmak
-2009 yılı sonuna kadar tanzim edilen yapı ruhsatlarını kodlamak (numaralandırmak) suretiyle kimliklendirerek, kalıcı ve sürdürülebilir Kent Bilgi Sistemi'nin alt yapısını oluşturmak
-2011 yılı sonuna kadar her İstanbul'un tamamındaki imar hareketlerini online sistemle izlemek ve ruhsata aykırı olarak yapılmakta olduğu tespit edilen yapıların yüzde 100'ü hakkında yasal işlem yapmak
Trafik Yönetim Sistemleri
-2011 yılı sonuna kadar, kent gelenideki tüm sinyalize kavşaklarda akan trafik dinamiğine göre otomatik sinyal optimizasyonu sistemini kurmak
-2011 yılı sonuna kadar, 300 kavşağa kırmızı ışık ihlal kamerası kurmak
-2011 yılı sonuna kadar, 100 noktaya hız ihlal tespit sistemi kurmak
-2011 yılı sonuna kadar, toplam 5 bin adet trafik veri detektörü kurmak
-2011 yılı sonuna kadar, buzlanmaya karşı ilgili tüm kritik noktalarda ve tüm viyadüklerde erken uyarı sistemi kurmak
-Yol aydınlatmalarının yetersiz kalabileceği kritik noktalardaki güvenliği ve şerit disiplinini sağlamaya yönelik güneş enerjili butonları yerleştirmek
-100 adet kontrolsüz yaya geçidinde, yaya geçişini otomatik olarak algılayan sensör ve ledli uyarı sistemini kurmak
Ulaşım Hedefleri
2011 yılı sonuna kadar, toplu taşıma araçları için takip ve izleme sistemi kurarak, araç takip sistemine sahip araç oranını yüzde 70'e çıkarmak ve toplu taşıma araçlarının toplu taşıma norm ve ruhsatlarına uygun bir şekilde işletilip işletilmediğini denetlemek
-2011 yılı sonuna kadar, İstanbul geneli mevcut minibüs güzergahlarını yenilenen trafik sirkülasyonuna bağlı düzenlemeleri ile faaliyete geçirilen raylı sistem hatları doğrultusunda yeniden yapılandırılması çalışmalarını tamamlamak

Kültür, Turizm ve Tanıtım
-2011 yılına kadar İstanbul ile ilişkide bulanan kardeş şehir veya işbirliği protokolü yapılmış olan 44 şehir sayısını 55'e çıkarmak
-2011 yılı sonuna kadar halen altı adet olan kültür merkezi sayısını 11'e çıkarmak,
-2011 yılı sonuna kadar İstanbul'un Anadolu Yakasında profesyonel bir konser salonu yapmak
-2011 yılı sonuna kadar, Anadolu ve Avrupa yakasında birer adet olmak üzere iki adet "Şehir Müzesi" açmak
-2010 yılına kadar Süleymaniye'de Sanatçılar Sokağı kurarak, kültür mahallesi oluşturmak
Sağlık, Veteriner, Mezarlıklar
-2011 yılı sonuna kadar İstanbul'da yaşayan sosyal yönden dezavantajlı bireylerden evde tedavi görmesi gerekenleri kayıt altına almak ve onlara evde sağlık hizmeti sunmak
-2011 yılı sonuna kadar İstanbul'da yaşayan toplam 5 milyon kadın, erkek ve çocuğa erken tanıyla önlenebilir hastalıklara yönelik taramalar yapmak
-2011 yılı sonuna kadar, Avrupa Yakasındaki veteriner polikliniğinin günlük 10 adet olan havyan müdahale kapasitesini, günün şartlarına uygun olarak 30 adete çıkarmak ve Anadolu Yakasına günlük 30 adet müdahale kapasitesi olan bir hayvan hastanesi kurmak
-2011 yılı sonuna kadar çevre toplum sağlığını korumak amacıyla Avrupa Yakasında 10 dönümlük "Hayvan Gömü Yeri" oluşturmak
   
İBBWEB  
Kaynak

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin son oturumunda kabul edilen İstanbul Vizyonu adlı 5 yıllık planda dikkatimi çeken kısımları koyu renkte belirttim. Genel olarak koyulan hedeflerin isabetli olduğu söylenebilir fakat uygulanabilirliği konusunda benim maalesef şüphelerim var. Özellikle de imar konusundaki kaçak yapılaşmayı engelleme, imara uymayan tüm yapıların yıkılması konuları oldukça sıkıntılı. Ayrıca 101 km raylı sistem hedefinin de detayı verilmemesine rağmen gerçekleşme ihtimali zayıf görünüyor. Raylı sistem yapımındaki zorluklar ve gecikmeler hepimizin malumudur.

Umarım 5 yıl sonra daha yaşanır bir İstanbul hedefine ulaşılabilir...


En son Mehmet BERBER tarafından Pts 17 Tem 2006, 18:09 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi


Serdal Kağan
12 yıl önce - Pts 17 Tem 2006, 17:13

Çok güzel gelişmeler... Planlanan her proje İstanbul' u ayağa kaldıracaktır. Özellike ulaşım adına raylı sistemin önemi büyüktür ve bunu farkında olan bir Mimar Başkanımızın olması ümit verici.

Zeki Varış

12 yıl önce - Pts 17 Tem 2006, 18:05

Bu konuya en iyi yorumu Akın KURTOĞLU Üstadımızın getirebileceğini düşünüyorum.Yakında okuruz.Naçizane fikrimse,İmkanlar çerçevesinde bu vaatlerin yarısı bile başarılabilse yinede olumlu olur.Faydalanılıyormu bilmiyorum ama Ahmet Vefik Alp gibi hocalarımızın fikirlerinede başvurulsa iyi olur düşüncesindeyim.Bilindiği gibi kendisi Dünyada belli başlı birkaç otoriteden biridir ve Şehir psikoloğudur.Bir dönem Başbakanlık Başdanışmanı olarak kendisinden istifade edilmişti.Hatırlayabildiğim ve uçuk gibi gözüken ancak uygulamasını uzakdoğuda yaptığı projelerinden biride,Haliçte Denizin altına otopark projesiydi.Alandan kazanmak için tasarlanmıştı ve henüz bırakın ilgilenmeyi,bu tip projelerinden söz edildiğini dahi duyamadım.Mehmet Kasım
12 yıl önce - Sal 18 Tem 2006, 17:28
Yüzergeçiş


Ahmet Vefik Alp takdir ettiğim bir mimardır.Sunduğu çözümlerden biride Marmara YüzerGeçiş Projesidir.Proje Silivri'den Tuzla'ya  direk şehre uğramadan ulaşılabilecek transit bir yol açılmasıdır.

Maliyeti yüksek ama güzel bir proje diye düşünüyorum.Dünyada sanırım örnekleri var .


Zeki Varış

12 yıl önce - Çrş 19 Tem 2006, 00:10
Proje


Bahsettiğiniz projeyi kısmen hatırlıyorum.Evet o'da güzeldi.Maliyet yüksekliği bu tip projelerde çok önemli değil diye düşünüyorum.Zaten düşük faizli uzun vadeli kredilerle yapılıyor,ücretli kullanıma sunuluyor.Bir galata köprüsü gibi değil örneğin.
Boğaz köprüsü nasıl kendini defalarca amorti ettiyse,aynı şey.Bu trafikte hiç boş kalmayacağına göre.Başdoğan

12 yıl önce - Çrş 19 Tem 2006, 00:44

Alıntı:
Ahmet Vefik Alp takdir ettiğim bir mimardır.Sunduğu çözümlerden biride Marmara YüzerGeçiş Projesidir.Proje Silivri'den Tuzla'ya  direk şehre uğramadan ulaşılabilecek transit bir yol açılmasıdır.

Maliyeti yüksek ama güzel bir proje diye düşünüyorum.Dünyada sanırım örnekleri var .


Böyle bir proje şehrin estetiğini son derece bozar. Arabalar için yollar yapilacağına toplu taşımacılığa yatirım yapmak gerekir. Aksi takdirde 2 transit yol da yetmez, 3 de yetmez.


tolginho

12 yıl önce - Çrş 19 Tem 2006, 03:50

Bu yüzer yol projesi bana gerçekleştirilemez ve riski yüksek bir proje olarak görünüyor.

Tolga KAPROLcevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
ANA SAYFA -> İSTANBUL - Haberler ve Sohbet